EN

LF:BTAJ0222 Angličtina II - cvičení - Informace o předmětu

BTAJ0222 Angličtina II

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 30. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Kochová (přednášející)
Mgr. et Mgr. Zuzana Handlová (cvičící)
Mgr. Jana Klapilová (cvičící)
Wei-lun Lu, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Žaneta Stýblová (cvičící)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 17:00–18:40 KOM 410
Předpoklady
BTAJ0121 Angličtina I - cv.
Úroveň obecného anglického jazyka na úrovni B1+ SERRJ.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout u studentů receptivní (porozumění čtenému a slyšenému), tak produktivní (mluvení, psaní) řečové dovednosti v angličtině včetně vybraných gramatických kapitol na úrovni B2 SERRJ. Kurz dále u studentů rozvíjí znalosti specializované oborové slovní zásoby a dovednosti pro efektivní komunikaci s pacientem.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen:
- popsat a vysvětlit pojmy týkající se ortoptiky;
- aplikovat odborný jazyk při komunikaci s pacienty, lékaři a ošetřujícím personálem, interpretovat odborné texty, prezentovat a diskutovat na odborné téma, argumentovat, oponovat názory kolegů, napsat motivační dopis;
- ovládat vybrané gramatické struktury typické pro odborný a akademický jazyk.
Osnova
 • 1. týden: Úvod, e-learningová podpora předmětu, požadavky, hodnocení, opakování, motivační dopis.
 • 2. týden: Presentations and Public Speaking in English, Language of Presentations I.
 • 3. týden: Presentations and Public Speaking in English, Language of Presentations II.
 • 4. týden: Work of an Orthoptist. Student Presentations.
 • 5. týden: Eye Anatomy. Student Presentations.
 • 6. týden: Eyeglasses. Student Presentations.
 • 7. týden: Eye Diseases. Student Presentations.
 • 8. týden: Contact Lenses. Student Presentations.
 • 9. týden: MIDTERM TEST
 • 10. týden: Errors of Refraction. Student Presentations.
 • 11. týden: Eye Examination Equipment. Student Presentations.
 • 12. týden: Dealing with Children and Parents. Student Presentations.
 • 13. týden: OPAKOVÁNÍ
 • 14. týden: FINAL TEST
 • Probírané gramatické jevy: podmínkové věty, přímá a nepřímá řeč.
 • Kromě výše uvedených tématických okruhů a gramatických jevů je výuka také zaměřena na osvojení komunikativních dovedností - tj. mluvení, poslech, čtení a psaní - na úrovni B2 dle Evropského referenčního rámce.
Literatura
  povinná literatura
 • Základní materiály poskytne vyučující.
  doporučená literatura
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. Fourth edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. x, 380. ISBN 9780521189064. info
 • REINHART, Susan M. Giving academic presentations. 2nd ed. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2013. xiii, 185. ISBN 9780472035090. info
Výukové metody
semináře, diskuze, práce ve dvojicích a skupinách, domácí příprava, e-learning, čtení, prezentace
Metody hodnocení
Výše uvedená témata jsou procvičována všemi studijními dovednostmi (čtení, poslech, mluvení a psaní). Doplňkové učební materiály v tištěné i elektronické podobě dodává vyučující. Výuka probíhá formou cvičení. Přítomnost ve cvičeních se bezpodmínečně vyžaduje, tolerují se maximálně dvě řádně omluvené absence přes Studijní oddělení. Výuka je ukončena zkouškou (zk), která ověřuje znalosti z podzimního i jarního semestru. Zkouška se skládá z části písemné a části ústní. Podmínkou k připuštění k písemné části zkoušky je prezentace na odborné téma v jednom ze seminářů. Podmínkou k připuštění k ústní části zkoušky je úspěšné absolvování písemné části zkoušky (tj. skóre min. 60 procent).
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem (TOEFL, FCE apod.) mohou vykonat zkoušku kdykoliv během semestru.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/BTAJ0222