Bi1090c Fylogeneze a diverzita řas a hub - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Barbora Hutňan Chattová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Hrouda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniel Dvořák (cvičící)
Mgr. Tereza Cahová (cvičící)
Mgr. Monika Kolényová (cvičící)
RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( Bi1090 Fylog. a diver. řas a hub ) || Bi1090 Fylog. a diver. řas a hub
Základní znalost systému organismů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Představení diverzity sinic, řas a hub na příkladech vybraných zástupců konkrétních skupin. Vlastní pozorování a zakreslení rostlinných vzorků se zřetelem k důležitým znakům konkrétních taxonů.
Výstupy z učení
V případě úspěšného absolvování kurzu bude student schopen:
určit a zařadit typické zástupce jednotlivých skupin organismů v souladu se současným systémem;
prezentovat základní znaky těchto organismů (makroskopické i mikroskopické);
aplikovat základní morfologické termíny na reálných objektech;
diskutovat ekologické požadavky těchto taxonů a jejich praktický význam;
ovládat základní metody práce s mikroskopem a osvojit si zásady vědecké ilustrace;
využít nabyté dovednosti pro práci (zejména s mikroskopickým materiálem) v navazujících předmětech nebo při zpracování diplomové práce.
Osnova
 • Demonstrační cvičení ukazující zástupce skupin organismů, teoreticky probíraných na souběžné přednášce, s použitím makroskopických i mikroskopických vzorků, živých kultur i konzervovaného materiálu.
 • 1. Sinice.
 • 2. Krásnoočka, obrněnky, skrytěnky.
 • 3. Heterokontophyta (zlativky, různobrvky, chaluhy), ruduchy.
 • 4. Rozsivky.
 • 5. Zelené řasy (zelenivky, Cladophorophyceae).
 • 6. Charophyta (spájivky, parožnatky).
 • 7. Hlenky, nádorovky, Peronosporomycota, Chytridiomycota, spájivé houby.
 • 8. Vřeckaté houby (Taphrinomycotina, kvasinky, Pezizomycotina - část).
 • 9. Vřeckaté houby (Pezizomycotina - dokončení).
 • 10. Lišejníky.
 • 11. Stopkovýtrusné houby (rzi, sněti, Agaricomycotina - část).
 • 12. Stopkovýtrusné houby (Agaricomycotina - dokončení).
Literatura
 • KALINA, Tomáš a Jiří VÁŇA. Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005. 606 s. ISBN 9788024610368. info
 • ŠPAČEK, Jan. Hlenky, houby, řasy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 134 s. ISBN 8021021578. info
 • VÁŇA, Jiří. Systém a vývoj hub a houbových organismů. 2. vydání. Praha: Karolinum, 1998. 164 stran. ISBN 8071846031. info
 • KALINA, Tomáš. Systém a vývoj sinic a řas. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 165 s. ISBN 8071846112. info
Výukové metody
Výuka každý týden, 2 hodiny cvičení doplňující přednášku (Bi1090).
Metody hodnocení
Podmínky udělení zápočtu: absolvování cvičení, předložení kompletních záznamů (protokolů) se zákresy pozorovaného materiálu, poznávačka v posledním týdnu semestru. Obsahem testu je správné určení a zařazení 12 vybraných druhů (pozorovaných během semestru); pro úspěšné absolvování je třeba získat 16 bodů z max. 24.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/Bi1090c