BIp008 Základy systému a evoluce řas a hub

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Katedra biologie – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie – Pedagogická fakulta
Předpoklady
BIp001 Úvod do studia biologie
Znalost sinic, řas, houbových organismů a hub na gymnaziální úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenty se znalostmi o sinicích, řasách a houbách jak teoreticky, tak prakticky.
- student zařadí sinice, řasy, houby, houbové organismy a lišejníky do biologického systému;
- student popíše stavbu stélky těchto organismů;
- student vysvětlí rozmnožování, životní cykly a ekologii těchto organismů;
- student rozliší základní zástupce hlavních systematických jednotek sinic, řas (sladkovodních i mořských), hub, houbových organismů a lišejníků;
- student rozpozná hlavní znaky vybraných organismů a znázorní je pomocí kresby;
- student aplikuje své teoretické znalosti při práce s determinační literaturou;
- student se zorientuje ve vzorku sinic a řas a vybere vhodné zástupce skupin těchto organismů k demonstraci ve vzdělávání.
Výstupy z učení
- student zařadí sinice, řasy, houby, houbové organismy a lišejníky do biologického systému;
- student popíše stavbu stélky těchto organismů;
- student vysvětlí rozmnožování, životní cykly a ekologii těchto organismů;
- student rozliší základní zástupce hlavních systematických jednotek sinic, řas (sladkovodních i mořských), hub, houbových organismů a lišejníků;
- student rozpozná hlavní znaky vybraných organismů a znázorní je pomocí kresby;
- student aplikuje své teoretické znalosti při práce s determinační literaturou;
- student se zorientuje ve vzorku sinic a řas a vybere vhodné zástupce skupin těchto organismů k demonstraci ve vzdělávání.
Osnova
 • Přednášky:
 • 1.Rozdělení organismů, charakteristika prokaryot a eukaryot, sinice, řasy, houby a jim podobné organismy v systému organismů, jejich základních charakteristika, endosymbiotická teorie, vývojové vztahy.
 • 2.Charakteristika sinic. Zástupci stavba jejich stélky, rozmnožování, výskyt a význam.
 • 3.Řasy: systém, charakteristiky, stavby, výskyt, význam, zástupci.
 • 4.Houby a houbové organismy základní charakteristika a rozdělení. Zástupci stavba stélky, rozmnožování, výskyt a význam.
 • 5.Lišejníky základní charakteristika, stélka, rozmnožování, výskyt a význam.
 • 6.Výuka tématických celků sinice, řasy, houby a lišejníky na ZŠ, rozdělení v učebnicích pro ZŠ. Uchování materiálu a jeho demonstrace žákům.
 • Cvičení:
 • 1.Zásady sběru a konzervace sinic, řas, hub a lišejníků. Základní určovací pomůcky. Práce s klíčem. Řasové sbírky. Trvalé preparáty. Příprava a pozorování vitálních preparátů. Hlavní zásady zhotovování protokolů, kresby, měřítko, popisy. Demonstrace taxonů nižších rostlin na základní škole.
 • 2.Sinice: Odd. Cyaonobacteria demonstrace zástupců hlavních řádů, jejich zakreslení, hlavní determinační znaky, výskyt, význam.
 • 3.Řasy: demonstrace zástupců hlavních systematických skupin, jejich zakreslení, hlavní determinační znaky, výskyt, význam.
 • Houby a houbové organismy: hlenky: pozorování aethalií u hlavních zástupců, houby spájivé - pozorování a zakreslení vybraných zástupců, kultivace rodu Mucor, odd. Ascomycota - pozorování významných zástupců, odd. Basidiomycota, tř. Uredinomycetes - demonstrace rostlin napadených rzí a snětí - herbářové položky, životní cyklus rzi travní,tř. Ustilaginomycetes - prašná sněť, tř. Agaricomycetes - typy plodnic, příklady jednotlivých zástupců řádů, určování hub podle plodnic - suchý materiál.
 • 5.Pozorování a určování našich nejčastějších druhů lišejníků. Rozlišování lišejníků podle typu stélky. Příčný řez stélkou lišejníku.
Literatura
 • Kalina T. (2001): Systém a vývoj sinic a řas. - Praha UK, [skriptum]
 • Juráň et Kaštovský (2016): Nový pohled na systém řas a jak ho učit. Živa 6: 299-301, Academia, Praha.
 • Hindák F. et al. (1978): Sladkovodné riasy. - SPN Bratislava
 • Kaštovský et Juráň (2016): Evoluce sinic a řas v moderním pojetí. Živa 6: CXXXIII-CXXXVI, Academia, Praha.
 • Nolčová, L., Vágnerová, P. 2016. Zajímavá a motivující výuka řas a sinic na základních a středních školách. Arnica 5, 1–2, 32–38. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň. ISSN 1804-8366.
 • Znachor P. (2008): Rozsivky – podivuhodné řasy v krabičce. Živa: 1: 10-11, Academia, Praha. http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/rozsivky-podivuhodne-rasy-v-krabicce.pdf
 • KAUFNEROVÁ, V., VÁGNEROVÁ, P. 2013. Sinice a řasy v učebnicích pro základní a střední školy. Arnica, 1–2, 9–18. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň. ISSN 1804-8366.
 • Kalina T. et Váňa J (2005): Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. Karolinum, Praha
 • BELLINGER, Edward G. a D. C. SIGEE. Freshwater algae : identification, enumeration and use as bioindicators. Second edition. Chichester: Wiley-Blackwell, 2015, viii, 275. ISBN 9781118917169. info
 • The freshwater algal flora of the British Isles : an identification guide to freshwater and terrestrial algae. Edited by Alan Donaldson - Peter V. York - Chris F. Carter - Alan J. Brook - Bri. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, xvii, 878. ISBN 9780521193757. info
 • HAGARA, Ladislav, Vladimír ANTONÍN a Jiří BAIER. Houby. Vyd. 3. Praha: Aventinum, 2001, 416 s. ISBN 8071511811. info
 • VÁŇA, Jiří. Systém a vývoj hub a houbových organismů. 2. vydání. Praha: Karolinum, 1998, 164 stran. ISBN 8071846031. info
 • KALINA, Tomáš. Systém a vývoj sinic a řas. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 165 s. ISBN 8071846112. info
 • SVRČEK, Mirko. Klíč k určování bezcévných rostlin : sinice, řasy, hlenky, houby, lišejníky a mechorosty. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976, 579 s. info
Výukové metody
Forma výuky: Přednášky.

