Bi4010c Základy molekulární biologie - seminář

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! Bi4020c Molekulární biologie - cv. && ( NOW ( Bi4010 Základy molekulární biologie ) || NOW ( Bi4020 Molekulární biologie ) || Bi4010 Základy molekulární biologie || Bi4020 Molekulární biologie )
Základní znalosti z obecné genetiky, fyziologie, anorganické chemie, organické chemie a biochemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento seminář je koncipován jednak pro zdokonalení znalostí a procvičení látky na teoretických příkladech z úvodu do molekulární biologie. V druhé části se studenti seznámí se základy metod molekulární biologie a gneového inženýrství s praktickými ukázkami některých metod. Důraz je kladen na pochopení principů molekulárně biologických metod a způsobů jejich praktického využití.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by měli studenti znát principy metod a získat tak schopnost provádět kvalifikovaná rozhodnutí o tom, jaké metodické přístupy zvolit pro studium nejrůznějších buněčných procesů a molekul.
Osnova
 • 1. Struktura nukleových kyselin - seminář s praktickými ukázkami modelů (primární, sekundární a terciární struktura DNA a RNA, různé konformace DNA a jejich význam v biologických systémech).
 • 2. Příprava roztoků používaných v molekulární biologii.
 • 3. Manipulace s nukleovými kyselinami, centrifugace, enzymové úpravy in vitro.
 • 4. Elektroforetická a elektronmikroskopická analýza nukleových kyselin.
 • 5. Hybridizace nukleových kyselin: příprava nukleotidových sond, značení nukleových kyselin.
 • 6. Restrikční analýza nukleových kyselin, konstrukce restrikční mapy, mapování genomů.
 • 7. Sekvenční analýza nukleových kyselin, genomové sekvencování.
 • 8. Klonování DNA (charakteristika základních typů vektorů a jejich aplikace, klonovací strategie, přenos DNA do bakteriálních buněk)
 • 9. Polymerázová řetězcová reakce a její aplikace.
 • 10. Základní metody molekulární diagnostiky.
 • 11. Základní metody bioinformatiky.
Literatura
 • BROWN, T. A. Gene cloning and DNA analysis : an introduction. 5th ed. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. xx, 386. ISBN 1405111216. info
 • ŠMARDA, Jan, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Jana KOPTÍKOVÁ. Metody molekulární biologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 194 s. 1. vydání. ISBN 80-210-3841-1. info
 • ROSYPAL, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. Třetí inovované vydání. Brno, 1998. 300 s. Díl I. Informační makromolekuly. ISBN 80-902562-0-1. URL info
Výukové metody
Výuka probíhá týdně formou seminářů s přednáškami a poté následují demonstrace vybraných metod.
Metody hodnocení
Zápočtový test obsahující 30 otázek.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.