MPMV071 Teorie a metodika výchovy

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Soňa Kudelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 učebna 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na vytváření základů výchovných kompetencí edukátora, a kromě toho je disponován k vytváření a posilování integračních vazeb mezi všemi profesními kompetencemi edukátora. Výchovou přitom rozumíme systém pomoci edukantovi v procesech jeho personalizace, socializace a enkulturace, vytváření a realizaci příležitostí jeho optimálního rozvoje, který směřuje k aktivní, samostatné, tvořivé, humánní a demokratické životní orientaci. Z hlediska edukátora považujeme v tomto smyslu za stěžejní jeho způsobilost zahrnující především specifické kompetence osobnostní, psychopedagogické, komunikativní a také specifické kompetence řídící, poradenské a konzultativní.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - interpretovat získané vědomosti - aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi - interpretovat aktuální problémy pedagogiky - promyšleně zaujímat stanoviska ke studované problematice - racionálně využívat získané poznatky pro svůj vlastní rozvoj
Osnova
  • 1. Teorie a metodika výchovy – pojetí předmětu 2. Hodnotová orientace současnosti a výchova 3. Koncepce globální výchovy 4. Dítě ve výchovné situaci 5. Edukátor v roli vychovatele 6. Kázeň a ukázněnost jako společenské a pedagogické jevy 7. Profesně pracovní způsobilost člověka a její edukativní vytváření 8. Výchova ke zdravému životnímu stylu a zdravá škola 9. Koncepce alternativní výchovy 10. Rodina a výchova dětí školního věku 11. Vývoj vztahů mezi školou, rodinou a veřejností 12. Dítě ve sféře vlivů společenského prostředí
Literatura
  • STŘELEC, S. a A KOL. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy. Brno: Paido, 1998. info
  • Moderní pedagogika. Edited by Jan Průcha. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 495 s. ISBN 80-7178-170-3. info
  • KUČEROVÁ, Stanislava. Člověk, hodnoty, výchova :kapitoly z filosofie výchovy. Vyd. 1. Brno: Vlastním nákladem, 1996. 231 s. ISBN 80-85668-34-3. info
  • ČÁP, Jan. Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha: ISV, 1996. 302 s. ISBN 80-85866-15-3. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.