MBKH081p Klinická hematologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
3/0/0. 45. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Ludmila Bourková (přednášející)
MUDr. Alena Buliková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Kamelander (přednášející)
MUDr. Jarmila Kissová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (přednášející)
MUDr. Gabriela Romanová (přednášející)
MUDr. Petr Smejkal, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jiřina Zavřelová (přednášející)
MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D. (pomocník)
Michaela Gregorovičová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Katedra laboratorních metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Jarmila Kissová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra laboratorních metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 4. 3. 12:00–14:50 N04128, Čt 11. 3. 12:00–14:50 N04128, Čt 18. 3. 12:00–14:50 N04128, Čt 25. 3. 12:00–14:50 N04128, Čt 1. 4. 12:00–14:50 N04128, Čt 8. 4. 12:00–14:50 N04128, Čt 15. 4. 12:00–14:50 N04128, Čt 22. 4. 12:00–14:50 N04128, Čt 29. 4. 12:00–14:50 N04128, Čt 6. 5. 12:00–14:50 N04128, Čt 13. 5. 12:00–14:50 N04128, Čt 3. 6. 12:00–14:50 N04128, Čt 10. 6. 12:00–14:50 N04128
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem teoretické části přípravy je poskytnout podrobné informace o metodikách využívajících nejnovější poznatky oboru s ohledem na současný stav rutinního použití součaných postupů a technologií. Podrobné znalosti indikace a interpretace laboratorních diagnostických hematologických metod vzhledem ke klinickým jednotkám a diagnózám.
Tento předmět shrnuje informace o původu, vývoji, struktuře a funkci systému hemopoetických buněk a orgánů, stejně jako systému krevního srážení. Oba jsou popisovány jak ve zdraví, tak v průběhu různých vrozených a získaných nemocí.
Po absolvování předmětu budou studenti detailně informováni o patofyziologických mechanizmech, rámcově o klinických, ale detailně především o laboratorních nálezech u hematologických onemocnění. Budou schopni indikovat, interpretovat a taktéž zavádět laboratorní metody, které slouží k diagnostice, monitorování a sledování léčby u širokého spektra onemocnění, a to jak primárně hematologických, tak i stavů, kdy se postižení jakéhokoli orgánu či systému odrazí ve změně procesů hematopoézy a/nebo hemostázy. Budou schopni interpretovat výsledky získané v průběhu laboratorního hematologického vyšetření pro stanovení diagnózy či diferenciální diagnózy. Speciální pozornost bude v průběhu studia věnována informacím o principech laboratorní diagnostiky v hematologii, přístrojovému zařízení a laboratorním diagnostikám (reagenciím), včetně zásad detekce jejich spolehlivosti a principů cost/benefitu. Studenti budou seznámeni se systémem správné laboratorní praxe, včetně interních a externích kontrol kvality, procesům návaznosti, testování reprodukovatelnosti a spolehlivosti a v neposlední řadě i principům certifikace a akreditace na hematologické laboratoři.
Výstupy z učení
Podrobné znalosti indikace a interpretace laboratorních diagnostických hematologických metod vzhledem ke klinickým jednotkám a diagnózám.
Tento předmět shrnuje informace o původu, vývoji, struktuře a funkci systému hemopoetických buněk a orgánů, stejně jako systému krevního srážení. Oba jsou popisovány jak ve zdraví, tak v průběhu různých vrozených a získaných nemocí.
Po absolvování předmětu budou studenti detailně informováni o patofyziologických mechanizmech, rámcově o klinických, ale detailně především o laboratorních nálezech u hematologických onemocnění. Budou schopni indikovat, interpretovat a taktéž zavádět laboratorní metody, které slouží k diagnostice, monitorování a sledování léčby u širokého spektra onemocnění, a to jak primárně hematologických, tak i stavů, kdy se postižení jakéhokoli orgánu či systému odrazí ve změně procesů hematopoézy a/nebo hemostázy. Budou schopni interpretovat výsledky získané v průběhu laboratorního hematologického vyšetření pro stanovení diagnózy či diferenciální diagnózy. Speciální pozornost bude v průběhu studia věnována informacím o principech laboratorní diagnostiky v hematologii, přístrojovému zařízení a laboratorním diagnostikám (reagenciím), včetně zásad detekce jejich spolehlivosti a principů cost/benefitu. Studenti budou seznámeni se systémem správné laboratorní praxe, včetně interních a externích kontrol kvality, procesům návaznosti, testování reprodukovatelnosti a spolehlivosti a v neposlední řadě i principům certifikace a akreditace na hematologické laboratoři.
Osnova
 • Krvetvorba ve zdraví a nemoci, principy jejího řízení. Metody detekce tohoto procesu (tkáňové kultivace, detekce interleukinů a růstových faktorů, cytogenetika a molekulární genetika k odhalení vrozených procesů).
