VLFA0822 Farmakologie II

Lékařská fakulta
jaro 2002
Rozsah
2/3/0. 5 kr. Ukončení: RZk.
Vyučující
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (přednášející)
prof Dr. Hans Armin Dieterich (přednášející), prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (zástupce)
prof. Dr. F. Saborowski (přednášející), prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (zástupce)
PharmDr. Miroslav Dostálek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Unar Vinklerová, Ph.D., MBA (cvičící)
MUDr. Olga Starobová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • PŘEDNÁŠKY:
 • 1. Analgetika, současné pohledy na mechanismus účinku morfinu a kyseliny acetylsalicylové. Farmakoterapie některých speciálních typů bolestí. Antiepileptika. Psychofarmaka - přehled.
 • 2. Neurodynamika (nootropika). Antiparkinsonika, etiologie parkinsonismu, léky dopaminergní, centrální anti- cholinergika. Farmakoterapie demencí (Alzheimerova typu, smíšených).
 • 3. Neuroleptika - farmakodynamika, možné mechanismy hlavních i vedlejších účinků, indikace v psychiatrii a ostatních oborech, výběr neuroleptika, depotní přípravky. Antidepresiva - thymoleptika, inhibitory MAO, antidepresiva II. a III. generace, (antidepresiva IVI. generace), mechanismy působení, indikace a kontraindikace.
 • 4. Farmakoterapie infekčních onemocnění. Antibiotika a chemoterapeutika - obecné zásady léčby, užití v pediatrii, graviditě, laktaci, u orgánových poškození.
 • 5. Antitrombotická farmakoterapie. Antikoagulancia - přímá (heparin a heparinoidy, hirudin, syntetické trombinhibitory), nepřímá (kumarinové deriváty). Fibrinolytika - přirozená (streptokináza), syntetická. Protidestičkové látky - acidum acetylsalicylicum, sulfinpyrazon, dipyridamol a jiné látky.
 • 6. Farmakoterapie hypertenze. Léky snižující výdej srdeční - beta-blokátory, blokátory alfa-adrenergních funkcí. Léky snižující periferní resistenci - diuretika (vodní, osmotická, saluretika, kalium šetřící diuretika), vasodilatancia (přímá a nepřímá), inhibitory konvertujícího enzymu angiotenzinu (kaptopril, enalapril). Kombinování antihypertenziv.
 • 7. Farmakoterapie srdečního selhání. Inotropní léčba: srdeční glykosidy - výběr, farmakodynamika, farmakokinetika, nežádoucí účinky, interakce, léčení toxických projevů, ostatní inotropika. Farmakoterapie srdečních arytmií. Klasifikace srdečních arytmií a třídění antiarytmik. Antiarytmika I., A: membránová s chinidinovým účinkem (chinidin, prokainamid, dizopyramid, ajmalin). Antiarytmika I., B: membránová s anestetickým účinkem (trimekain, mexiletin, fenytoin, tokainid). Antiarytmika I., C: lorkainid, flekainid, propafenon. Antiarytmika II.: beta-blokátory. Antiarytmika III.: prodlužující trvání akčního potenciálu (amiodaron). Antiarytmika IV.: antagonisti kalcia (verapamil, nifedipin, diltiazem).
 • 8. .Farmakoterapie anginy pectoris a hyperlipoproteinémie. Léky u námahové anginy pectoris (nitráty, beta-blokátory, antagonisti kalcia). Léky u nestabilní anginy pectoris. Klasifikace poruch metabolismu lipoproteinů, výběr pacientů pro léčbu hypolipidemiky. Neresorbovatelná hypolipidemika - cholestyramin, kolestipol, probukol. Resorbovatelná hypolipidemika - bezafibrát, fenofibrát, gemfibrozil, kys. nikotinová. Inhibitory hydroxymetylglutaryl Co A reduktázy - lovastatin.
 • 9. Průnik cizorodých látek do potravinových řetězců - antibiotika, pesticidy, hnojiva apod.
 • 10. Toxikomanie. Typy látkových závislostí, nežádoucí důsledky, možnosti terapie. Vlivy kouření, terapie a prevence.
