BIp024 Systém vyšších rostlin pro učitele

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: 1. vysvětlit původ a příbuzenské vztahy vyšších a především krytosemenných rostlin; 2. vysvětlit hlavní evoluční mechanismy, původ, vznik a vývoj cévnatých rostlin; 3. rozeznat hlavní vývojové větve krytosemenných rostlin a jejich zástupce; 4. na základě nabytých znalostí rozeznat fylogeneticky významné znaky rostlin a zařadit i neznámé rostliny do systému; 5. vysvětlit charakteristiku, rozšíření a ekologii cévnatých rostlin; 6. charakterizovat vybrané skupiny cévnatých rostlin, vyskytující se v České republice; 7. identifikovat a determinovat vybrané zástupce kvetoucích rostlin s důrazem na zástupce uváděné v učebnicích pro základní školy; 8. interpretovat poznatky o cévnatých rostlinách v širších souvislostech – vývoj a změny vegetace v čase a prostoru, vliv člověka, rostlinné invaze, ohrožené druhy
Výstupy z učení
- student používá správnou odbornou botanickou terminologii a je schopen vybrat pojmy a jevy odpovídající úrovni žáků ZŠ - student vybírá a ve výuce využívá modelové organismy pro dokladování vybraných pojmů a jevů související s botanikou vyšších rostlin - student pracuje s rostlinným materiálem a zpracovává jej do podoby didaktických prostředků pro potřeby výuky na ZŠ - student vybírá vhodné příklady dokladující vliv člověka na přírodu s důrazem na ochranu a tvorbu životního prostředí
Osnova
  • Osnova přednášky: 1.Morfologie rostlin; 2.Fylogeneze morfologických znaků; 3.Rozšíření rostlin na Zemi, evoluční centra; 4.Mechanismy šíření rostlin, vliv člověka; 5.Základní taxonomické jednotky – rozdíly mezi vědeckým systémem (APGIII) a výukou na základní škole; 6.Charakteristika hlavních skupin a zástupců výtrusných rostlin; 7.Charakteristika hlavních skupin a zástupců nahosemenných rostlin; 8.Charakteristika hlavních skupin a zástupců dvouděložných rostlin; 9.Charakteristika hlavních skupin a zástupců jednoděložných rostlin; 10.Nejdůležitější čeledě ve výuce na základní škole; 11.Zástupci v učebnicích pro ZŠ a výběr vhodných taxonů; 12.Práce s botanickými klíči, atlasy a herbářem v podmínkách ZŠ; Osnova cvičení: Studenti vypracují za asistence vyučujícího referáty na následující témata: 1.-2. Mechorosty pro ZŠ; 3.-4. Kapradiny, přesličky, plavuně pro ZŠ; 5.-6. Určovací klíče; 7.-8. zdroje informací pro výuku botaniky na ZŠ 9.-10. Referáty z odborné literatury 11.-12 Flóra a vegetace ČR
Literatura
Výukové metody
přednáška (1 hodina týdně) a cvičení (1 hodina týdně; zahrnuje teoretickou přípravu, prezentaci vybraných témat a společnou rozpravu)
Metody hodnocení
1. studenti ve skupinách zpracovávají a prezentují klíčová botanická témata; 2. studenti v písemném testu prokáží úroveň znalostí získaných z výuky
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/BIp024