C1600 Základní praktikum z chemie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/4/0. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Slávka Janků, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Křivohlávek (cvičící)
Mgr. Marie Petlachová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Aleš Stýskalík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Šimoníková (cvičící)
Mgr. Jan Badin (pomocník)
Světlana Filípková (pomocník)
Jaroslav Keller (pomocník)
Mgr. Vilém Svojanovský (pomocník)
Dana Tesařová (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Slávka Janků, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
C7777 Zacházení s chemickými látkami &&! C1100 Laboratorní technika
Znalosti základů obecné, anorganické a organické chemie. Nutná znalost sestavování chemických rovnic, stechiometrických výpočtů, koncentračních a zřeďovacích výpočtů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování kurzu by měl student umět: používat základní laboratorní operace (filtrace, krystalizace, destilace, rektifikace, sublimace, titrační metody); používat základní metody určování fyzikálně-chemických konstant látek; využít znalosti chemických výpočtů v laboratorní praxi.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by měl student umět: používat základní laboratorní operace (filtrace, krystalizace, destilace, rektifikace, sublimace, titrační metody); používat základní metody určování fyzikálně-chemických konstant látek; využít znalosti chemických výpočtů v laboratorní praxi.
Osnova
  • 1. Úvod do cvičení, seznámení posluchačů s vybavením laboratoře. Organizace práce ve cvičení - laboratorní řád, pokyny pro vypracování protokolů. Bezpečnost práce v chemické laboratoři. Požadavky pro udělení zápočtu. 2. Filtrace, extrakce kapalina/kapalina, destilace prostá, stanovení indexu lomu. 3. Práce s odměrným sklem, faktorizace roztoku, titrace, tenkovrstvá chromatografie. 4. Příprava pufrů, měření pH, filtrace za sníženého tlaku. 5. Dělení směsi KAl(SO4)2.12H2O + CuSO4.5H2O + Cr2O3. 6. Příprava odměrného roztoku H2SO4 a alkalimetrické stanovení jeho koncentrace, určení hustoty. 7. Příprava CuSO4.5H2O. 8. Extrakce rostlinných barviv na Soxhletově extraktoru, analýza vody - manganometrie. 9. Analýza CuSO4.5H2O - chelatometrie, příprava komplexu bis(glycináto)měďnatého. 10. Příprava terc-butylchloridu. 11. Příprava paracetamolu. 12. Izolace kofeinu z čajových lístků, sublimace 13. Příprava kyseliny 2-chlorbenzoové
Literatura
    povinná literatura
  • PŘÍHODA, Jiří, Miloš ČERNÍK, Slávka JANKŮ a Jaromír LITERÁK. Laboratorní technika. Příručka pro začínajícího chemika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 221 s. ISBN 978-80-210-5820-0. info
    doporučená literatura
  • PŘÍHODA, Jiří a Jiří TOUŽÍN. Pomůcka pro seminář z obecné chemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 149 s. ISBN 9788021058132. info
  • NOVÁČEK, Eduard a Milan POTÁČEK. Laboratorní technika ke cvičení z metod organické chemie. Edited by Slávka Janků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 91 s. ISBN 8021015004. info
  • MAREČEK, Aleš a Antonín RŮŽIČKA. Laboratorní technika pro nechemické obory. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1997. 44 s. ISBN 8021016531. info
Výukové metody
Laboratorní cvičení.
Metody hodnocení
Průběžné testy kontrolující znalosti principů všech procvičených úloh, stechiometrických a zřeďovacích výpočtů a výpočtů titrací. Vypracování protokolů k jednotlivým úlohám.
Informace učitele
Laboratorní cvičení probíhá každý týden. Připravenost každého posluchače na příslušnou úlohu laboratorního cvičení je kontrolována před zahájením cvičení krátkým písemným testem nebo ústním přezkoušením. Přípravu a všechny výpočty pro danou úlohu musí mít posluchači připraveny před zahájením cvičení v laboratorním deníku. Student je povinen řádně vést laboratorní deník. Zameškaná cvičení musí být řádně omluvena a pro získání zápočtu je nutno je nahradit do konce semestru. Studenti jsou během pobytu v laboratoři povinni používat bezpečnostní ochranné prostředky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Vyučují učitelé Ústavu chemie.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.