AJ1202 Fonetika a fonologie B

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/2/0. kombinované studium: výuka v blocích. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
AJ1201 Fonetika a fonologie A
Předpokladem je úspěšné absolvování semináře Fonetika a fonologie A.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je rozdělen na část teoretickou (přednáška) a praktickou (doprovodné cvičení). Studenti se seznámí s přehledem a klasifikací anglických fonémů na pozadí českého systému, systematicky projdou základní suprasegmentální jevy, tj. vázání plynulé řeči, přízvuk, rytmus, intonace. V praktické části budou studenti cíleně procvičovat různé jevy typické pro souvislou mluvu, např. asimilaci, mezislovní vázání, různé intonační vzorce, změnu významu promluvy při změně umístění větného přízvuku, apod. Z pohledu své budoucí profese budou seznámeni s různými typy fonologických změn v důsledku hovorové řeči a upozorněni na možné problémy při výuce určitých jevů, které jsou obtížné pro české mluvčí. Seminář je koncipován v návaznosti na přednášku.
Výstupy z učení
Studenti získají přehled o klasifikaci anglických fonémů, zvládnou praktický nácvik suprasegmentálních jevů plynulé řeči, tj. intonaci, rytmus, mezislovní vázání. Budou schopni identifikovat fonologické změny v důsledku rychlé řeči, jako jsou elize a asimilace. Jako budoucí lektoři anglického jazyka budou mít přehled o hláskách obtížných pro české mluvčí a o různých možných formách nácviku.
Osnova
  • Přednáška: 1. úvod do anglického fonologického systému 2. dýchací soustava, mluvidla 3. přehled anglických souhlásek 4. přehled anglických samohlásek 5. koncept fonému a hlásky 6. stavba anglické slabiky 7. slovní přízvuk a základní tendence jeho umístnění v angličtině 8. aspekty plynulé řeči – vázání a rytmus 9. aspekty plynulé řeči – asimilace 10. aspekty plynulé řeči – elize 11. větný přízvuk 12. anglická intonace – základní intonační vzorce, různé specifické možnosti užití Seminář: 1. slabé tvary gramatických slov 2. rozdílné užití slabých a silných tvarů 3. slovní přízvuk 4. rytmické posuny slovního přízvuku v plynulé řeči 5. slovní přízvuk u složenin 6. kontrastivní přízvuk 7. způsoby vázání v souvislé řeči 8. hláskové změny v souvislé řeči 9. větný přízvuk 10. provázanost větného přízvuku a jádra výpovědi 11. intonace anglické promluvy – základní vzorce 12. intonace anglické promluvy – specifické užití
Literatura
  • ROACH, Peter. English phonetics and phonology : a practical course. Fourth edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. xi, 231. ISBN 9780521888820. info
  • interaktivní osnova v Informační systému MU
  • set of handouts (unpublished)
  • URBANOVÁ, Ludmila. A Handbook of English Phonetics and Phonology. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 1998. 67 s. textbook publication. ISBN 80-210-1728-7. info
  • GIMSON, Alfred Charles. Gimson's pronunciation of English. Edited by Alan Cruttenden. 5th ed. London: Arnold, 1994. xv, 304 s. ISBN 0-340-70021-1. info
Výukové metody
lectures, class discussions, home assignments, drills, group/pair work
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemným testem obsahujícím teoretické i praktické aspekty probrané látky. Druhou částí je ústní zkouška, která je součástí ústního pohovoru v předmětu Praktický jazyk 1B. Výsledná známka je průměrnou hodnotou výsledků z obou částí.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: kombinované studium: výuka v blocích.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019.