Bi2060 Základy mikrobiologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! Bi4090 Obecná mikrobiologie && ! Bi5710 Mikrobiologie && ! NOWANY ( Bi4090 Obecná mikrobiologie , Bi5710 Mikrobiologie )
Zkouška z organické chemie a biochemie nebo základní kurz chemie, který obsahuje organickou chemii a biochemii.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je podat studentům základní znalosti o: základních skupinách mikroorganismů - viry, bakterie (včetně sinic), Archaea, houby; struktuře a funkci virionu; struktuře a funkci prokaryotické buňky; rozdílech ve stavbě buňky sinic a archeí; eukaryotických mikroorganismech; růstu a množení mikroorganismů; výživě mikroorganismů; energetickém metabolismu chemoorganotrofů a chemolitotrofů; fototrofních mikroorganismech; základech genetiky a molekulární biologie mikroorganismů; mikrobiálních společenstvech; významu mikroorganismů v životním prostředí; průmyslovém využití mikroorganismů; nejdůležitějších taxonomických skupinách bakterií, archeí a hub; mikroorganismech jako původcích infekčních onemocnění.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu bude student schopen ;
- porozumět a vysvětlit odlišnosti mezi prokaryotickými a eukaryotickými organizmy ;
- pochopit vzájemné vztahy mezi organizmy navzájem ;
- vysvětlit vztahy mezi mikroorganizmy a vnějším prostředím ;
- dokladovat podíl mikroorganizmů na změnách vnějšího prostředí ;
- uvést využití mikroorganizmů v biotechnologiích
Osnova
 • Charakteristika základních skupin mikroorganismů, jejich postavení ve fylogenetickém stromu organismů. Prokaryotická a eukaryotická buňka, stavba buňky bakterií (i sinic) a archeí, dělení prokaryotické buňky, diferenciace - sporulace. Prokaryotické mikroorganismy - bakterie a archaea, struktura a funkce buňky, nejdůležitější zástupci, jejich výskyt a význam. Sinice. Archaea. Eukaryotické mikroorganismy - houby (mikroskopické vláknité houby, kvasinky) - struktura a funkce buňky, výskyt a význam. Viry - stavba virových částic, životní cyklus virů, nejvýznamnější zástupci a jejich význam. Růst a množení mikroorganizmů - životní cyklus prokaryotické buňky, růstová křivka bakterií, kinetika bakteriálního růstu. Vliv faktorů vnějšího prostředí - teplota, tlak, pH, extrémní podmínky, přizpůsobení mikroorganismů, antimikrobní látky, antibiotika a chemoterapeutika, dezinfekce a sterilizace. Metabolismus mikroorganismů - obecné vlastnosti metabolických drah, metabolismus bakterií a archeí, výživa a energetický metabolismus, anabolismus. Fixace vzdušného dusíku, metanogeneze, produkce sekundárních metabolitů. Chemolitotrofie a fototrofie, bakteriální fotosyntéza. Dědičnost, proměnlivost a přenos znaků u prokaryotických mikroorganismů - základy genetiky bakterií, specifika molekulární biologie bakterií a archeí a jejich význam, přenos genetické informace u prokaryot (plazmidy, transformace, transdukce a konjugace), význam mikroorganismů v genovém inženýrství a biotechnologiích. Účelové chování bakteriální buňky - taxe a quorum sensing. Výskyt a význam mikroorganismů v prostředí, vzájemné vztahy mezi mikroorganismy navzájem a mezi mikroorganismy a vyššími organismy, mikroflóra lidského těla. Mikroorganismy jako původci onemocnění. Faktory virulence a mechanismy překonání ochrany hostitelské buňky. Onemocnění způsobená mikroorganismy. Mikroorganismy v zemědělství a průmyslu - potravinářství, chemický průmysl, odpadové hospodářství.
Literatura
  povinná literatura
 • NĚMEC, Miroslav a Dagmar MATOULKOVÁ. Základy obecné mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 256 s. ISBN 978-80-210-7923-6. info
  doporučená literatura
 • MADIGAN, Michael T. a John M. MARTINKO. Brock biology of microorganisms. 11th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2006. xxv, 992. ISBN 0131968939. info
 • KAPRÁLEK, František. Základy bakteriologie. Praha: Karolinum, 2000. 241 s. ISBN 8071848115. info
 • Mikrobiologie :pro potravináře a biotechnology. Edited by Ludmila Šilhánková. 2. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 361 s. ISBN 80-85605-71-6. info
 • NĚMEC, Miroslav a Dana HORÁKOVÁ. Základy mikrobiologie pro učitelské studium. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993. 233 s. ISBN 8021008172. info
 • JANDOVÁ, Božena a Ludmila KOTOUČKOVÁ. Praktikum z mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 1996. 67 s. ISBN 80-210-1374-5. info
Výukové metody
Výuka formou Powerpoint prezentace.
Metody hodnocení
Písemná zkouška sestávající ze 30 otázek, každá odpověď získává 1 bod, k úspěšnému složení zkoušky je třeba minimálně 17 bodů.
Navazující předměty
Informace učitele
Výuka v tomto rozsahu je určena pro studenty oboru Ekologická a evoluční biologie a dalším zájemcům z jiných oborů. Náplní předmětu je přehled základních poznatků z obecné a aplikované mikrobiologie, se zaměřením na růst, výživu, metabolismus a kontrolu mikroorganismů a praktický význam a využití mikroorganismů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2022/Bi2060