VLLT0121s Základy lékařské terminologie I - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/0/1. seminář. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Soňa Hudíková, Ph.D. (cvičící), Mgr. Libor Švanda, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kamila Novotná (cvičící)
Mgr. Tereza Ševčíková (cvičící)
Mgr. Libor Švanda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Robert Helán, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Mgr. Jozefa Artimová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Libor Švanda, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Libor Švanda, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
Základní znalosti latinského jazyka usnadní studium předmětu a lze je považovat za užitečnou součást vzdělanostního vybavení studenta při vstupu na fakultu, i když nejsou obligatorním předpokladem osvojování vysokoškolského učiva v úvodní fázi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obecná charakteristika předmětu: Řecko-latinská lékařská terminologie je jedním z relevantních prostředků získání cílových vědomostí medika. Výuka má teoreticko-praktický ráz a je koncipována jako propedeutický kurs sui generis, uvádějící posluchače do studia medicíny prostřednictvím jejího jazyka.
Obsah výuky je stejně jako soubor znalostí postulovaných u zkoušky určován výlučně potřebami oboru a lékařské praxe. Především zprostředkuje ty znalosti latiny, příp. řečtiny, které umožní studentovi rychle a účelně zvládnout významovou stránku termínů, jejich gramatickou formu a slovotvornou strukturu. Současně poskytuje systematický návod k samostatnému řešení běžných terminologických problémů spočívajících v porozumění odborným obsahům a tvorbě lékařských pojmů. Kromě toho otevírá pohled na širší historické a lingvistické základy lékařské terminologie i její všeobecné teoretické souvislosti.

Výstupy z učení:
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
používat latinskou a řecko-latinskou lékařskou terminologii jazykově korektně a s pochopením významu jednotlivých termínů;
poznat a vysvětlit gramatické prostředky a pravidla relevantní pro osvojení řecko-latinské lékařské terminologie;
určit syntaktickou strukturu víceslovných termínů;
rozeznat sémantickou stavbu anatomických a klinických jednoslovných termínů;
vytvářet odvozená a složená slova pomocí nejčastěji užívaných slovotvorných prostředků;
překládat vybrané výrazy z anatomie a preklinických a klinických disciplín.
Osnova
 • Rozpis výuky - seminář:
 • 1. týden: Úvod do studia předmětu: význam a obsah výuky, metodické pokyny, studijní literatura. Charakteristika grafické a zvukové podoby latiny, pravidla výslovnosti, vybrané řecké hlásky a jejich přepis do latiny. Základní jmenné kategorie a jejich specifika v medicínské terminologii. Latinská a řecká substantiva I. deklinace (a-kmeny), adjektiva I. deklinace.
 • 2. týden: Latinská a řecká substantiva II. deklinace (o-kmeny), adjektiva I. a. II. deklinace. Syntaktická struktura víceslovných termínů, shodný a neshodný přívlastek, slovosled.
 • 3. týden: Latinská substantiva III. deklinace (souhláskové kmeny, i-kmeny).
 • 4. týden: Opakování substantiv I.-III. deklinace a adjektiv I. a II. deklinace. Výjimky ve skloňování.
 • 5. týden: Substantiva III. deklinace řeckého původu (souhláskové kmeny, i-kmeny). Slovotvorba: názvy pro zánětlivá, nezánětlivá a nádorová onemocnění.
 • 6. týden: Doplnění ke skloňování substantiv a adjektiv I. a II. deklinace a substantiv III. deklinace.
 • 7. týden: Adjektiva III. deklinace (typ trojvýchodný, dvojvýchodný, jednovýchodný).
 • 8. týden: > Adjektiva III. deklinace – opakování a doplnění. Shody a odlišnosti ve skloňování substantiv a adjektiv III.  deklinace.
 • 9. týden: Latinská substantiva IV. a V. deklinace (u-kmeny, e-kmeny). Shrnutí předložkových vazeb.
 • 10. týden: Stupňování adjektiv (pravidelné). Skloňování komparativů a superlativů.
 • 11. týden: Stupňování adjektiv (nepravidelné, neúplné, opisné). Specifika překladu komparativů a superlativů.
 • 12. týden: Opakování latinského deklinačního systému u substantiv. Specifika některých substantiv řeckého původu.
 • 13. týden: Opakování deklinačního systému adjektiv. Opakování stupňování adjektiv. Odlišnosti v používání stupňovaných tvarů adjektiv v latinské a české lékařské terminologii.
 • 14. týden: Vyřešení posledních otázek a nejasností týkajících se probrané gramatiky a lexika před testem.
Literatura
  povinná literatura
 • MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 187 s. ISBN 978-80-210-5576-6.
  doporučená literatura
 • VEJRAŽKA, Martin a Dana SVOBODOVÁ. Terminologiae medicae IANUA. 2. vyd. Praha: Academia, 2006. 440 s. ISBN 80-200-1459-4. info
 • KÁBRT, Jan a Jan KÁBRT JR. Lexicon medicum. Druhé, dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2004. 1136 s. ISBN 80-7262-235-8. info
 • MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Marta SEVEROVÁ, Dana SVOBODOVÁ a František ŠIMON. Latinitas medica. Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 909 s. ISBN 978-80-210-4758-7. info
Výukové metody
 • Gramatický výklad. Překladová cvičení. Drilovací cvičení.
 • Propojování s poznatky nabytými v hodinách anatomie.
 • Střídání frontální výuky, práce ve skupinách a samostatné přípravy. Řízená diskuze.
 • Pro práci v hodině je nezbytná předchozí pečlivá domácí příprava dle pokynů vyučujícího.
 • Průběžný test v polovině semestru.
 • Metody hodnocení
  Požadavky pro získání zápočtu: pravidelná docházka (povolena je pouze jedna neomluvená absence, každá další musí být řádně omluvena prostřednictvím Studijního oddělení LF), aktivní účast ve výuce, průběžná příprava, úspěšné absolvování průběžného testování.
  Informace učitele
  Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány prostřednictvím IS MU.
  Kontakt s vyučujícími zajišťuje sekretariát pracoviště: UKB, Kamenice 5, pavilon A15, tel. 549498170; úřední hodiny: pondělí 10.00-12.00, středa 10.00-12.00, pátek 9.00-11.00. Možná je také e-mailová komunikace.
  Updated information on the course, office hours, etc. is available in IS MU.
  Contact person: secretary of the Language Centre (UKB, Kamenice 5, Pavilion A15), phone: 549498170; office hours: Monday 10.00-12.00, Wednesday 10.00-12.00, Friday 9.00-11.00. Individual lecturers can also be contacted via e-mail.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každoročně.
  Výuka probíhá každý týden.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.