Bi4020 Molekulární biologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! Bi4010 Základy molekulární biologie
Základní znalosti z obecné zoologie a botaniky, mikrobiologie, genetiky, fyziologie, organické chemie a biochemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se strukurou genomů všech skupin oragnismů, vysvětlit, jak je v nich uložena genetická informace, jak se tato informace uchovává a realizuje. Studenti jsou seznámeni s procesy, kterými se genetická informace může změnit, jaké to má důsledky na fenotypové úrovni a jak lze cíleně genetickou informaci měnit.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit na molekulární ůrovni informace o struktuře a funkci genomů vztahují se k základním funkcím živých soustav (prokaryotické a eukaryotické organizmy a viry)a pochopit obecné principy procesů, jimiž se realizuje genetická informace probíhající ve všech živých soustavách, s ohledem na zvláštnosti hlavních skupin organizmů (bakterie, archea, rostliny, živočichové a viry).
Osnova
 • 1. Stručná historie molekulární biologie.
 • . Nukleové kyseliny (primární, sekundární a terciární struktura DNA a RNA, různé konformace DNA a jejich význam v biologických systémech)
 • 2. Genetická informace a genetický kód
 • 3. Molekulární struktura prokaryotického a eukaryotického genomu
 • 4. Replikace prokaryotického a eukaryotického genomu
 • 5.Transkripce prokaryotického a eukaryotického genomu. Posttranskripční úpravy a modifikace RNA, zvláště u eukaryot Mechanizmy sestřihu a samosestřihu
 • 6. Translace prokaryotické a eukaryotické mRNA
 • 7. Regulace genové exprese u prokaryot a eukaryot. Signální dráhy v eukaryotické buňce a jejich vztah k aktivaci transkripčních faktorů
 • 8. Molekulární podstata získané imunity. Příčiny variability protilátek.
 • 9. Molekulární mechanizmy mutageneze a rekombinace. Reparace mutačně poškozené DNA.
 • 10. Mobilnmí genetické elementy: Transpozony a retrotranspozony.
 • 11. Základy genového inženýrství
Literatura
  doporučená literatura
 • WILSON, John H. a Tim HUNT. Molecular biology of the cell : the problems book / John Wilson and Tim Hunt. Sixth edition. New York: Garland Science, 2014. xvi, 966. ISBN 9780815344537. info
 • CLARK, David P. Molecular biology. Amsterdam: Elsevier, 2005. xviii, 784. ISBN 0121755517. info
 • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky a : Essential cell biology (Orig.). Ústí nad Labem: Espero Publishing. xxvi, 630,. info
  neurčeno
 • SNUSTAD, D. Peter a Michael J. SIMMONS. Genetika. Translated by Jiřina Relichová. Druhé, aktualizované vydá. Brno: Masarykova univerzita, 2017. xix, 844. ISBN 9788021086135. info
Výukové metody
Přednáška je vyučována formou výkladu k powerpointovým předlohám zpracovaných podle učebnic, monografií a článků. Předlohy jsou v průběhu přednášky promítány, jejich obsah je vysvětlen a doplněn komentářem vyučujícího. Předlohy jsou též k dispozici v IS MUNI.
Metody hodnocení
Navštěvovat přednášky není povinné. Zkouška probíhá formou písemného testu formou 50 otázek pokrývajících dílčí tématické okruhy z probírané látky. K úspěšnému zvládnutí zkoušky je třeba zodpovědět správně alespoň 60% otázek. Doba trvání zkoušky je zhruba 60 minut.
Navazující předměty
Informace učitele
prezentace k přednáškám jsou na IS MU
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.