BZKM021c Klinická mikrobiologie - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2002
Rozsah
0/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Ondrovčík, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Garance
MUDr. Ondřej Zahradníček
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Téma 1 Přehled mikrobů. Patogenita a virulence. Přehled mikrobiologických metod
 • Téma 2 Zásady odběru a transportu materiálu k mikrobiologickému vyšetření, průvodky
 • Téma 3 Desinfekce a sterilisace
 • Téma 4 Antimikrobiální látky
 • Téma 5 Etiologie a diagnostika sepsí a endokarditid (včetně metod odběru)
 • Téma 6 Etiologie a dg. infekcí CNS
 • Téma 7 Nozokomiální nákazy - charakteristika, hlavní původci, prevence a hlášení
 • Téma 8 Etiologie a dg. bakteriálních infekcí dýchacích cest, oka a ucha
 • Téma 9 Respirační infekce virové etiologie
 • Téma 10 Močové infekce - původci, diagnostika, interpretace výsledků
 • Téma 11 Etiologie a diagnostika pyogenních a anaerobních infekcí
 • Téma 12 Základy klinické mykologie a parazitologie
 • Téma 13 Původci průjmů, vyšetření stolice
 • Téma 14 Pohlavně přenosné nemoci - etiologie, odběry, diagnostika, hodnocení
 • Téma 15 Opakování, zápočty
 • U denního studia se probírá každé téma jeden týden. Přednáška a praktické cvičení do sebe plynule přecházejí (jsou časově vždy zařazeny bezprostředně za sebou), praktické cvičení má charakter demonstrace přednášeného.
Literatura
 • VOTAVA, Miroslav a Petr ONDROVČÍK. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1998. 90 s. ISBN 80-210-1805-4. info
 • Lékařská mikrobiologie. Edited by Ferdinand Přecechtěl. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita-Lékařská fakulta, 1995. 304 s. ISBN 80-210-1087-8. info
 • VOTAVA, Miroslav, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Ondřej ZAHRADNÍČEK a Vladana WOZNICOVÁ. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 s. ISBN 80-210-2272-8. info
 • První titul je základní, ostatní dva doplňkové.
Metody hodnocení
Povinnost navštěvovat výuku je striktně vyžadována, neomluvené absence mohou být důvodem odepření zápočtu. Vzhledem k těsné návaznosti přednášky a praktického cvičení nelze absolvovat v rámci jednoho tématu např. pouze praktické cvičení. Výuka je zakončena dílčí zkouškou, která je ústní (student si vylosuje jednu z dvaceti dvojotázek).
Informace učitele
Rozsah znalostí, požadovaných u zkoušky, je dán z větší části tím, co bylo odpřednášeno a probráno v praktiku. Některé otázky je však třeba nastudovat z literatury - Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. Ostatní dvě uvedená skripta jsou určena především pro mediky a pro bakalářské studium nejsou nezbytná. Jsou však vhodná pro bližší pochopení souvislostí. E-mailový a telefonický kontakt : mvotava@med.muni.cz, telefon 543 183 090 (přednosta ústavu - doc. MUDr. Miroslav Votava, CSc.), zahradnicek@fnusa.cz, telefon 543 183 113, mobil 605 123 768 (as. Zahradníček), woznic@med.muni.cz, telefon 543 183 097 (as. Woznicová), fruzic@med.muni.cz, telefon 543 183 099 (as. Růžička), telefon 543 183 093 (as. Ondrovčík), telefon 543 183 097 (as. Heroldová). Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006.