MIKMN0422s Management II - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0.3/0. 5. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Hilda Vorlíčková, M. B.A. (přednášející)
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 21. 3. 12:50–14:30 N03009/209, Čt 4. 4. 14:30–16:10 N03009/209, Čt 23. 5. 11:50–13:30 N03009/209
Předpoklady
MIKMN0321p Management I – přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na základní poznatkové oblasti managementu. V úvodní části jde o vymezení základních pojmů a prezentaci historického vývoje managementu v kontextu ekonomických, sociálních a politických podmínek, dále pak o začlenění managementu do systému relevantních vědních disciplín. Pozornost je dále věnována osobnosti vedoucího včetně etické stránky jeho činnosti, organizaci jeho práce, způsobu jednání a vyjednávání. Těžiště předmětu tvoří poznatky o procesu plánování, rozhodování, ovlivňování a kontrolování, dále pak problematika organizování a tvorby organizačních struktur. Závěrečná část předmětu je zaměřena na nejnovější vývojové trendy managementu ve vyspělých zemích, včetně jejich průmětů do oblasti řízení ve zdravotnických zařízeních
Výstupy z učení
Student bude :
- znát a schopen použít komunikační dovednosti manažera, předpoklady a překážky.
- znát možnosti implementace managementu soustavného zlepšování kvality zdravotnické péče.
- schopen popsat kultura bezpečí, prevenci pochybení a typy pochybení.
- schopen popsat vedení týmu pro dosažení nejlepších výsledků, organizační kulturu.
- schopen vysvětlit úlohu kontroly v procesu řízení
- schopen popsat audit, složení auditorského týmu a jeho využití v procesu řízení.
- schopen vysvětlit marketing zdravotnického zařízení, podstata, historii vývoje a pojetí matketingu ve zdravotnictví.
- rozumí modelu dokonalého zdravotnického zařízení.
- zná nejnovější vývojové trendy managementu zdravotnického zařízení ve vyspělých zemích.
Osnova
  • Komunikační dovednosti manažera, předpoklady a překážky Implementace managementu soustavného zlepšování kvality zdravotnické péče Kultura bezpečí,Prevence pochybení, typy pochybení Vedení týmu pro dosažení nejlepších výsledků, organizační kultura, tvorba a implementaci strategického řízení organizace Úloha kontroly v procesu řízení Audit,Auditorský tým Marketing zdravotnického zařízení, podstata, historie vývoje,Pojetí matketingu ve zdravotnictví Model dokonalého zdravotnického zařízení Nejnovější vývojové trendy managementu ve vyspělých zemích Vliv globalizace na zdravotnické systémy a populační zdraví
Literatura
  • VEBER, Jaromír. Management :základy, prosperita, globalizace. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2006. 700 s. ISBN 80-7261-029-5. info
  • VÁGNER, Ivan. Management z pohledu všeobecného a celostního. 3. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 607 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 347). ISBN 80-210-3336-6. info
  • GLADKIJ, Ivan. Management ve zdravotnictví. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. xii, 380. ISBN 8072269968. info
  • PLAMÍNEK, Jiří. Synergický management : vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Vyd. 1. Praha: Argo, 2000. 328 s. ISBN 8072032585. info
Výukové metody
diskuze ve skupinách, domácí příprava
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.