Bi2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
3/0/0. 3 kr. (plus 2 za zk). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
(( Bi1030 Fylog. a diver. bezobratlých && Bi1030c Fylog. a diver. bezobrat. -cv. )|| SOUHLAS )&&(! NOW ( Bi2000 Fylog. a diver. živočichů ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Postavení strunatců (Chordata) v zoologickém systému, pravděpodobný vznik a vývoj. Morfologie, ontogeneze, způsob života a systém nižších strunatců (Urochordata, Cephalochordata). Klasifikace obratlovců (Vertebrata). Srovnávací morfologie a fylogenetický vývoj obratlovců, velké vymřelé skupiny. Recentní skupiny obratlovců: Myxini, Petromyzones, Chondrichthyes, Actinopterygii, Sarcopterygii - Lissamphibia, Amniota včetně Aves a Mammalia. U recentních skupin morfologie s důrazem na apomorfie, ekologie, chování, systém.
Výstupy z učení
Student dokáže - popsat tělesný plán strunatců, resp. obratlovců; - podle morfologických a molekulárních znaků určit postavení kmene strunatců, resp. obratlovců a jejich základních vývojových linií v systému druhoústých; - pochopit diverzitu vyšších taxonů strunatců, resp. obratlovců na základě příbuznosti taxonů a stanovit apomorfie jednotlivých skupin; - na základě získaných teoretických znalostí sestavit fylogenetický strom podle srovnání příbuznosti vývojových linií; - pochopit vývoj hlavních skupin v čase a prostoru - ancestrální a recentní taxony; - pochopit, že základní jednotkou je při diverzifikaci taxonů evoluční událost a nikoliv popis taxonů a jejich podobností; - aplikovat teoretické znalosti na konkrétní situace a jejich využití v ochraně přírody apod.
Osnova
  • - Strunatci, charakteristika, postavení v systému, příbuzenské vztahy k jinym kmenům, původ a evoluce strunatců. - Pláštěnci, morfologie larvy a dospělce, systém - sumky, salpy, vršenky. - Bezlebeční - morfologie, ontogenze a ekologie kopinatce, ancestrální bezlebeční z kambria. - Obratlovci (lebečnatí) - charakteristika, systém, srovnávací morfologie, ekologie, etologie a fylogeneze obratlovců. - Vymřelé skupiny bezčelistnatců, sliznatky a mihule. - Čelistnatci - charakteristika; primárně vodní čelistnatci - vymřelé skupiny, paryby. - Paprskoploutví a primárně vodní svaloploutví - morfologie, ekologie, etologie a systém - Čtvernožci: Obojživelníci - morfologie, ekologie, etologie a systém, přechod obratlovců na souš. - Čtvernožci: Blanatí - morfologie, ekologie, etologie a systém, adaptace k suzochemskému způsobu života. - Ptáci - morfologie, ekologie, etologie a systém, domestikovaní ptáci, adaptace k letu. - Savci - morfologie, ekologie, etologie a systém.
Literatura
  • Roček, Zbyněk. Historie obratlovců. Evoluce, fylogeneze, systém. - Academia, 2002. 512 s.
  • GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. 2. přepracované. Praha: Academia, 2007. s. 1-692. ISBN 978-80-200-1484-9. info
  • ZRZAVÝ, Jan. Fylogeneze živočišné říše. 1. vyd. Praha: Scientia, 2006. 255 s. ISBN 8086960080. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
jarní semestr, týdně, ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.