C2500 Obecná chemie - laboratorní cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/0/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D. (cvičící)
Světlana Filípková (pomocník)
Ing. Alena Pálková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C2500/01: Po 12:00–15:50 C10/316, M. Nečas
C2500/02: Po 12:00–15:50 C10/316, M. Nečas
Předpoklady
Základní znalosti z obecné chemie, sestavování chemických rovnic, stechiometrických výpočtů, koncentračních a zřeďovacích výpočtů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování kurzu by měl student umět: používat základní laboratorní operace (filtrace, krystalizace, destilace, rektifikace, sublimace, titační metody); používat základní metody určování fyzikálně-chemických konstant látek; využít znalosti chemických výpočtů v laboratorní praxi.
Osnova
  • 1. Úvod do cvičení, seznámení posluchačů s vybavením laboratoře. Organizace práce ve cvičení - laboratorní řád, pokyny pro vypracování protokolů. Bezpečnost práce v chemické laboratoři. Požadavky pro udělení zápočtu. Chemikálie. Tlakové láhve. Laboratorní sklo a keramika Kovy, plasty, guma, papír. Zahřívání, chlazení, míchání. Prostá destilace, frakční destilace. 2. Měření tlaku, zdroje vakua. Rektifikace, destilace za sníženého tlaku, sublimace, sušení, extrakce, vytřepávání, tenkovrstvá chromatografie. Měření, přesnost, správnost, platné číslice. Měření objemu kapalin a plynů. Váhy a vážení. Stanovení hustoty, indexu lomu, bodu tání. 3. Sklofoukačské práce, ukázka práce kvalifikovaného skláře, vlastní práce na sklářském kahanu, práce se sklem na Bunsenově kahanu. 4. Filtrace, vakuová filtrace, prostá destilace, měření objemů kapalin pipetou a byretou, příprava odměrného roztoku, výpočet koncentrace roztoku. 5. Vakuová destilace, rektifikace, extrakce na Soxhletově přístroji, sublimace a vytřepávání. Teplota tání, index lomu, vakuová odparka, zahřívání pod zpětným chladičem. 6. Dělení směsi KAl(SO4)2.12H2O + CuSO4.5H2O + Cr2O3. 7. Destilace HCl.
Literatura
  • Laboratorní technika a cvičení z anorganické chemie. 7. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 114 s. ISBN 8021010126. info
Výukové metody
Laboratorní cvičení.
Metody hodnocení
Průběžné testy kontrolující znalosti principů všech procvičených úloh, stechiometrických a zřeďovacích výpočtů a výpočtů titrací. Vypracování protokolů k jednotlivým úlohám. Závěrečný test z laboratorní techniky.
Informace učitele
Laboratorní cvičení probíhá jednou za dva týdny. Připravenost každého posluchače na příslušnou úlohu laboratorního cvičení je kontrolována před zahájením cvičení krátkým písemným testem nebo ústním přezkoušením. Všechny výpočty pro danou úlohu musí mít posluchači připraveny před zahájením cvičení. Zameškaná cvičení musí být řádně omluvena a pro získání zápočtu je nutno je nahradit do konce semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Vyučují učitelé anorganické chemie.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2010/C2500