CJp033 Didaktika českého jazyka pro bakalářské studium

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Adam Veřmiřovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Křížová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Ivana Kolářová, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Nadšení pro sdílení informací.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s obsahem jazykového vyučování. V seminářích mají studenti získat dovednost připravit úkoly pro vyučovací hodinu (včetně motivace a zpětné vazby), seznámit se s vhodnými metodami a formami práce (se zřetelem na různé typy hodin a na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami -- s poruchami učení, sociálně znevýhodněnými a s žáky mimořádně nadanými), připravit doplňující materiál: např. texty na procvičování jednotlivých jevů, vhodné ilustrační příklady pro výklad látky, výukové materiály pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané. Součástí práce v semináři je rovněž srovnání několika typů učebnic a diskuse o jejich koncepci.
Výstupy z učení
Studenti se seznámili s obsahem jazykového vyučování, získali dovednost připravit úkoly pro vyučovací hodinu (včetně motivace a zpětné vazby), zvolit vhodné metody a formy práce (různé typy hodin), připravit doplňující materiál: texty na procvičování jednotlivých jevů, vhodné ilustrační příklady pro výklad látky. V návaznosti na znalosti a dovednosti z předmětů učitelské propedeutiky speciální a inkluzivní pedagogiky, základy pedagogické diagnostiky, popř. povinně volitelného předmětu výchova nadaných žáků studenti získají dovednost kreativně tvořit výukové materiály vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a využít je ve výuce např. v práci ve skupinách, dokáže vytvořit materiály pro nadané žáky.
Osnova
 • 1. Didaktika, její předmět, vztah k ostatním disciplínám.
 • 2. Postavení předmětu ČJL v učebních plánech všech stupňů škol.
 • 3. Cíl vyučování ČJ a slohu.
 • 4. Vyučovací formy a metody.
 • 5. Vztah mezi vyučováním jazyku, slohu a literatuře.
 • 6. Didaktické zásady.
 • 7. Obsah vyučování na jednotlivých stupních škol.
 • 8. Vědomosti, dovednosti, návyky.
 • 9. Vzájemné učení žáků, výstupy, hodnocení.
 • 10. Učební pomůcky.
Literatura
 • ČAPEK, Robert. Líný učitel : jak učit dobře a efektivně. 1. vydání. Praha: Raabe, 2017. 140 stran. ISBN 9788074963445. info
 • ČAPEK, Robert. Líný učitel : cesta pedagogického hrdiny. 1. vydání. Praha: Raabe, 2018. 175 stran. ISBN 9788074963872. info
 • ČAPEK, Robert. Moderní didaktika : lexikon výukových a hodnoticích metod. Vydání 1. Praha: Grada, 2015. 604 stran. ISBN 9788024734507. info
 • ČECHOVÁ, Marie a Vlastimil STYBLÍK. Čeština a její vyučování :didaktika českého jazyka pro učitele základních a středních škol a studenty učitelství. 2., upr. vyd., v SPN vyd. 1. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. 264 s. ISBN 80-85937-47-6.
Výukové metody
Metody založené na myšlenkových operacích (analýza, syntéza atd.), metody kritického myšlení, teoretická příprava a vlastní výuka. Zážitková metoda.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, podmínkou je vlastní výuka studentů (ve skupině) v semináři a vlastní příprava na jednu vyučovací hodinu (písemně, individuálně, odevzdávárna).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.