Bi4090 Obecná mikrobiologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
3/0/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! Bi5710 Mikrobiologie && ! Bi2060 Základy mikrobiologie && ! NOW ( Bi5710 Mikrobiologie ) && ! NOW ( Bi2060 Základy mikrobiologie )
Zkouška z organické chemie a biochemie nebo základní kurz chemie, který obsahuje organickou chemii a biochemii.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student bude seznámen s přehledem základních skupin mikroorganismů - virů, bakterií (včetně sinic), archeaí, hub. Student na přednáškách pochopí obsah následujících kapitol: Struktura a funkce virionu. Struktura a funkce prokaryotické buňky. Rozdíly ve stavbě buňky sinic a archeí. Eukaryotické mikroorganismy. Růst a množení mikroorganismů. Výživa mikroorganismů. Energetický metabolismus chemoorganotrofů a chemolitotrofů. Fototrofní mikroorganismy. Základy genetiky a molekulární biologie mikroorganismů. Mikrobiální společenstva. Význam mikroorganismů v životním prostředí. Průmyslové využití mikroorganismů. Nejdůležitější taxonomické skupiny bakterií, archeí a hub. Mikroorganismy jako původci infekčních onemocnění.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu bude student schopen - porozumět a vysvětlit odlišnosti mezi prokaryotickými a eukaryotickými organizmy - pochopit vzájemné vztahy mezi organizmy navzájem - vysvětlit vztahy mezi mikroorganizmy a vnějším prostředím - dokladovat podíl mikroorganizmů na změnách vnějšího prostředí - popsat využití mikroorganizmů v biotechnologiích
Osnova
  • Charakteristika základních skupin mikroorganismů, jejich postavení ve fylogenetickém stromu organismů. Prokaryotická a eukaryotická buňka, stavba buňky bakterií (i sinic) a archeí, dělení prokaryotické buňky, diferenciace - sporulace. Prokaryotické mikroorganismy - bakterie a archaea, struktura a funkce buňky, nejdůležitější zástupci, jejich výskyt a význam. Sinice. Archaea. Eukaryotické mikroorganismy - houby (mikroskopické vláknité houby, kvasinky) - struktura a funkce buňky, výskyt a význam. Viry - stavba virových částic, životní cyklus virů, nejvýznamnější zástupci a jejich význam. Růst a množení mikroorganizmů - životní cyklus prokaryotické buňky, růstová křivka bakterií, kinetika bakteriálního růstu. Vliv faktorů vnějšího prostředí - teplota, tlak, pH, extrémní podmínky, přizpůsobení mikroorganismů, antimikrobní látky, antibiotika a chemoterapeutika, dezinfekce a sterilizace. Metabolismus mikroorganismů - obecné vlastnosti metabolických drah, metabolismus bakterií a archeí, výživa a energetický metabolismus, anabolismus. Fixace vzdušného dusíku, metanogeneze, produkce sekundárních metabolitů. Chemolitotrofie a fototrofie, bakteriální fotosyntéza. Dědičnost, proměnlivost a přenos znaků u prokaryotických mikroorganismů - základy genetiky bakterií, specifika molekulární biologie bakterií a archeí a jejich význam, přenos genetické informace u prokaryot (plazmidy, transformace, transdukce a konjugace), význam mikroorganismů v genovém inženýrství a biotechnologiích. Účelové chování bakteriální buňky - taxe a quorum sensing Výskyt a význam mikroorganismů v prostředí, vzájemné vztahy mezi mikroorganismy navzájem a mezi mikroorganismy a vyššími organismy, mikroflóra lidského těla. Mikroorganismy jako původci onemocnění. Faktory virulence a mechanismy překonání ochrany hostitelské buňky. Onemocnění způsobená mikroorganismy. Mikroorganismy v zemědělství a průmyslu - potravinářství, chemický průmysl, odpadové hospodářství.
Literatura
    povinná literatura
  • NĚMEC, Miroslav a Dagmar MATOULKOVÁ. Základy obecné mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 256 s. ISBN 978-80-210-7923-6. info
    doporučená literatura
  • MADIGAN, Michael T., Kelly S. BENDER, Daniel H. BUCKLEY, W. Matthew SATTLEY a David Allan STAHL. Brock biology of microorganisms. Fifteenth edition, global ed. New York: Pearson, 2019. 1058 stran. ISBN 9781292235103. info
  • KUSHKEVYCH, Ivan. Bacterial Physiology and Biochemistry. Cambridge, Massachusetts: Academic Press, 2022. 380 s. 1st. ISBN 978-0-443-18738-4. doi:10.1016/C2022-0-00345-7. URL info
  • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno: NEPTUN, Březová 18, 637 00 Brno, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5. info
Výukové metody
Přednáška - Power Point prezentace.
Metody hodnocení
Písemná zkouška sestávající ze 30 otázek, každá odpověď získává 1 bod, k úspěšnému složení zkoušky je třeba minimálně 18 bodů.
Navazující předměty
Informace učitele
Náplní předmětu je přehled základních poznatků z obecné a aplikované mikrobiologie se zaměřením na růst, výživu, metabolismus a kontrolu mikroorganismů a praktický význam a využití mikroorganismů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.