MIKRP0242s Reflexe praxe II - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0.4/0. 6. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Marie Zítková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Marie Zítková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
MIKRP0141s Reflexe praxe I - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání teoretických manažersko-pedagogických a praktických informací týkajících se Reflexe ošetřovatelské praxe. Praktické dovednosti umožní studentům reflektovat zkušenosti z klinické praxe realizované v předmětu Ošetřovatelská praxe I. Manažersko - pedagogický náhled umožní uplatnění reflektivních návyků v konkrétní ošetřovatelské praxi, při organizaci a vedení ošetřovatelské péče ve zdravotnických zařízeních.
Výstupy z učení
Na konci předmětu bude student schopen:
- smysluplně pracovat s reflexí/sebereflexí za účelem profesního rozvoje;
- kriticky zhodnotit zkušenosti z klinické praxe uvedené v reflektivním deníku a navrhnout možná řešení daných problémů. Student dále bude:
- schopen cíleně provádět reflexi a sebereflexi;
- komplexně zhodnotit svoji praxi vč. pojmenování silných a slabých oblastí. Zvážit přínosy a úskalí konkrétních navrhovaných opatření při reflektování zkušeností a naplánovat individuální rozvoj potřebných dovedností.
Osnova
  • Organizace praxe, spolupráce se školitelem/mentorem klinické praxe. Práce s reflexí (využití reflexe k profesnímu rozvoji, podpora rozvoje reflektivních a sebereflektivních dovedností). Vedení reflektivního deníku, profesního portfolia. Podpora profesní reflexe a sebereflexe jako nástroje profesního vzdělávání sester s ohledem na specifickou profesní problematiku.
Literatura
  • PRICE, Bob a Anne HARRINGTON. Critical thinking and writing for nursing students. Third edition. Los Angeles: SAGE, 2016. xi, 193. ISBN 9781473925083. info
  • MCKINNON, John. Reflection for nursing life : principles, process and practice. Edited by David Scott. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. xii, 138st. ISBN 9781138787599. info
  • PÍŠOVÁ, Michaela, Karolina DUSCHINSKÁ, Jana KARGEROVÁ, Alena LAMPERTOVÁ, Eva LUKAVSKÁ, Monika SZIMETHOVÁ a Anna TOMKOVÁ. Mentoring v učitelství. první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011. 204 s. ISBN 978-80-7290-518-8. info
  • KORTHAGEN, F. A. J. a Jos KESSELS. Linking practice and theory : the pedagogy of realistic teacher education. London: Routledge, 2008. xvi, 312. ISBN 9780805839814. info
  • PÍŠOVÁ, Michaela. Klinický rok : procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. 233 s. ISBN 807194744X. info
  • SCHÖN, Donald A. Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey-Bass, 1987. xvii, 355. ISBN 1555422209. info
Výukové metody
Práce s reflektivními deníky, práce s portfoliem, skupinová diskuse nad modelovými situacemi.
Metody hodnocení
Záznamy z praxe, Zápočet (absolvování semináře)
Informace učitele
Studenti nebudou děleni do skupin. Úspěšné ukončení semináře je podmíněno aktivní účastí v seminářích (80%) a průběžným plněním úkolů a jejich odevzdáním v dohodnutých termínech (reflektivní deník a profesní portfolio).
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.