Bi1060 Cytologie a anatomie rostlin

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Naděžda Bílá
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! Bi6180 Biologie rostlin
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu student bude umět:
popsat strukturu a funkce rostlinných buněk, pletiv a orgánů;
vysvětlit vztah mezi strukturou a funkcí buněk, pletiv a orgánů;
interpretovat změny na úrovni buňky až orgánů způsobené environmentálními faktory.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat stavbu a funkci rostlinné buňky a jejích subcelulárních struktur;
- poznat na reálných preparátech typy rostlinných pletiv, jejich stavbu a význam pro rostlinu;
- rozpoznat anatomickou stavbu vegetativních rostlinných orgánů (kořen, stonek, list) rostlin jednoděložných i dvouděložných;
- uplatnit získané vědomosti v další studiu biologických oborů, při zpracování bakalářských a diplomových prací, v případě studentů učitelství uplatnit získané vědomosti v učitelské praxi.
Osnova
 • Úvod: 1) Sylabus přednášky, doporučená literatura, požadavky ke zkoušce. Proč je dobré znát stavbu rostlinných buněk, pletiv a orgánů.

 • Cytologie: 2) Prokaryotní a eukaryotní buňka. Rostlinná buňka, struktura a funkce. Kompartmentace buněčného metabolismu.

 • 3) Buněčný povrch: buněčná stěna, apoplastický prostor. Interceluláry. Plazmodezmy a symplast.

 • 4) Membrány, membránové komponenty rostlinné buňky. Endomembránový systém: endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát. Vztah endomembrán.

 • 5) Ribozómy. Jádro, buněčný cyklus. Fáze mitózy, interfáze, dělící vřeténko, meióza, srovnání mitózy a meiózy. Buněčné dělení - cytokineze, kontrola buněčného dělení.

 • 6) Vakuola. Mitochondrie. Mikrotělíska (glyoxizómy, peroxizómy). Cytoskelet: mikrotubuly, mikrofilamenta.

 • 7) Plastidy, typy plastidů. Chloroplasty - místa fotosyntézy, morfogeneze.

 • Histologie: 8) Pletiva a jejich klasifikace. Pletiva meristematická. Pletiva vodivá: vznik a typy svazků cévních, transport asimilátů.

 • 9) Xylém a floém: fylogeneze, ontogenze, transferové buňky.

 • Organologie: 10) Kořen: funkce, typy kořenové soustavy, stavba vrcholu kořene, primární a sekundární stavba kořene (pokožka, kůra, střední válec).

 • 11) Stonek: funkce, stavba vrcholu stonku, primární a sekundární stavba stonku (pokožka, kůra, střední válec), rostliny jednoděložné a dvouděložné, stavba hypokotylu.

 • 12) List: funkce, vznik, opad, stavba (pokožka, mezofyl), bifaciální, monofaciální, stavba jehlice, průduchy a hydatody.
Literatura
  povinná literatura
 • LUX, Alexander, Milan BALÁŽ, Marie KUMMEROVÁ, Aleš SOUKUP, Olga VOTRUBOVÁ, Jun ABE, Shigenori MORITA a Thomas L. ROST. Visual guide to plant anatomy. Vydání 1. Praha: Academia, 2017. 325 stran. ISBN 9788020026200. info
 • VOTRUBOVÁ, Olga. Anatomie rostlin. 3., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2010. 192 s. ISBN 9788024618678. info
  doporučená literatura
 • KOUSALOVÁ, Ivanka, Marie KUMMEROVÁ a Alexander LUX. Terminologický slovník z cytologie a anatomie rostlin. Brno: Masarykova univerzita, 2001. info
 • DICKISON, William C. Integrative plant anatomy. San Diego: Academic Press, 2000. xvii, 533. ISBN 0122151704. info
 • CRANG, Richard F. E., Sheila LYONS-SOBASKI a Robert R. WISE. Plant anatomy : a concept-based approach to the structure of seed plants. Cham: Springer, 2018. xvi, 725. ISBN 9783319772080. info
 • EVERT, Ray Franklin. Esau's plant anatomy : meristems, cells, and tissues of the plant body : their structure, function, and development. 3rd ed. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2006. xx, 601. ISBN 0471738433. info
  neurčeno
 • PAZOUREK, Jaroslav. Atlas anatomické stavby rostlin. Praha: Karolinum, 1992. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Písemná zkouška ve formě testu.
Informace učitele
http://elanor.sci.muni.cz/~anatomy
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/Bi1060