MIKMN0422s Management II - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
celkem 5. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA (cvičící)
Hilda Vorlíčková, M. B.A. (cvičící)
Bc. Tereza Polzer, DiS. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
MIKMN0321p Management I – přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na základní poznatkové oblasti managementu. V úvodní části jde o vymezení základních pojmů a prezentaci historického vývoje managementu v kontextu ekonomických, sociálních a politických podmínek, dále pak o začlenění managementu do systému relevantních vědních disciplín. Pozornost je dále věnována osobnosti vedoucího včetně etické stránky jeho činnosti, organizaci jeho práce, způsobu jednání a vyjednávání. Těžiště předmětu tvoří poznatky o procesu plánování, rozhodování, ovlivňování a kontrolování, dále pak problematika organizování a tvorby organizačních struktur. Závěrečná část předmětu je zaměřena na nejnovější vývojové trendy managementu ve vyspělých zemích, včetně jejich průmětů do oblasti řízení ve zdravotnických zařízeních
Výstupy z učení
Student bude znát a schopen použít komunikační dovednosti manažera, předpoklady a překážky. Student bude znát možnosti implementace managementu soustavného zlepšování kvality zdravotnické péče. Student bude schopen popsat kultura bezpečí, prevenci pochybení a typy pochybení. Student bude schopen popsat vedení týmu pro dosažení nejlepších výsledků, organizační kulturu. Student bude schopen vysvětlit úlohu kontroly v procesu řízení. Student je schopen popsat audit, složení auditorského týmu a jeho využití v procesu řízení. Student bude schopen vysvětlit marketing zdravotnického zařízení, podstata, historii vývoje a pojetí matketingu ve zdravotnictví. Student rozumí modelu dokonalého zdravotnického zařízení. Student zná nejnovější vývojové trendy managementu zdravotnického zařízení ve vyspělých zemích.
Osnova
  • Komunikační dovednosti manažera, předpoklady a překážky Implementace managementu soustavného zlepšování kvality zdravotnické péče Kultura bezpečí,Prevence pochybení, typy pochybení Vedení týmu pro dosažení nejlepších výsledků, organizační kultura, tvorba a implementaci strategického řízení organizace Úloha kontroly v procesu řízení Audit,Auditorský tým Marketing zdravotnického zařízení, podstata, historie vývoje,Pojetí matketingu ve zdravotnictví Model dokonalého zdravotnického zařízení Nejnovější vývojové trendy managementu ve vyspělých zemích Vliv globalizace na zdravotnické systémy a populační zdraví
Literatura
  • VEBER, Jaromír. Management :základy, prosperita, globalizace. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2006. 700 s. ISBN 80-7261-029-5. info
  • VÁGNER, Ivan. Management z pohledu všeobecného a celostního. 3. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 607 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 347). ISBN 80-210-3336-6. info
  • GLADKIJ, Ivan. Management ve zdravotnictví. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. xii, 380. ISBN 8072269968. info
  • PLAMÍNEK, Jiří. Synergický management : vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Vyd. 1. Praha: Argo, 2000. 328 s. ISBN 8072032585. info
Výukové metody
diskuze ve skupinách, domácí příprava
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.