ZLLT0222p Základy lékařské terminologie II-přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2005
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marie Malá, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (přednášející)
Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (přednášející), doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (zástupce)
PhDr. Hana Reichová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Předpoklady
ZLLT0121c Zákl. lék. terminol.I -c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • ZÁKLADY LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE - seminář. Rozpis výuky.
 • 1. týden: Shrnutí probraného učiva. Číslovky (2): vyjádření počítaného předmětu. Chorobopis a jeho součásti.
 • 2. týden: Slovesa (1): infinitiv, imperativ, konjunktiv prézentu pasiva. Jazykové předpoklady odborné komunikace lékaře s lékárníkem.
 • 3. týden: Slovesa (2): participium perfekta pasiva, gerundivum, gerundium. Věcná a formálně gramatická struktura receptu.
 • 4. týden: Doplňování probraného učiva I. Restituovaná výslovnost klasické latiny.
 • 5. týden: Tvoření slov (1): základní zákonitosti derivace. Latinské prefixy, jejich významy a vzájemné vztahy.
 • 6. týden: Řecké prefixy, jejich významy a vzájemné vztahy. Synonymie, antonymie, polysémie a homonymie předpon.
 • 7. týden: Latinské sufixy (substantivní, adjektivní).
 • 8. týden: Řecké sufixy, polysémie přípon.
 • 9. týden: Doplňování probraného učiva II.
 • 10. týden: Tvoření slov (2): základní pravidla kompozice, spojovací morfémy. Latinská slova složená, slova hybridní.
 • 11. týden: Řecká slova složená, produktivní slovotvorné komponenty.
 • 12. týden: Latinské a řecké ekvivalenty základních lékařských termínů. Klinicko-anatomická pitevní diagnóza jako příklad autentického použití latiny v lékařské praxi.
 • 13. týden: Přejatá slova latinského a řeckého původu: hlásková adaptace a pravopis. Závěrečné shrnutí učiva.
 • 14. týden: Klauzurní test.
 • 15. týden: Hodnocení klauzurního testu. Požadavky ke zkoušce.
Literatura
 • MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 2. dotisk 4., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 187 s. ISBN 80-210-2415-1. info
 • PRUCKLOVÁ, Renata a Marta SEVEROVÁ. Introduction to Latin and Greek terminology in medicine. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 146 s. ISBN 80-210-2687-1. info
 • KÁBRT, Jan a Jan KÁBRT JR. Lexicon medicum. Druhé, dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2004. 1136 s. ISBN 80-7262-235-8. info
 • VEJRAŽKA, Martin a Dana SVOBODOVÁ. Terminologiae medicae IANUA. 2. vyd. Praha: Academia, 2006. 440 s. ISBN 80-200-1459-4. info
 • První dva tituly jsou základní (český/anglický program), ostatní doplňkové. - The first two titles are basic (Czech/English programme), the others supplementary.
Metody hodnocení
Účast na přednáškách není podle studijního řádu povinná.
Výuka je ukončena zkouškou (zk), která probíhá převážně ústní formou, avšak zahrnuje i kratší písemnou část v podobě překladu klinických a recepturních termínů z češtiny do latiny. Obsah ústní odpovědi: mluvnický rozbor vybraných latinských anatomických a klinických termínů, určování a obměňování základních gramatických kategorií, výklad odborně relevantního gramatického jevu a úkoly prověřující znalosti z tvoření slov. Doplňkovou součást zkoušky mohou tvořit otázky z teorie terminologie (historické aspekty, současný stav vývoje, charakteristické znaky apod.). Předpokladem připuštění ke zkoušce je úspěšné absolvování klauzurního testu zameřeného především na problematiku slovotvorby.
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách apod. jsou zveřejňovány na nástěnkách oddělení cizích jazyků.
Kontakt s vyučujícími zajišťuje sekretariát pracoviště (Komenského nám. 2) pondělí, úterý, čtvrtek, pátek od 09.00 do 11.00 hod., ve středu 12.00 do 14.00 hod., tel. 549 496 844.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2005/ZLLT0222p