C1080 Obecná chemie - laboratorní cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Ing. Alena Pálková (cvičící)
Světlana Filípková (pomocník)
doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Rozvrh
Út 8:00–11:50 C10/312
Předpoklady
NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )
Teoretické a praktické znalosti středoškolské chemie, znalost sestavování chemických rovnic, stechiometrických výpočtů, koncentračních a zřeďovacích výpočtů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V tomto kurzu jsou procvičeny základní laboratorní operace (filtrace, krystalizace, destilace, sublimace, titrační metody) a metody určování fyzikálně-chemických konstant látek.
Studenti se naučí:
základní bezpečnostní a požární předpisy a získají návyky pro bezpečnou práci v laboratoři.
naučí se jednoduchým fyzikálně-chemickým měřením a jejich vyhodnocení.
sezanámí se s jednoduchými laboratorními přístroji a operacemi a naučí se je bezpečně používat.
provedou radu pokročilejších experimentů a naučí se zpracovat jejich výsledky do fromy grafů a tabulek.
Osnova
 • 1. Úvod do cvičení, seznámení posluchačů s vybavením laboratoře, laboratorním řádem, provozním řádem laboratoře. Bezpečnost práce a požární ochrana v chemické laboratoři. Organizace laboratorního cvičení. Chemikálie. Tlakové láhve. Laboratorní sklo a jiné materiály. Filtrace.

  2. Sklofoukačské práce: Ukázka práce kvalifikovaného skláře, práce se sklem na Bunsenově kahanu. Praktická cvičení: Filtrace za normálního tlaku, filtrace za sníženého tlaku, filtrace za horka.

  3. Destilace prostá, za sníženého tlaku, zdroje vakua, destilace vodní parou, rektifikace, reflux, vakuová odparka. Praktická cvičení: Prostá destilace.

  4. Sublimace, sušení, extrakce, vytřepávání, chromatografie, index lomu, bod tání. Praktická cvičení ve skupinách: Měření na bodotávku, měření na refraktometru, extrakce na Soxhletově přístroji, práce s dělící nálevkou, chromatografie na tenké vrstvě.

  5. Vážení, měření objemu kapalin a plynů, výpočty koncentrací odměrného roztoku, titrace. Praktická cvičení: Příprava odměrného roztoku, vážení, výpočet koncentrace roztoků.

  6. Praktická cvičení ve skupinách: Vakuová destilace, rektifikace, sublimace, vakuová odparka, zahřívání pod zpětným chladičem.

  7. Úloha č.2 Dělení směsi KAl(SO4)2.12 H2O + CuSO4.5H2O + Cr2O3.

  8. Úloha č.4 Destilace kyseliny chlorovodíkové, titrace.

  9. Úloha č.3 Stanovení molární hmotnosti hořčíku a hliníku.

  10. Úloha č.5 Izolace hřebíčkové silice z hřebíčku destilací s vodní parou.

  11. Úloha č.6 Prostá destilace směsi aceton+toluen.

  12. Úloha č.7 Destilace směsi+toluen na rektifikační koloně.

  13. Úloha č.9 Destilace za sníženého tlaku a stanovení závislosti tlaku nasycených par vody a ethylalkoholu na teplotě.

  14. Nahrazování zameškaných úloh, zápočtová písemná práce.

Literatura
 • NOVÁČEK, Eduard a Milan POTÁČEK. Laboratorní technika ke cvičení z metod organické chemie. Edited by Slávka Janků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 91 s. ISBN 8021015004. info
 • Laboratorní technika a cvičení z anorganické chemie. 7. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 114 s. ISBN 8021010126. info
Výukové metody
Laboratorní cvičení zahrnuje procvičení základních laboratorních technik a vypracování protokolů.
Metody hodnocení
Laboratorní cvičení probíhá každý týden. Připravenost každého posluchače na příslušnou úlohu laboratorního cvičení je kontrolována před zahájením cvičení krátkým písemným testem nebo ústním přezkoušením. Všechny výpočty pro danou úlohu musí mít posluchači připraveny před zahájením cvičení. Zameškaná cvičení musí být řádně omluvena a pro získání klasifikovaného zápočtu je nutno je nahradit do konce semestru. Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu jsou:

a) absolvování všech cvičení (zameškaná cvičení nutno nahradit)

b) znalosti principů všech procvičených úloh, stechiometrických a zřeďovacích výpočtů a výpočtů titrací

c) vypracování protokolů k jednotlivým úlohám

d) úspěšný test z laboratorní techniky

e) uhrazené laboratorní sklo rozbité vlastním zaviněním
Navazující předměty
Informace učitele
Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu jsou:

a) absolvování všech cvičení (zameškaná cvičení nutno nahradit)

b) znalosti principů všech procvičených úloh, stechiometrických a zřeďovacích výpočtů a výpočtů titrací

c) vypracování protokolů k jednotlivým úlohám

d) úspěšný test z laboratorní techniky

e) uhrazené laboratorní sklo rozbité vlastním zaviněním
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Vyučují učitelé Ústavu chemie.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2009/C1080