Metody výuky: Frontální výuka.
Forma výuky: Laboratorní cvičení.
Výukové metody: pozorování zástupců sinic, řas a hub, jejich kresba a popis,práce s literaturou, vysvětlování, návody.
Metody hodnocení
Přednáška:
Písemná zkouška formou testu - 30 otázek (minimálně 16 otázek musí být zodpovězeno dobře. Předpokladem připuštění ke zkoušce z přednášek je úspěšně zakončené cvičení
Cvičení:
Požadavky k úspěšnému zakončení cvičení:
- řádně vedené protokoly - předložené vyučujícímu ihned po ukončení cvičení
- řádná docházka do cvičení - je tolerována jedna neúčast na dvouhodinovém cvičení
- uspěšné zvládnutí praktické zkoušky ze získaných poznatků - 10 objektů k poznání (minimálně 7 dobře)
Informace učitele
Další literatura:
Rosypal S.et al. (1992): Fylogeneze, systém a biologie organismů. - SPN Praha. (Lze použít jen částečně)


Urban Z. et Kalina T. (1980): Systém a evoluce nižších rostlin. - SPN Praha. (Lze použít jen částečně)


Špaček J (1999): Hlenky, houby, řasy. - Masarykova univerzita, Brno. (Lze použít jen částečně)


Kremer B. P. et Muhle H. (1998): Lišejníky, mechorosty, kapraďorosty. - Ikar Praha


Peciar V. et al. (1984): Základy systému a evolúcie výtrusných rastlín. - SPN Bratislava.


www odkazy


http://www.sinicearasy.cz


http://www.sinice.cz


http://botany.natur.cuni.cz/algo/


http://www.butbn.cas.cz/ccala/ccala.htm


http://www.sci.muni.cz/botany/studium/nr-rasy.htm


Další determinační literatura (Literature):


Veselý et al. (1972): Přehled československých hub. - Academia Praha


Červenka M. et al. (1972): Klúč na určovanie výtrusných rastín II. diel. Slizovky a huby. - SPN Bratislava


Grunert H. a R. (1995): Houby. Knižní klub Praha.


Hagara L. Antonín V. et Baier J. (1999): Houby. - Aventinum, Praha, 416 s.


Keizer G. J. (1998): Encyklopedie hub. - Rebo Productions, Česlice, 2. vyd., 288 s.


Readers Digest Výběr (2003): Houby česká encyklopedie + kapesní atlas hub. - Readers Digest Výběr, Praha


Černohorský Z. et al. (1956): Klíč k určování lišejníků ČSR. I. díl. - Nakl. ČSAV, Praha


Jarkovský M. (1978): Lišejníkové látky a jejich identifikace. - Pedag. fak., Hradec Králové


Pišút I. et al. (1974): Kľúč na určovanie výtrusných rastlín. III. diel. - Slov. pedag. nakl., Bratislava

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.