 • Poruchy červené krevní řady:
 • Diferenciální diagnostika anémií a principy jejich detekce: stanovení parametrů krevního obrazu, retikulocytů, morfologie erytrocytů, nálezy v kostní dřeni včetně nezbytné cytochemie, elektrofozéza hemoglobinu a/neboglobinových retězců, izoelektrická fokuzace, HLPC, průtoková cytometrie pro dif. dg. anemických stavů, metody cytogetiky a molekulární geneticky v dif. dg. anemických syndromů.
 • Polycytémie a sekundární polyglobulie: základní laboratorní parametry, orientačně histopatologické nálezy, diagnostika na základě růstu EEC, molekulární diagnostika a dif. diagnostika vrozených a získaných situací.
 • Poruchy počtu a funkce leukocytů: základní laboratorní parametry, možnosti laboratorní diagnostiky – morfologie krevního obrazu, průtoková cytometrie, molekulární diagnostické metody. Základní dif. dg. nádorového postižení krvetvorby.
 • Poruchy počtu a funkce trombocytů: základní laboratorní metody, pseudotrombocytopenie a metody její detekce; morfologie trombocytů, stanovení poruch primární hemostázy orientačně (PFA), detailně – doba krvácení a její limitace, agregace trombocytů včetně modalit, průtoková cytometrie, molekulární diagnostika, metody k detekci HIT, TTC (ADAMST 13 + inhibitor).
 • Diagnostika a diferenciální diagnostika hematologických malignit včetně myelodysplastického syndromu: WHO klasifikace a její principy: Možné nálezy v krevním obraze, nátěru na sklo. Principy diagnostiky a diferenciální diagnostiky periferních nátěrů a nátěrů kostní dřeně a jejich interpretace, limitace. Cytochemie periferní krve a kostní dřeně, přínosy a limitace. Průtoková cytometrie a její možnosti, přednosti a limitace, cytogenetika a molekulární genetika, možnosti a limitace.
 • Vyšetřování poruch primární hemostázy: Základní nosologické jednotky, vrozené a získané, frekvence výskytu. Počet trombocytů včetně modalit, jejich morfologie. Funkční vyšetření trombocytů včetně modalit, PFA, retrakce, průtoková cytometrie. Metody k diagnostice a diferenciální diagnostice von Willebrandovy choroby a von Willebrandova syndromu, dig. diagnostika a metody sledování terapie. Monitorování protidestičkové léčby.
 • Vyšetřování poruch plazmatických faktorů a inhibitorů: Základní nosologické jednotky (vrozené a získané), diferenciální diagnostika. Metody detekce aktivity/antigenu plazmatických faktorů či inhibitorů. Diferenciální diagnostika vrozených a získaných příčin resp. arteficiálních „laboratorních odchylek“. Interpretace nálezů způsobených léčbou (heparin, LMWH, kumariny, pentasacharidy, xabany, dabigatran).
 • Vyšetřování procesů fibrinolýzy: Základní a speciální vyšetření, jejich interpretace a možné nálezy u různých klinických situací.
 • Globální testy k posouzení procesů krevního srážení: Testy generace trombinu, detekce komplexů trombin-antitrombin, viskoelastické metody (TEG, ROTEM, volná oscilační reometrie). Jejich intepretace a přínos pro klinickou interpretaci v konkrétních situacích. POCT, přínosy a limitace.
 • Správná laboratorní praxe: Laboratorní příručka, standartní operační postupy analytické a přístrojové, systém vnitřních a externích kontrol kvality, metodika jejich neshod. Možné certifikace a akreditace v hematologické laboratoři, doporučení laboratorní sekce ČHS JEP, jejich up-grade a zveřejnění. Sdělování laboratorních nálezů, právní aspekty.
 • Monitorace antitrombotické medikace. Základní testy a jejich ovlivnění u různých antitrombotik. Specifické testy a jejich interpretace. Možnosti ovlivnění dalších stanovení rutinních či speciálních hemokoagulačních nálezů v důsledku podávání antitrombotické medikace.
 • Informační technologie: Jejich podmínky, možnosti a limitace, napojení na nemocniční informační systém, možnosti komunikace a potencionální problémy, řešení neshod.
Literatura
 • Adam Z., Vorlíček J. a kol.: Hematologie II, Přehled maligních hematologických nemocí. Grada Publishing Praha, 2001, 21 – 677
 • Penka M., Buliková A., Matýšková M., Zavřelová J.: Hematologie I,. Neonkologická hematologie. Grada Publishing Praha, 2001, 11 – 201
 • Penka M.,Tesařová E. a kolektiv. Hematologie a transfuzní lékařství I, Hematologie. Grada, Praha, 2011: 5-421
 • PECKA, Miroslav. Laboratorní hematologie v přehledu : fyziologie a patofyziologie krevní buňky. 1. vyd. Český Těšín: FINIDR, 2006. 304 s. ISBN 8086682021. info
 • PECKA, Miroslav. Laboratorní hematologie v přehledu : fyziologie a patofyziologie hemostázy. 1. vyd. Český Těšín: FINIDR, 2004. 237 s. ISBN 808668203X. info
Výukové metody
přednáška s využitím audiovizuálních učebních opor (pp-prezentace, komentovaná videa) včetně interaktivních vstupů;
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.