EN

LF:BLKAN0321 Angličtina I -c - Informace o předmětu

BLKAN0321 Angličtina I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
10 h/semestr. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Robert Helán, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Robert Helán, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Robert Helán, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Předpoklady
CJVAT01 Angličtina - vstupní test
Jako minimum se předpokládá plné zvládnutí komunikační kompetence v anglickém jazyce na úrovni B1 dle SERRJ. Vzhledem k zápisu předmětu ve 2. ročníku studia je frekventantům, kteří této úrovně nedosahují, doporučeno využít první rok studia ke zdokonalení obecných komunikačních kompetencí v anglickém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout u studentů jak receptivní (porozumění čtenému a slyšenému), tak produktivní (mluvení, psaní) řečové dovednosti v angličtině včetně vybraných gramatických kapitol na úrovni B2 SERRJ. Nedílnou součástí je úplné zvládnutí specializované oborové slovní zásoby.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen:
- popsat a vysvětlit pojmy týkající se běžné práce v laboratorním prostředí,
- vyjmenovat laboratorní přístroje a definovat jejich funkce,
- popsat jednotlivé kroky laboratorních postupů,
- aplikovat odborný jazyk při komunikaci s lékaři a kolegy,
- interpretovat laboratorní zprávy;
- ovládat gramatické struktury typické pro odborný jazyk.
Osnova
 • ANGLICKÝ JAZYK - odborná příprava. Rozpis výuky.
 • 1. setkání: UNIT 1: Spectrophotometer 1 + Unit 2: Spectrophotometer 2. Četba a překlad textu, slovní zásoba, cvičení.
 • 2. setkání: UNIT 3: Routine chemistry analysers + UNIT 4: Electrophoresis. Četba a překlad textu, slovní zásoba, cvičení.
 • 3. setkání: UNIT 5: Osmometry + UNIT 6: Chromatography. Četba a překlad textu, slovní zásoba, cvičení. Gramatika: Způsobová slovesa.
 • 4. setkání: UNIT 7: Atomic absorption spectrometry + UNIT 8: Acid base and blood gas analyser. Četba a překlad textu, slovní zásoba, cvičení.
 • 5. setkání: Zápočtový test, udělování zápočtů.
Literatura
 • DASTYCH, Milan, Ladislav ČERVENÝ a Ivo NAJMAN. English for Laboratory Technicians. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 164 s. ISBN 978-80-210-4241-4. info
 • DASTYCH, Milan, Ladislav ČERVENÝ a Ivo NAJMAN. English for Laboratory Technicians (Klíč). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 34 s. ISBN 978-80-210-4242-1. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521537622. info
 • HOUSE, Christine. Grammar no problem : 50 praktických lekcí anglické gramatiky s cvičeními a klíčem. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004. 128 s. ISBN 8072383094. info
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1. info
 • GLENDINNING, Eric H. a Ron HOWARD. Professional English in use : medicine. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 175 s. ISBN 9780521682015. info
Výukové metody
semináře, diskuze, práce ve dvojicích a skupinách, domácí příprava, e-learning, čtení, prezentace
Metody hodnocení
Je vyžadována přítomnost na cvičeních, tolerují se maximálně dvě neomluvené absence. Absence nad tuto kvótu je nutné řádně omluvit prostřednictvím Studijního oddělení, které na daná data vystaví omluvenku v ISu.Výuka je ukončena zápočtem udělovaným na základě docházky a úspěšného absolvování zápočtového testu z probrané učební látky (odborná témata, komunikace s pacientem, vybrané gramatické kapitoly), který se z hlediska řečových dovedností zaměřuje na psaní a poslech.K úspěšnému zvládnutí testu je potřeba dosáhnout minimálního výsledku 60%. Při vstupu do kurzu (ve druhém ročníku studia) se u účastníků kurzu předpokládá plné zvládnutí jazykové úrovně B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány na webových stránkách oddělení cizích jazyků - http://www.med.muni.cz/cjv
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem (TOEFL, FCE apod.) mohou vykonat zkoušku kdykoliv během semestru.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.