Bi1090 Fylogeneze a diverzita řas a hub

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Hrouda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Hutňan Chattová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 9:00–10:50 B11/132
Předpoklady
Bi1090c Fylog. a diver. řas a hub -cv. || NOW ( Bi1090c Fylog. a diver. řas a hub -cv. )
Základní znalost systému organismů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět podává přehled sinic, řas, hub a podobných organismů za základě aktuálně přijímané klasifikace. Představí studentům jejich fylogenetické vztahy, významné skupiny a jejich zástupce.
Výstupy z učení
V případě úspěšného absolvování předmětu bude student schopen:
zařadit jednotlivé taxony popsaných organismů v přirozeném systému;
charakterizovat jednotlivé skupiny, popsat jejich znaky a životní děje;
pochopit vývojové souvislosti mezi jednotlivými skupinami.
Osnova
 • Základní přehled skupin organismů, hodnocení fylogenetických vztahů, taxonomické jednotky a způsoby klasifikace organismů.
 • Prokaryota: zařazení sinic v současném systému. Eukaryota: endosymbiotický původ semiautonomních organel. Souhrnný přehled systému eukaryot, vývojové vztahy.
 • Přehled oddělení sinic, řas, hub a "houbových organismů" s členěním do tříd a řádů. Základní charakteristiky, funkce v ekosystémech, význam pro člověka. Současné názory na postavení v systému organismů (příslušnost k různým říším).
 • 1. Cyanobacteria (sinice).
 • 2. izolované skupiny jednobuněčných řas: Chlorarachniophyta, Euglenophyta (krásnoočka).
 • 3. izolované autotrofní skupiny říše Chromalveolata: Dinophyta (obrněnky), Cryptophyta (skrytěnky), Haptophyta.
 • 4. autotrofní Chromalveolata (pokračování): Heterokontophyta („barevné“ řasy – zlativky, Synurophyceae, různobrvky, rozsivky, chaluhy).
 • 5. fylogenetický základ říše Plantae, podříše Biliphytae: Glaucophyta, Rhodophyta (ruduchy).
 • 6. Plantae, podříše Viridiplantae, vývojová linie Chlorophytae: Chlorophyta (zelené řasy – Prasinophyceae, Ulvophyceae a příbuzné třídy, Trebouxiophyceae, Chlorophyceae).
 • 7. Plantae, podříše Viridiplantae, vývojová linie Streptophytae: Charophyta (Klebsormidiophyceae, parožnatky a příbuzné třídy, spájivky).
 • 8. říše Amoebozoa: Mycetozoa (hlenky), izolované skupiny podobných améboidních organismů: Acrasida, Plasmodiophorida (nádorovky).
 • 9. heterotrofní Chromalveolata: Labyrinthulomycota, Peronosporomycota (Oomycota), Hyphochytriomycota.
 • 10. říše Opisthokonta, fylogenetický základ podříše Fungi (houby): Chytridiomycota, Blastocladiomycota.
 • 11. Fungi (pokračování): základní charakteristika vlastních hub, Zygomycota (spájivé houby), Glomeromycota.
 • 12. Fungi (pokračování): Ascomycota (vřeckaté houby – Taphrinomycotina, kvasinky, Pezizomycotina).
 • 13. Fungi (pokračování): pomocné skupiny Deuteromycota (imperfektní houby) a Lichenes (lišejníky).
 • 14. Fungi (pokračování): Basidiomycota (stopkovýtrusné houby – rzi, sněti, Agaricomycotina).
Literatura
  doporučená literatura
 • KALINA, Tomáš a Jiří VÁŇA. Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005. 606 s. ISBN 9788024610368. info
  neurčeno
 • KALINA, Tomáš. Systém a vývoj sinic a řas. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 165 s. ISBN 8071846112. info
 • VÁŇA, Jiří. Systém a vývoj hub a houbových organismů. 2. vydání. Praha: Karolinum, 1998. 164 stran. ISBN 8071846031. info
 • ŠPAČEK, Jan. Hlenky, houby, řasy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 134 s. ISBN 8021021578. info
Výukové metody
Výuka každý týden, 2 hodiny přednášky (doplněné cvičením Bi1090c).
Metody hodnocení
Zkouška ústní, sestávající ze dvou částí (sinice a řasy / hlenky, houby a lišejníky); v každé části jedna otázka obecná a jedna systematická.
Výjimečně (obvykle v závěru zkouškového období) zkouška formou písemného testu, 40 otázek.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Podmínkou připuštění ke zkoušce je udělení zápočtu ze cvičení Bi1090c.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/Bi1090