Bi5710c Mikrobiologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( Bi5710 Mikrobiologie ) && ! NOWANY ( Bi4091c Praktikum z ob. mikrobiol. , Bi4090c Obecná mikrobiologie - cv. , Bi2060c Základy mikrobiologie - cv. ) && ! Bi4091c Praktikum z ob. mikrobiol. && ! Bi4090c Obecná mikrobiologie - cv. && ! Bi2060c Základy mikrobiologie - cv. && ROCNIK ( 2 ) || ROCNIK ( 3 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Cíle předmětu
Cílem praktických cvičení z obecné mikrobiologie je naučit studenty základní metody práce v mikrobiologické laboratoři (metody sterilní práce, očkování a kultivace mikroorganismů, příprava mikroskopických preparátů a práce s mikroskopem, stanovení počtu bakterií v různých typech vzorků).
Výstupy z učení
Výstupem tohoto předmětu jsou studenty vypracované protokoly, které obsahují krátký teoretický úvod, detailně popsanou metodiku a výsledky jednotlivých praktických úloh.
Osnova
 • 1. Úvod. Bezpečnost práce. Organizace cvičení. Laboratorní sklo v mikrobiologii. Živná média pro růst mikroorganismů.
 • 2. Seznámení s mikroskopem. Mikroskopie. Měření MO.
 • 3. Metody sterilní práce. Očkování a uchovávání mikroorganismů. Technika křížového roztěru. Očkování do tekutého media a na pevné medium. Úvod k mikroskopování a přípravě mikroskopického preparátu
 • 4. Makro - a mikroskopické pozorování mikroorganismů (kultury z předchozího cvičení). Gramovo barvení. Demonstrační pokus nativního preparátu
 • 5. Přímé stanovení počtu buněk v Bürkerově komůrce. Vitální test. Kvasinky.
 • 6. Nepřímé stanovení počtu životaschopných bakterií plotnovou metodou.
 • 7. Bakterie ve vodě - základní mikrobiologický rozbor vody. Test.
 • 8. Průkaz a izolace některých půdních mikroorganismů.
 • 9. Stanovení citlivosti bakterií k antibiotikům. Stanovení koncentrace antibiotik.
 • 10. Fyzikální a chemické prostředky kontroly růstu.
 • 11. Úvod do identifikace bakterií - biochemické testy a standardizované identifikační systémy (zkumavkové testy, papírkové testy a mikrotesty).
 • 12. Vyhodnocení biochemických testů. Zápočtový preparát. Odevzdání protokolů. Test.
Literatura
 • JANDOVÁ, Božena a Ludmila KOTOUČKOVÁ. Praktikum z mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 1996. 67 s. ISBN 80-210-1374-5. info
Výukové metody
Studenti jsou na počátku každého cvičení seznámeni s obsahem cvičení formou výkladu a názornými ukázkami, poté sami provádí zadanou praktickou úlohu. Z každého cvičení vypracovávají protokol.
Metody hodnocení
Podmínkou zápočtu je účast na cvičení, vypracování protokolů, úspěšné zpracování zápočtového preparátu a zápočtového testu.
Navazující předměty
Informace učitele
Práce v mikrobiologické laboratoři bezpodmínečně vyžaduje pracovní oděv - studenti si přinesou laboratorní plášť a přezůvky. Před začátkem práce v laboratoři je nutno absolvovat školení o bezpečnosti práce v mikrobiologické laboratoři - v prvním cvičení.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.