BIp003 Biologická technika

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iva Frýzová (cvičící)
Mgr. Kateřina Ševčíková (cvičící)
Garance
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Katedra biologie – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Základy znalostí z biologie na středoškolské úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je
seznámit studenty s používáním a výběrem mikroskopické techniky; zhotovit několik typů nativních a trvalých preparátů; správně založit kulturu pro chov nálevníků, založit chov potemníka moučného; založit, popsat a udržovat herbář; používat určovací klíče a atlasy v biologii; sbírat a uchovávat biologický materiál, vyhledávat literaturu a používat internetové zdroje; seznámit se se základními metodami práce v terénu
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
používat a udržovat mikroskopickou techniku; zhotovit několik typů nativních a trvalých preparátů; správně založit kulturu pro chov nálevníků; založit chov potemníka moučného, založit, popsat a udržovat herbář; používat určovací klíče a atlasy v biologii; sbírat a uchovávat biologický materiál; vyhledávat literaturu a používat internetové zdroje; orientovat se v práci v terénu.
Osnova
 • Laboratoř:
 • 1. Úvod do předmětu, bezpečnost práce, podmínky udělení zápočtu, zásady práce v laboratoři, protokol, biologická kresba, mikroskopická technika, základy mikroskopovaní.
 • 2. Kultury nálevníků. Založení senného nálevu. Pozorování a determinace nálevníků. Chovy na školách, vhodní živočichové, legislativa, zdroje informací. Praktické založení chovu potemníka moučného.
 • 3. Zhotovení nativního preparátu. Zhotovení trvalého preparátu pokožky listu reliéfovou metodou, zhotovení suchého trvalého preparátu (materiál: peří, křídlo včely), tvorba trvalého preparátu s kanadským balzámem (končetina včely), rámování preparátu (Du Noyerův tmel, lak na nehty). Pozorování, kresba a popis objektu.
 • 4. Sběr a uchování biologického materiálu, zásady sběru zoologických a botanických materiálů, uchování materiálu, sbírky organismů. Herbář, typy herbářů a jejich využití, sběr a úprava rostlin, lisování, herbářová položka, herbářová scheda, ochrana proti škůdcům, praktické založení rostliny, tvorba herbářové položky.
 • 5. Pomůcky pro určování biologických objektů. Určovací atlasy a klíče. Nácvik určování podle klíče.
 • 6. Odborné literární a internetové zdroje. Praktické seznámení s odbornou literaturou a internetovými zdroji.
 • Terénní výuka:
 • 1. Seznámení s praktickou terénní výukou v Botanické zahradě PdF MU Kejbaly.
 • 2. Hlavní metody terénní práce, praktický nácvik.
 • 3. Didaktické metody terénní práce.
Literatura
  povinná literatura
 • Křísa, B. & Prášil, K. (Eds). (1989). Sběr, preparace a konzervace rostlinného materiálu (1st ed.). Praha: SPN
 • RYCHNOVSKÝ, Boris. Pozorování, sběr a určování rostlin a živočichů. In Hofmann, E. a kol.: Integrované terénní vyučování. Brno: Paido, 2004, s. 89-93. ISBN 80-7315-054-9. info
 • BAER, Heinz-Werner. Biologické pokusy ve škole. Translated by Václav Roubíček. Vyd. 2., nezm. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968, 241 s. info
  doporučená literatura
 • Babáčková, L. (2011): Podmínky chovu živočichů na základních školách v ČR (bachelor thesis, Masaryk University, Brno, Czechia). Retrieved from http://is.muni.cz/th/162906/pedf_b/
 • Škrabalová, B. (2016). Jak na hmyz. Retrieved from http://www.jaknahmyz.cz/
 • Malečková H. (1996): Kultury prvoků ve výuce biologie na středních školách, diplomová práce, Depon.: in Knihovna Ústavu botaniky a zoologie PřF MU
 • Pipková, Z. (2016). Chov živočichů ve škole. Retrieved from http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1817/chov-zivocichu-ve-skole.html/
 • Fusek, L., Kundrata, R. & Sklenářová, K. (2012). Tvorba trvalých preparátů. Retrieved from http://www.zoologie.upol.cz/entomol_sbirky/Tvorba_trvalych_preparatu.pdf
 • Kašák, J., Fusek, L. & Kundrata, R. (2012). Preparace hmyzu. Retrieved from http://www.zoologie.upol.cz/entomol_sbirky/Preparace_hmyzu.pdf
 • RUZIN, Steven E. Plant microtechnique and microscopy. New York: Oxford University Press, 1999, xi, 322. ISBN 9780195089561. info
 • PALEČEK, Jiří. Biologie buňky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996, 120 s. ISBN 8071842664. info
 • KNOZ, Jan a Věra OPRAVILOVÁ. Základy mikroskopické techniky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992, 195 s. ISBN 8021004738. info
 • HABROVÁ, Věra. Mikroskopická technika. Praha: SPN, 1990. info
Výukové metody
Forma výuky: Laboratorní cvičení (2h/14 dní) a terénní výuka (8h). Metody výuky: vysvětlování, instruktáž, pozorování, pokus, práce s literaturou.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: praktická zkouška
Podmínky udělení zápočtu:
1. praktická zkouška - předložení 2 ks trvalých preparátů, zhotovení senného nálevu a herbářové položky
2. řádně vedené protokoly zkontrolované vyučujícím
3. řádná docházka do laboratorního cvičení: max. 1 neúčast na 2 hodinovém cvičení za semestr, terénní výuka: plná účast na 8 vyučovacích hodinách
Informace učitele
Studenti mohou navštívit: http://web.natur.cuni.cz/parasitology/parpages/mikroskopickatechnika/
http://is.muni.cz/el/1431/jaro2008/Bi2302/um/


http://mikrosvet.mimoni.cz


http:// www.jaknahmyz.cz


http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cz/component/content/article/86-informace/20073/340-zooasistence-v-pedagogicke-praxi

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Poznámka k četnosti výuky: + 8 hodin na fakultní zahradě.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2024/BIp003