 • CVIČENÍ:
 • 1. I. ANALGETIKA Analgetika morfinového typu, analgetika - antipyretika. Farmakoterapie bolesti. Speciální receptura analgetik a antipyretik, ukázky HVLP.II. ANTIREVMATIKA, ANTIFLOGISTIKA, ANTIURATIKA. Přehled, klasifikace, místa zásahu, mechanismy účinku. Videozáznam: Peroxinorm
 • 2. I. PSYCHOTROPNÍ LÁTKY Klasifikace psychotropik podle ovlivnění základních psychických funkcí. Anxiolytika, mechanismus účinku benzodiazepinů. Videozáznamy: Benzodiazepiny. Etologická analýza. Práce s PC: Úvod do studia chování zvířat, ataxie, antidepresiva, účinky morfinu, celková anestetika, éter. Speciální receptura hypnosedativ a psychostimulancií, ukázky HVLP a drog. II. CELKOVÁ ANESTETIKA Inhalační a injekční celková anestezie, kombinované anestezie. HVLP celkových anestetik, ukázky. Videozáznamy: Inhalační a injekční celková anestetika Experimenty: - I.v. celková anestezie thiopentalem u králíka - Srovnání charakteru centrálně tlumivého účinku injekčního anestetika a neuroleptika u myší
 • 3. I. TEST NÁSLEDNĚ DISKUTOVANÝ z probrané látky. ANTIHISTAMINIKA. Účinky histaminu, možnosti jejich antagonizování. Histaminové receptory. Rozdělení a přehled H1-antihistaminik. Videozáznam: Účinek histaminu a antihistaminik u morčete. Speciální receptura chorob trávicího ústrojí. Ukázky HVLP a drog. II. ANTIASTMATIKA Přehled, místa zásahu, mechanismy účinku antiastmatik. Videozáznam: Terapie astmatu. Koreferáty studentů: Anafylaktický šok a jeho léčba. Speciální receptura antitusik, expektorancií a antiastmatik. Ukázky HVLP a drog.
 • 4. I. ANTIBIOTIKA A CHEMOTERAPEUTIKA Přehled, klasifikace, mechanismy účinku, farmakokinetika, možnosti kombinací, nejužívanější HVLP. Koreferáty studentů. Práce s PC: Řešení terapeutických situací II (úlohy 4 a 5d,11) II. CHEMOTERAPEUTIKA BAKTERIÁLNÍCH INFEKCÍ, ANTIVIROTIKA Sulfonamidy, chemoterapeutika močových a střevních infekcí. Antivirotika celková a lokální. Koreferáty studentů.
 • 5. I. PÍSEMNÝ TEST z receptury CNS, dýchacího a trávicího ústrojí. LOKÁLNÍ ANESTETIKA. Přehled, klasifikace, mechanismus účinku. Speciální receptura lokálních anestetik, ukázky HVLP. Experimenty: - Srovnání intenzity a trvání účinku lokálních anestetik u morčete. - Povrchová anestezie rohovky králíka. II. POVRCHOVĚ PŮSOBÍCÍ LÁTKY. ANTIMYKOTIKA. LÉČIVA CHOROB DUTINY ÚSTNÍ. Speciální receptura v dermatologii, chirurgii, ORL, oftalmologii, vybrané infúzní přípravky. Úvod do stomatologické receptury.
 • 6. II. TEST NÁSLEDNĚ DISKUTOVANÝ TEST z probrané látky. GLUKOKORTIKOIDY. Přehled, mechanismus účinku, farmakologické použití, ukázky HVLP. Videozáznam: Kortikosteroidy. II. CYTOSTATIKA A IMUNOSUPRESIVA Přehled, klasifikace, mechanismy účinku antitumorózních látek. Imunomodulace a imunosuprese. Práce s PC: Řešení terapeutických situací (úlohy 16, 17). OPAKOVÁNÍ SPECIÁLNÍ RECEPTURY pro závěrečný test.
 • 7. I. ZÁVĚREČNÝ PÍSEMNÝ TEST ze speciální receptury. TERAPIE DIABETES MELLITUS. Terapie IDDM, insuliny. Perorální antidiabetika. Příklady HVLP. II. TERAPIE VŘEDOVÉ CHOROBY. ANTIEMETIKA.
