C2100 Anorganická chemie - laboratorní cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/0/7. 7 kr. Doporučované ukončení: kz. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Miloš Černík, CSc. (cvičící)
Ing. Alena Pálková (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C2100/01: Po 13:00–19:50 C10/312, M. Černík
C2100/02: Út 7:00–13:50 C10/312, A. Pálková
C2100/03: St 13:00–19:50 C10/312, A. Pálková
Předpoklady
c1620 Obecná a anorg.chemie-cvič. || c1080 Obecná chemie-lab.cvič.
Znalosti základů obecné a anorganické chemie. Nutná znalost sestavování chemických rovnic, stechiometrických výpočtů, koncentračních a zřeďovacích výpočtů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základní cvičení anorganické preparativní chemie. Probrány jsou syntézy, vlastnosti a struktury jednoduchých anorganických sloučenin jako jsou oxidy, halogenidy a další soli, kyseliny a jejich funkční deriváty a komplexní sloučeniny. Na konci tohoto kurzu by měli být studenti schopni vysvětlit chemickou podstatu vybraných preparativních postupů a jaké technické vybavení je potřebné pro jejich syntézu.
Osnova
 • 1. Úvod, bezpečnost práce, laboratorní deník, vzorový výpočet úlohy. Hydrogensíran draselný, alkalimetrie.

  2. Kritéria pro výběr reakcí. Rozpustnost sloučenin. Srážecí reakce. Síran železnatý.

  3. Metody přípravy oxidů. Síran měďnatý. Jodid měďný. Mohrova sůl.

  4. Metody přípravy oxidů a hydroxidů. Kyselina trihydrogenboritá. Jodid ciničitý.

  5. Metody přípravy kyselin. Oxid chromitý. Chroman draselný. Kontrola čistoty Mohrovy soli.

  6. Metody přípravy kyselin. Chlorid hexaaquakobaltnatý. Kontrola čistoty chromanu draselného.

  7. Metody přípravy solí. Chlorid hexaaminkobaltitý. Chlorid pentaammin-chlorokobaltitý. Tetraperoxochromičnan draselný.

  8. Metody přípravy solí. Acetylacetonátové komplexy kovů. Tenkovrstvá chromatografie.

  9. Metody přípravy halogenidů. Wolframan vápenatý. Krystalové struktury základních anorganických sloučenin.

  10. Metody přípravy halogenidů. Chlorečnan draselný. Chlorid pentammin-nitritokobaltitý. Chlorid pentaammin-nitrokobaltitý.

  11. Metody přípravy koordinačních sloučenin. Oxid boritý. Trimethylester kyseliny borité. Tetrathiomolybdenan amonný.

  12. Disíran draselný. Methylsíran draselný. Vakuová sublimace jodidu ciničitého.

  13. Oxid bismutitý. Bismut. Aluminotermická příprava železa.

  14. Peroxodisíran draselný. Jodometrie. Alkalimetrická titrace.

Literatura
 • Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Návody ke cvičení z anorganické chemie. Brno, Masarykova univerzita, 2006, 80 s.
 • KLIKORKA, Jiří. Úvod do preparativní anorganické chemie. 3. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1974. 373 s. info
 • TANAKA, John a Steven L. SUIB. Experimental Methods in Inorganic Chemistry. New Jersey: Prentice Hall, 1999. 393 s. ISBN 0-13-841909-4. info
Výukové metody
Laboratorní cvičení zahrnuje přípravu vybraných anorganických sloučenin a vedení laboratorního deníku. Laboratorní cvičení probíhá každý týden. V úvodní hodině cvičení je probráno obecné téma přípravy některé ze základních tříd anorganických sloučenin. V následujícím cvičení jsou znalosti probraného tématu a také absolvovaných cvičení zkontrolovány testem. Připravenost každého posluchače na příslušnou úlohu laboratorního cvičení je kontrolována před zahájením cvičení krátkým písemným testem nebo ústním přezkoušením. Všechny rovnice a výpočty pro danou úlohu musí mít posluchači připraveny v laboratorním deníku před zahájením cvičení. Zameškaná cvičení musí být řádně omluvena (omluvenky předány na studijní oddělení) a pro získání klasifikovaného zápočtu je nutno je nahradit do konce semestru.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem. Hodnocena je kvalita zápisů v laboratorním deníku, výtězky reakcí a čistota produktů. Pravidelná kontrola znalostí je prováděna písemnými testy a ústním zkoušením.
Navazující předměty
Informace učitele
Podmínky pro udělení zápočtu jsou: 1. odevzdání všech preparátů v dostatečném množství a čistotě, úplné a pečlivé zápisy v laboratorním deníku o provedených reakcích a experimentech včetně výpočtů. 2. Znalosti principů všech procvičených úloh a vlastností připravených látek. 3. Úspěšný zápočtový test. 4. Zaplacené rozbité sklo 5. 100% účast
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2010/C2100