Bi5710 Mikrobiologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Králík, Ph.D. (přednášející), doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! Bi4090 Obecná mikrobiologie && ! Bi2060 Základy mikrobiologie && ! NOWANY ( Bi4090 Obecná mikrobiologie , Bi2060 Základy mikrobiologie )
Zkouška z organické chemie a biochemie nebo základní kurz chemie, který obsahuje organickou chemii a biochemii.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student se v průběhu kurzu seznámí se základními pojmy a principy z obecné a aplikované mikrobiologie, včetně virologie. Seznámí se se strukturou prokaryotické a eukaryotické buňky. Studentům bude objasněn princip růstu a množení mikroorganizmů a vliv fyzikálních a chemických faktorů na mikrobiální buňky. Dalším cílem předmětu bude vysvětlení odlišnosti metabolizmu fotosyntetických, chemoautotrofních a heterotrofních mikroorganizmů. Důraz bude kladen na objasnění významu mikroorganizmů v roli patogenů a naopak jejich významu v průmyslu i v životním prostředí. Absolventi kurzu se také seznámí s nejdůležitějšími eukaryotickými mikroorganizmy a jejich zástupci.
Výstupy z učení
Absolvent kurzu bude schopen: - porozumět a správně používat základní pojmy a principy z obecné a aplikované mikrobiologie, včetně virologie;
- rozlišit a srovnat prokaryota a eukaryota, porovnat archea a bakterie;
- vyjmenovat vlastnosti a vysvětlit funkce struktur vyskytujících se v bakteriální buňce, v archeální buňce i buňce eukaryotických mikroorganizmů;
- odlišit fotosyntetické, chemoautotrofní a heterotrofní mikroorganizmy podle toho, jak získávají energii;
- demonstrovat význam bakterií jako patogenů a popsat význam vybraných mikroorganizmů v průmyslu i v prostředí;
Osnova
 • 1. Úvod do studia mikrobiologie - doporučená literatura, informace k výuce, historie mikrobiologie. 2. Bakterie - tvar, chemické složení a stavba bakteriální buňky, sporulace, množení bakterií. 3. Fyziologie růstu bakteriální populace - růst bakterií v uzavřeném a otevřeném systému, růstová křivka bakterií, tvorba biofilmu, vliv fyzikálních a chemických faktorů (včetně antibiotik) na bakteriální buňku. 4. Výživa a metabolismus bakterií - zdroj C, N, S, P, růstové faktory, zdroje energie, transport látek. 5. Metabolismus bakterií - energetický metabolismus chemoorganotrofů, chemolitotrofů a fototrofů, anabolismus bakterií - biosyntéza malých molekul a makromolekul, regulace metabolismu. 6. Genetika bakterií - bakteriální chromozom, plazmidy, exprese genu, replikace, transkripce, translace, změny genomu bakterií - rekombinace, mutace a oprava DNA, přenos genetické informace - transformace, transdukce, konjugace. 7. Nejvýznamnější zástupci bakterií a jejich význam - bakterie jako původci onemocnění, průmyslově významné bakterie, význam bakterií v prostředí. 8. Sinice - velikost a stavba jejich buňky, rozmnožování, symbióza sinic, toxiny sinic, nejdůležitější zástupci a jejich význam. 9. Archaea - zvláštnosti buňky archaeí, extremofilové, archaea produkující metan. 10. Kvasinky - chemické složení a stavba buňky kvasinek, rozmnožování a životní cyklus, patogenní kvasinky, průmyslově významné kvasinky, výskyt v přírodě. 11. Vláknité houby - velikost a stavba jejich buňky, rozmnožování a životní cyklus, nejvýznamnější zástupci a jejich význam. 12. Viry a priony - struktura a stavba virových částic, chemické složení, životní cyklus virů, živočisné, rostlinné viry, bakteriofágy, závažná virová onemocnění.
Literatura
  povinná literatura
 • NĚMEC, Miroslav a Dagmar MATOULKOVÁ. Základy obecné mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 256 s. ISBN 978-80-210-7923-6. info
  doporučená literatura
 • MADIGAN, Michael T. Brock biology of microorganisms. 12th ed. San Francisco, Calif.: Pearson/Benjamin Cummings, 2009. xxviii, 10. ISBN 9780132324601. info
 • NĚMEC, Miroslav a Dana HORÁKOVÁ. Základy mikrobiologie pro učitelské studium. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993. 233 s. ISBN 8021008172. info
 • KAPRÁLEK, František. Základy bakteriologie. Praha: Karolinum, 2000. 241 s. ISBN 8071848115. info
 • ŠILHÁNKOVÁ, Ludmila. Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology. Vyd. 3., opr. a dopl., v Aca. Praha: Academia, 2002. 363 s. ISBN 8020010246. info
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001. 247 s. ISBN 80-902896-2-2. info
 • WILLEY, Joanne M., Linda SHERWOOD a Christopher J. WOOLVERTON. Prescott's principles of microbiology. Edited by Lansing M. Prescott. 1st ed. Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2009. xiv, 847. ISBN 9780071283670. info
Výukové metody
Přednáška - prezentace v Power Pointu
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení kurzu bude vycházet z úspěšně absolvované zkoušky. Závěrečná zkouška bude písemná a bude se skládat z 30 testových otázek hodnocených 30 body. K úspěšnému zvládnutí testu je potřeba dosáhnout alespoň 17 bodů.
Navazující předměty
Informace učitele
Výuka v tomto rozsahu je určena pro studenty oborů biochemie a chemie konzervování a dalším zájemcům z jiných oborů.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: písemný test prezenčně
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.