 • 8. I. ZÁVĚREČNÝ TEST. Koreferáty studentů: Volné téma. Práce s PC: Řešení terapeutických situací (úlohy 1, 2, 3, 6 -10, 12 -14, 18). Náhradní a opravné testy ze speciální receptury. Oprava testů ze speciální receptury. ZÁPOČET
Literatura
 • KATZUNG, Bertram G. Základní & klinická farmakologie. Edited by Milan Šmíd, Translated by Jan Švihovec. Jinočany: H & H, 1994. ix, 1072 s. ISBN 80-85787-35-0. info
 • ŠULCOVÁ, Alexandra. Poznámky k přednáškám z farmakologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 97 s. ISBN 80-210-0640-4. info
 • Základy receptury pro praktická cvičení z farmakologie. Edited by Eva Hadašová. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého - Lékařská fakulta, 1993. 96 s. ISBN 80-7067-305-2. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá dvousemestrálně, formou přednášek (kontinuálně po celý semestr) a cvičení (blokově), vše je povinné. Ukončení - rigorózní zkouška složená ze 2 částí: I. praktická část -preskripce léků, II. teoretická část - ústní projev, student si vylosuje 1 trojotázku a písemný projev, multivýběrový test.
SYLABUS POŽADOVANÉ LÁTKY KE ZKOUŠCE Z FARMAKOLOGIE
Obecná farmakologie
Definice, Pharmacopoea, léková preskripce.
Způsoby aplikace léků, absorpce, distribuce, biotransformace, exkrece, základy farmakokinetiky.
Farmakodynamika, specifické a nespecifické mechanismy účinků léků, receptorová teorie účinků léků, vztah dávka-účinek a koncentrace-účinek, racionální a neracionální lékové kombinace.
Farmakogenetika.
Nežádoucí účinky léků, toxické vedlejší účinky, alergické reakce, sekundární vedlejší účinky, látková závislost.
Lékové interakce, farmakodynamické interakce, farmakokinetické interakce, interakce mezi složkami potravy a léky.
Vývoj nového léku, klinické pokusy.
Obecné zásady terapie otrav.
Speciální farmakologie
Psychoaktivní látky, neuroleptika, antidepresiva, trankvilizéry, psychostimulancia, nootropika, psychotomimetika, hypnosedativa, anorektika.
Analgetika. Opioidy, nenarkotická analgetika. Nesteroidní antiflogistika.
Celková a lokální anestetika.
Myorelaxancia. Antikonvulsiva, antiepileptika.
Antiparkinsonika. Antiemetika.
Ganglioplegika.
Léky ovlivňující sympatický nervový systém, přímá a nepřímá sympatomimetika, selektivní a neselektivní antagonisti adrenergních receptorů, sympatolytika.
Látky ovlivňující parasympatický nervový systém, přímá a nepřímá cholinergika, parasymaptolytika.
Hormony hypothalamu, hypofýzy, štítné žlázy, antithyreoidální látky, insulin, perorální antidiabetika, antihypoglykemika, glukokortikoidy, mineralokortikoidy, estrogeny, antiestrogeny, progestiny, hormonální antikoncepce, androgeny, antiandrogeny, anabolika, ikosanoidy, tokolytika.
Histamin, H1, H2 antihistaminika.
Krevní náhrady, hemostatika, antikoagulancia.
Hypolipidemika.
Kardiotonika, antiarytmika, antianginosní látky, antihypertensiva, diuretika, antidiuretika.
Antiastmatika, antitusika, expektorancia.
Acida a digestiva, antacida, látky snižující motilitu GIT, prokinetika, laxancia, choleretika a cholekinetika.
Kontrastní látky.
Vitamíny.
Antiinfekční látky, antibiotika, antituberkulotika, antimykotika, antimalarika, sulfonamidy, chemoterapeutika.
Imunomodulancia, imunosupresiva.
Chemoterapeutika nádorových onemocnění, blokátory mitosy, alkylační činidla, antimetabolity, ostatní cytostatika, antibiotika, hormony, radioaktivní isotopy.
Informace učitele
Výuka probíhá na farmakologickém ústavu, Joštova 10. Úřední hodiny sekretariátu denně - 13.00 - 14.00, tel.: 05 - 42 126 375.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006.