Bi1010 Fylogeneze a diverzita rostlin

Přírodovědecká fakulta
podzim 2024
Rozsah
3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Šmarda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Hrouda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Hutňan Chattová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
(!( Bi1090 Fylog. a diver. řas a hub && Bi2030 Fylog. a diver. vyš. rostlin ))||(!( NOW ( Bi1090 Fylog. a diver. řas a hub )))
Základní znalost systému organismů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět podává přehled rostlin, řas, hub a podobných organismů za základě aktuálně přijímané klasifikace. Představí studentům jejich fylogenetické vztahy, významné skupiny a jejich zástupce.
Výstupy z učení
V případě úspěšného absolvování předmětu bude student schopen:
zařadit a charakterizovat skupiny organismů historicky řazené mezi rostliny ("nižší" a "vyšší" rostliny");
vysvětlit endosymbiotický původ semiautonomních organel, mít přehled o odděleních sinic, řas, hub a "houbových organismů" s členěním do tříd a řádů, akceptovat současné názory na postavení v systému organismů (příslušnost k různým říším);
mít přehled o jednotlivých odděleních cévnatých rostlin od mechorostů po krytosemenné, znát nejvýznamnější řády a čeledi krytosemenných;
znát a umět vysvětlit základy morfologie, způsoby klasifikace rostlin a základní mechanizmy evoluce rostlin;
diskutovat diverzitu taxonů cévnatých rostlin s přihlédnutím ke středoevropskému prostoru.
Osnova
  • 1. Úvod, literatura. Sinice, ruduchy, obrněnky, skrytěnky. 2. Heterokontophyta, Haptophyta, krásnoočka. 3. Zelené řasy. 4. Hlenky, nádorovky, Oomycota, Chytridiomycota, spájivé houby. 5. Vřeckaté houby, imperfektní houby. 6. Stopkovýtrusné houby, lišejníky. 7. Tělo cévnatých rostlin, morfologie, organologie. 8. Mechorosty, Rhyniophyta, plavuně. 9. Přesličky, kapradiny, nahosemenné: Cycadophyta, Pinophyta, Gnetophyta. 10.-13. Krytosemenné rostliny: jedno- a dvouděložné, významné řády a čeledi.
Literatura
  • ŠPAČEK, Jan. Hlenky, houby, řasy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 134 s. ISBN 8021021578. info
  • VÁŇA, Jiří. Systém a vývoj hub a houbových organismů. 2. vydání. Praha: Karolinum, 1998, 164 stran. ISBN 8071846031. info
  • KALINA, Tomáš. Systém a vývoj sinic a řas. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 165 s. ISBN 8071846112. info
  • SMEJKAL, Miroslav. Systém a evoluce vyšších rostlin. In Fylogeneze, systém a biologie organismů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992, s. 205-349. ISBN 80-04-22815-1. info
  • ŠTYS, Pavel. Zákonitosti evoluce organismů. In Fylogeneze, systém a biologie organismů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992, s. 643-689. ISBN 80-04-22815-1. info
  • HENDRYCH, Radovan. Systém a evoluce vyšších rostlin : učební přehled. 2., upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986, 499 s. URL info
Výukové metody
Výuka každý týden, 3 hodiny přednášky (doplněné cvičením Bi1010c).
Metody hodnocení
písemný test (50 otázek, v každé 4 možnosti, vždy jedna správná odpověď)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.