MIIN0433c Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech III - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2015
Rozsah
celkem 12. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Marie Zítková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Marie Zítková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Tereza Polzer, DiS.
Rozvrh
St 25. 2. až St 1. 4. St 12:30–14:10 N03009/209
Předpoklady
MIIN0332p IOP v inter. oborech. II - př. && MIIN0332c IOP v inter. obor. - II - cv.
Student bude schopen definovat základní ošetřovatelskou péči o hematoonkologicky nemocné. Získá informace o specifických požadavcích na ošetřovatelskou péči, především v oblastipéže o žilní katetry, prevence infekce a dalších komplikací, které se vyskytují v souvislostis protinádorovou léčbou. Získá praktické zkušenosti s manipulací s portovým systémem. Teoretické znalosti získané v předmětu Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech III. student bude schopen aplikovat prakticky, připo skytování ošetřovatelské péče.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
 student definuje princip, indikace a komplikace s pojené s autologní transplantací;
 student definuje princip, indikace a komplikace spojené s alogenní transplantací;
 student se orientuje v problematice organizačního zajištění transplantačního programu krvetvorných buněk;
 student demonstruje vědomosti z oblasti etického pohledu na transplantační program;
 student definuje základní pravidla manipulace s cytotoxickými látkami;
 student klasifikuje rizikové faktory související s aplikací cytotoxických látek;
 student zdůvodní adekvátní postup při paravenózním úniku cytotoxických látek;
 student zdůvodní požadavky na manipulaci s cytotoxickými látkami;
 student definuje základní požadavky na péči o periferní žilní katetry u hematoonkologicky nemocných;
 student definuje základní požadavky na péči o centrální žilní katetry u hematoonkologicky nemocných;
 student definuje základní požadavky na péči o žilní porty;
 student má praktickou zkušenost s nápichem do žilního portu;
 student definuje základní požadavky na ošetřovatelskou péči o hematoonkologicky nemocné;
 student zdůvodní specifika péče v oblasti reverzní izolace a v prostorách Aseptické jednotky;
 student klasifikuje rizikové faktory léčby s konsekvencí na ošetřovatelskou péči;
Osnova
  • -Specifika ošetřovatelské péče: role sestry při aplikaci cytostatik, příprava, aplikace, paravenózní únik
  • -Role sestry v péči o žilní přístupy: periferní žilní vstupy,centrální žilní vstupy,žilní porty, praktický nácvik
  • -Role sestry v prevenci infekčních komplikací: bariérová ošetřovatelská péče, reverzní izolace, Aseptická jednotka
  • -Další ošetřovatelské přístupy: péče o dutinu ústní, kvalita života, při výskytu NU protinádorové léčby
  • -Transplantační program: organizační zajištění transplantačního programu, role transplantační koordinátora, funkce transplantační komise
Literatura
    doporučená literatura
  • VORLÍČEK, Jiří, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Hilda VORLÍČKOVÁ. Klinická onkologie pro sestry. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 448 s. ISBN 9788024737423. info
Výukové metody
teoretická příprava, skupinová práce, praktický nácvik s využitím modelu
Metody hodnocení
skupinový projekt, zpracování a prezentace případové studie
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.