C1100k Laboratorní technika

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/5. 5 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.
Vyučující
Světlana Filípková (cvičící)
Mgr. Bc. Radka Kopecká, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. (cvičící)
RNDr. Richard Ševčík, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
C7777 Zacházení s chemickými látkami && C1020 Obecná chemie && C1040 Obecná chemie-sem.
C7777 Zacházení s chemickými látkami C1020 Obecná chemie C1040 Obecná chemie-sem. Teoretické a praktické znalosti středoškolské chemie, znalost sestavování chemických rovnic, stechiometrických výpočtů, koncentračních a zřeďovacích výpočtů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/120, pouze zareg.: 0/120
Mateřské obory
Cíle předmětu
V tomto kurzu jsou procvičeny základní laboratorní operace (filtrace, krystalizace, destilace, sublimace, titrační metody) a metody určování fyzikálně-chemických konstant látek. Studenti se naučí: základní bezpečnostní a požární předpisy a získají návyky pro bezpečnou práci v laboratoři. naučí se jednoduchým fyzikálně-chemickým měřením a jejich vyhodnocení. seznámí se s jednoduchými laboratorními přístroji a operacemi a naučí se je bezpečně používat. provedou řadu pokročilejších experimentů a naučí se zpracovat jejich výsledky do formy grafů a tabulek, naučí se podat zprávu o experimentu formou laboratorního protokolu.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni samostatně provádět základní úkony v chemické laboratoři, sestavit aparaturu, syntetizovat a charakterizovat vybrané látky. Výsledky budou schopni vyhodnotit a dovedou sepsat protokol o provedené úloze.
Osnova
  • 1. Úvod do cvičení, seznámení posluchačů s vybavením laboratoře, laboratorním řádem, provozním řádem laboratoře. Bezpečnost práce a požární ochrana v chemické laboratoři. Organizace laboratorního cvičení. Chemikálie. Tlakové láhve. Laboratorní sklo a jiné materiály. 2. Filtrace za normálního tlaku, filtrace za sníženého tlaku na fritě a Büchnerově nálevce, sklofoukačská dílna, sklofoukačské práce 3. Dělení směsi Cr2O3+ KAl(SO4)2 + CuSO4.5H2O, Příprava odměrného roztoku NaCl, výpočet jeho koncentrace, pyknometrické stanovení hustoty 4. , 5. Sestavování jednoduchých aparatur - destilační aparatura, extrakční přístroj podle Soxhleta, rektifikační kolona, sublimační aparát, refraktometr, bodotávek, rotační vakuová odparka 6. Práce s odměrným sklem Stanovení faktoru 0,1M roztoku NaOH Příprava přibližně 0,5M roztoku H2SO4 a alkalimetrické stanovení jeho koncentrace, určení hustoty roztoku hustoměrem Stanovení atomové relativní hmotnosti hořčíku a hliníku 7. – 12. cyklování následujících úloh: Příprava Bi2O3 a kovového bismutu redukcí vodíkem a šťavelanem Aluminotermická příprava železa z Fe2O3 Měření pH dotykovou elektrodou – papír, kůže, textil, ponornou elektrodou – 0,5M NaOH, 0,15M HCl Fotografování Měření elektrodových potenciálů kovových elektrod 1.druhu, ověření platnosti Nernstovy rovnice Elektrochemické pokovení mosazné elektrody mědí, ověření platnosti Faradayova zákona Příprava modré skalice Stanovení chloridů iontově selektivní elektrodou (potenciometrie) Konduktometrická titrace, stanovení koncentrace Cl- měřením vodivosti Argentometrie Destilace směsi aceton + toluen na jednoduché destilační aparatuře Rektifikace směsi aceton + toluen na Jantzenově koloně Extrakce rostlinných barviv na Soxhletově extraktoru, chromatografie, odparka Příprava Mohrovy soli 13. Zápočtový test, náhrada zameškaných cvičení, mytí skla, úklid laboratoře
Literatura
  • PŘÍHODA, Jiří, Miloš ČERNÍK, Slávka JANKŮ a Jaromír LITERÁK. Laboratorní technika. Příručka pro začínajícího chemika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 221 s. ISBN 978-80-210-5820-0. info
  • PŘÍHODA, Jiří a Jiří TOUŽÍN. Pomůcka pro seminář z obecné chemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 149 s. ISBN 9788021058132. info
Výukové metody
Laboratorní cvičení zahrnuje procvičení základních laboratorních technik, výpočtů a vypracování protokolů.
Metody hodnocení
Laboratorní cvičení probíhá každý týden. Připravenost každého posluchače na příslušnou úlohu laboratorního cvičení je kontrolována před zahájením cvičení krátkým písemným testem nebo ústním přezkoušením. Všechny výpočty pro danou úlohu musí mít posluchači připraveny před zahájením cvičení. Posluchač je povinen vést laboratorní deník. Zameškaná cvičení musí být řádně omluvena a pro získání klasifikovaného zápočtu je nutno je nahradit do konce semestru. Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu jsou: a) absolvování všech cvičení (zameškaná cvičení nutno omluvit přes Informační systém MU a nahradit) b) znalosti principů všech procvičených úloh, stechiometrických a zřeďovacích výpočtů a výpočtů titrací c) vypracování protokolů k jednotlivým úlohám d) úspěšný test z laboratorní techniky e) uhrazené laboratorní sklo rozbité vlastním zaviněním
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.