Bi2080 Histologie a organologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Iveta Hodová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D. (přednášející)
Garance
MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D.
Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvováním kursu studenti získají základní přehled o struktuře živých organismů, složení, funkcích a ontogenetickém vývoji tkání a orgánových soustav
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu: schopen popsat strukturu tkání v rámci čtyř základních tkáňových typů schopen popsat strukturu orgánových soustav v živočišném organismus chápat vztahy mezi strukturou a funkcí tkání znát základní fylogenetické aspekty vývoje orgánových soustav
Osnova
 • Anotace a sylabus předmětu Histologie a organologie
 • Kurs histologie a organologie je koncipován jako 12 teoretických přednášek a 12 praktických cvičení. Náplň předmětu je členěna na tři části: základní embryologii (1 přednáška), obecnou histologii (5 přednášek) a organologii - mikroskopickou anatomii obratlovců (6 přednášek). Obsahem praktického cvičení je mikroskopování trvalých preparátů příslušných tématických okruhů.
 • 1) Embryologie: Oplození, vznik zygoty, rýhování, vznik zárodečných listů ektodermu a entodermu, notogeneza. Organogeneza bude probírána u jednotlivých orgánových systémů.
 • 2) Epitelové tkáně: charakteristika epitelů, ontogenetický původ, mezibuněčné spoje v epitelech, modifikace apikální a bazální strany epitelových buněk, bazální lamina, klasifikace epitelů, jednotlivé typy dle struktury a funkce, žlázové buňky jako modifikace epitelových buněk, typy sekrece, typy žláz.
 • 3) Pojivové tkáně: složky pojivových tkání, typy pojivových buněk fixních a volných a jejich ontogenetický původ, vlákna kolagenní, elastická a retikulární, složení amorfní hmoty, členění pojivových tkání a charakteristika jednotlivých skupin: vaziva řídká a hustá, oporné tkáně – chrupavka a kost, trofická pojiva.
 • 4) Tkáň svalová: kontraktilní proteiny aktin, myozin, troponin, tropomyozin, struktura myofibrily, typy svalové tkáně – hladká, žíhaná, srdeční, jejich struktura, výskyt a ontogeneze, vztah mezi mikroskopickou strukturou svalu a mechanismem svalového stahu, hierarchický princip výstavby žíhaného svalu, inervace svalové tkáně.
 • 5) Tkáň nervová: vývoj nervové tkáně, neurony (základní stavba, typy neuronů), dendrity, axony, synapse, neuroglie, nervová vlákna (myelinisovaná, nemyelinisovaná vlákna)
 • 6) Kardiovaskulární systém, krev a imunitní systém: ontogenetický vývoj srdce a cév, stavba srdce, stavba krevních a lymfatických cév, složení krve, tkáňového moku a lymfy, další typy tělních tekutin, morfologická charakteristika krvinek, destiček a jejich ontogeneze, krvetvorná tkáň, imunitní orgány centrální a periferní jejich struktura, ontogenetický vývoj: thymus, lymfatické uzliny, slezina, neopouzdřená lymfoidní tkáň, tonsily
 • 7) Dýchací systém, vylučovací systém: ontogenetický vývoj dýchacího systému a struktura: dutina nosní, paranasální sinusy, nosohltan, hrtan, hlasové ústrojí, průdušnice, bronchiální strom, plicní alveoly
 • 8) Ontogenetický vývoj a struktura: ledviny (stavba ledviny, stavba nefronu, sběrací kanálky, juxtaglomerulární aparát, vývodné cesty močové (močovod, močový měchýř, močová trubice)
 • 9) Trávicí systém: ontogenetický vývoj a struktura trávicího ústrojí, dutina ústní, jazyk, zuby (sklovina, dentin, pulpa, závěsný aparát zubů, typy zubů a dentice), hltan, jícen, žaludek (typy), tenké střevo, tlusté střevo, přidružené žlázy gastrointestinálního traktu, (slinné žlázy, slinivka, játra)
