BOET031p Zdravotnická etika

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (přednášející)
Mgr. Michaela Vaňharová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje úvod do zdravotnické etiky. Je zaměřen na etickou problematiku, s níž se zdravotničtí pracovníci setkávají při poskytování zdravotní péče. Jeho cílem je: uvést do zdravotnické etiky; seznámit se s etickými dilematy ve zdravotnických profesích a s etickou argumentaci; učit se řešit etické problémy při poskytování zdravotní péče; rozvíjet schopnost vnímat etické otázky v souvislosti poskytování zdravotní péče; osvojovat si schopnost předcházet problémům dodržováním etických profesních standardů.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- je schopen definovat jednotlivé pojmy
- ovládá jednotlivé oblasti zdravotnické etiky
- je schopen identifikovat, analyzovat a řešit morální dilema zdravotní péče
- je schopen aplikovat etické principy na danou situaci
- je schopen etické argumentace
Osnova
 • 1. Úvod do zdravotnické etiky. 2. Modely vztahů ve zdravotnictví a jejich vývoj. 3. Informovaný souhlas. 4. Práva pacientů. 5. Zacházení se zdravotními informacemi. 6. Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví. 7. Etické aspekty prenatální a preimplantační diagnostiky. 8. Marná léčba a paliativní péče. 9. Euthanasie, asistované suicidium. 10. Etické problémy biomedicínského výzkumu. 11. Člověk - přemět výzkumu. 12. Výzkum na zvířatech. 13. Práce s biologickým materiálem lidského původu. 14. Etika a právo (Úmluva o lidských právech a biomedicíně, Deklarace o lidských právech a bioetice).
Literatura
  doporučená literatura
 • Od narození do smrti : etické problémy v lékařství. Edited by David C. Thomasma - Thomasine Kimbrough Kushner, Translated by Lucie M. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2000. 389 s. ISBN 8020408835. info
 • Blízké a vzdálené :etické teorie a principy práce s lidmi. Edited by Jan-Olav Henriksen - Arne Johan Vetlesen - Miluše Juříčková. 1. vyd. Boskovice: ALBERT, 2000. 210 s. ISBN 80-85834-85-5. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Manuálek o etice. Brno: Institut pro další vzdělání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. ISBN 80-7013-310-4. info
 • Práva pacientů :komentované vydání. Edited by Helena Haškovcová - Jan Petrášek. [1. vyd.]. Havířov: Nakladatelství Aleny Krtilové, 1996. 176 s. ISBN 80-902163-0-7. info
 • Principles of health care ethics. Edited by Richard E. Ashcroft - Angus Dawson - Heather Draper. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2007. xx, 838. ISBN 9780470027134. info
 • SOKOL, Jan. Člověk jako osoba : filosofická antropologie. Třetí, rozšířené vydá. Praha: Vyšehrad, 2016. 273 stran. ISBN 9788074296826. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Lékařská etika. Čtvrté, aktualizované a r. Praha: Galén, 2015. 225 stran. ISBN 9788074922046. info
 • PTÁČEK, Radek a Petr BARTŮNĚK. Etické problémy medicíny na prahu 21. století. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 519 s. ISBN 9788024754710. info
 • BURDA, Patrik. Krizová komunikace s agresivním a hostilním pacientem. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014. 52 s. ISBN 9788070135648. info
 • PLEVOVÁ, Ilona a Regina SLOWIK. Komunikace s dětským pacientem. 1. vydání. Praha: Grada, 2010. 247 stran. ISBN 9788024729688. info
 • POKORNÁ, Andrea. Komunikace se seniory. první. Praha: Grada Publishing a.s., 2010. 160 s. Sestra (4048). ISBN 978-80-247-3271-8. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
aktivní účast, případová studie
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: podzimní semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/BOET031p