EMBS0111c Biostatistika - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Švancara (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz - Jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut biostatistiky a analýz - Jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 8. 10. 8:00–9:40 D29/347-RCX2, Čt 22. 10. 8:00–9:40 D29/347-RCX2, Čt 5. 11. 8:00–9:40 D29/347-RCX2, Čt 19. 11. 8:00–9:40 D29/347-RCX2, Čt 3. 12. 8:00–9:40 D29/347-RCX2, Čt 17. 12. 8:00–9:40 D29/347-RCX2, Čt 14. 1. 8:00–9:40 D29/347-RCX2
Předpoklady
Souběžný zápis EMBS0111p Biostatistika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je úvodem do praktické analýzy dat pro studenty biologických a případně klinických vědních oborů. Látka navazuje na přednášku Bi5040 Biostatistika z pohledu praktického řešení problémů analýzy dat ve statistických software (popisná statistika, jednovýběrové a dvouvýběrové testy, testy pro kategoriální data, ANOVA, korelační a regresní analýza, vizualizace dat, základy experimentálního designu). Kurz vede k osvojení základních principů biostatistické analýzy dat a připravuje uchazeče k jejímu samostatnému využití ve vlastní vědecké práci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- používat následující metody analýzy metod:
- Popisná statistika, vizualizace dat.
- Tabulka statistických rozdělení.
- Základy designu experimentů.
- Modelová rozdělení pro spojité a kategoriální proměnné.
- Aplikace binomického rozdělení na biologická data.
- Jednovýběrové testy.
- Dvouvýběrové testy.
- Test dobré shody.
- Analýza rozptylu (ANOVA).
- Korelace, lineární regrese.
Osnova
 • 1. Úvod do statistiky, testování hypotéz. Stochastická rozložení, distribuční funkce, frekvenční tabulky, kvantily. Tabulky modelových rozložení. Výběry z biologických populací, zpracování dat. Úvod do plánování výběrů.
 • 2. Spojitá, ordinální a nominální data v biologii. Odhady výběrových parametrů. Procenta a indexy jako odvozená biologická data.
 • 3. Rozložení spojitých proměnných - testování hypotéz, grafické metody. Rozložení binárních proměnných - testování hypotéz, grafické metody.
 • 4. Jednovýběrové testy. Testování hypotéz o parametrech výběrových populací: výběrový průměr, medián, směrodatná odchylka, rozptyl.
 • 5. Aplikace binomického rozložení v biologii, modelování pomocí binomického rozložení. Jednovýběrové testy o binomickém parametru p.
 • 6. Srovnávání parametrů dvou výběrových populací. Parametrické a neparametrické metody. Formální prezentace srovnání dvou výběrových populací v literatuře. Grafické metody.
 • 7. Analýza binárních a ordinálních dat. Test dobré shody: genetika, molekulární biologie, ekologie. Analýza R x C kontingenčních tabulek.
 • 8. Korelační analýza. Parametrická a pořadová korelace. Korelační a kovarianční matice.
 • 9. Analýza rozptylu (ANOVA), modely jednoduchého třídění.. Neparametrické metody analýzy rozptylu.
 • 10. Úvod do regresní analýzy. Regresní analýza přímky. Analýza rozptylu v regresní analýze přímky. Lineární regrese. Analýza reziduí regresních modelů.
Literatura
 • Zar, J.H. (1998) Biostatistical analysis. Prentice Hall, London. 4th ed.
 • Sokal, R.R., Rohlf, F.J. (1994) Biometry, W. H. Freeman, 3th ed.
 • Petrie, A., Watson, P. (2006) Statistics for Veterinary and Animal Science, Wiley-Blackwell; 2nd ed
Výukové metody
Cvičení na počítačích
Metody hodnocení
Test spočívající v korektní aplikaci statistických metod na příkladových datech na PC.
Informace učitele
V podzimním semestru 2020 proběhne výuka přes MS Teams.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022.