 • 10) Reprodukční systém: ontogenetický vývoj a struktura: samčího reprodukčního systému – varle, nadvarle, vývodné cesty pohlavní, penis, přídatné pohlavní žlázy. Spermatogeneze a spermiohistogeneze; samičího reprodukčního systému – vaječník, oogeneza, typy folikulů, vejcovod, děloha, zevní pohlavní orgány, struktura a typy placent, mléčná žláza
 • 11) Nervový systém, smyslová ústrojí: ontogenetický vývoj a struktura mozku a míchy, centrální a periferní NS, obaly CNS, nervů, autonomní nervový systém. Specifická sensorická nervová zakončení kůže, chuť, čich, zrak (stavba oka, histologická stavba sítnice, přídatné struktury oka), sluch (zevní ucho, střední ucho, vnitřní ucho, blanitého labyrintu) Tělní povrch a endokrinní systém: ontogenetický vývoj a struktura: epidermis (vrstvy epidermis, melanocyty), dermis, podkožní vazivo, kožní deriváty- chlupy, nehty, kopyta, rohy, peří, šupiny, kožní žlázy (mazové, potní)
 • 12) Ontogenetický vývoj a struktura a základní funkce: neuroendokrinní hypotalamo-hypofysární systém (adenohypofysa, neurohypofysa), nadledviny, Langerhansovy ostrůvky, štítná žláza, příštítná tělíska, epifysa
Literatura
 • LÜLLMANN-RAUCH, Renate. Histologie. Translated by Radomír Čihák. 1. české vyd. Praha: Grada, 2012, xx, 556. ISBN 9788024737294. info
 • ČÍŽEK, Petr, Pavel HURNÍK, Milan URÍK, Tomáš PRUŠA, Lenka KREJČÍŘOVÁ a Jana LUDVÍKOVÁ. Histologie. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7821-5. verze on-line info
 • TICHÝ, František, Drahomír HORKÝ, Irena KOCIANOVÁ a Alexandra GOROŠOVÁ. Histologie. Cytologie a obecná histologie. První. VFU Brno: Fakulta veterinárního lékařství, 2000, 165 s. ISBN 80-85114-86-0. info
 • JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchôa, José CARNEIRO a Robert O. KELLEY. Základy histologie. 1. vyd. v ČR. Jinočany: H & H, 1997, vi, 502 s. ISBN 80-85787-37-7. info
Výukové metody
Přednášky, samostudium literatury na základě přednášek Z důvodu epidemiologické situace budou přednášky on-line a to formou nahrávání učitele v posluchárně, tento záznam bude ve studijních materiálech.
Metody hodnocení
Zkouška formou testu na počítači. Celkový počet otázek je 60, otázky mají jednu nebo dvě správné odpovědi. Pro úspěšné splnění je potřeba 37 z celkových 60 bodů, tedy 62%.
Informace učitele
Další doporučená literatura: Alberts B. a kol., 1998: Základy buněčné biologie, úvod do molekulární biologie buňky. Espero publishing Ústí n. Labem, 630 s. a přílohy. Janqueira, L.C., Carneiro J., Kelly R.: Základy histologie. H+H Jinočany, 1997,502 s. Klika E. a kol.:Histologie. - Avicenum, Praha, 1986, 610 s., Knoz J.: Obecná zoologie,I. Taxonomie, látkové složení, cytologie a histologie. II. Organologie, rozmnožování, vývoj živočichů a základy biologie.,Skripta Pf. UJEP v Brně, 3. vydání, 1984, 340 s., Kubišta V.: Buněčné základy životních dějů. - Scientia, spol s r. o., pedag. nakl.,Praha 1998, 210 s. Paleček J.: Biologie buňky. I - základy mikroskopické cytologie. - Skripta UK, Karolinum Praha, 1996, 120 s. Paleček J. Biologie Buňky. II - Základy mikroskopické histologie, Karolinum, 2000, 157 s. Ptáček V., Žaludová R., 2008: Chemické složení živé hmoty, cytologie. Pracovní trext pro studium předmětu Bi2080 Obecná zoologie, Díl I. První vydání,. Brno : Tribun EU s.r.o., knihovnicka.cz, 2007. 162 s. ISBN 978-80-87139-94-3. Romanovský a kol.: Obecná biologie. - St. ped. naklad. Praha, 1985, 695 s. Rosypal a kol.: Přehled biologie. - Scientia spol. s r. o., 1994, II. uprav. vydání. Rosypal a kol: Nový přehled biologie. Scientia, 2003. Webové stránky Internetu: http://www.sci.muni.cz/ptacek/zoologie.htm
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2024/Bi2080