CJp207 Didaktika českého jazyka a literární výchovy pro základní školy 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Veřmiřovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se seznámí s různorodými metodami a formami práce s jazykovým materiálem a s texty ve výuce slohu a literární výchovy na základní škole. Dokážou zhodnotit koncepci zařazení slohového učiva v učebnicích i vytvářet vlastní slohová cvičení. V literárněvýchovné složce předmětu se seznámí s vybranými vzorovými metodickými postupy při práci s literárními texty. Dokážou vytvořit odborně správný a metodicky ucelený tvar výukové jednotky (cíle, obsah, metody, formy práce).
Výstupy z učení
Studenti v seminářích zaměřených na didaktiku jazykového vyučování: - získají dovednost sestavit přípravu na vyučovací hodinu (včetně motivace a zpětné vazby), zvolit vhodné metody a formy práce, připravit doplňující materiál: texty na procvičování stylizačních dovedností, vhodné texty pro vyvození učiva, didaktické hry atd.; - promýšlejí vhodná témata slohových cvičení; - naučí se opravovat nedostatky v písemných i ústních projevech žáků; - dokážou srovnat různé typy učebnic a fundovaně diskutovat o jejich koncepci. Studenti si v seminářích zaměřených na didaktiku literární výchovy: - osvojují možnosti využívání různorodých metod a forem výuky v různých typech hodin literární výchovy; - studenti jsou schopni uplatňovat základní škálu tradičních i aktivizujících výukových metod a forem s přihlédnutím ke specifičnosti konkrétního obsahu a podmínek výuky.
Osnova
 • Jazyková výchova:
 • 1. Obsah vyučování slohu na základní škole. 2. Metody a formy výuky slohu, organizace vyučovací hodiny. 3. Typy hodin slohového vyučování. 4. Příprava hodiny slohového vyučování. 5. Motivace, zpětná vazba. 6. Doplňující materiály: texty k procvičování stylizačních dovedností, texty k vyvození učiva, didaktické hry. 7. Témata slohových cvičení, témata slohových prací a oprava nedostatků v písemných a ústních projevech žáků. 9. Vyučování jednotlivým tematickým celkům - výstupy studentů a jejich rozbor. 10. Srovnání různých typů učebnic, diskuse o jejich koncepci.
 • Literární výchova:
 • 1. Komplexní metodická příprava na hodinu literární výchovy, vztah cílů, obsahu a metod hodiny literární výchovy. 2. Aplikace tradičních a alternativních výukových metod ve výuce literární výchovy. 3. Organizační formy výuky v literární výchově, metody a formy práce podporující směřování výuky literární výchovy k dosahování klíčových kompetencí (reprodukční a produkční činnosti, práce s modelovými situacemi, axiologická složka literární textů). 4. Vzorové metodické postupy při práci s vybranými epickými texty. 5. Vzorové metodické postupy při práci s vybranými lyrickými texty. 6. Vzorový metodický postup při práci s vybraným dramatickým textem. Žák jako filmový a televizní divák.
Literatura
  povinná literatura
 • LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Literatura ve škole. Plzeň: ZČU v Plzni, 2010.
 • ČECHOVÁ, Marie. Komunikační a slohová výchova. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 1998. 226 s. ISBN 80-85866-32-3. info
  neurčeno
 • SHORT, M. Reading, analysing and teaching literature. London: Longman, 1992.
 • PERKINS, M. Becoming a teacher of reading. Los Angeles: SAGE, 2015.
 • GEJGUŠOVÁ, Ivana. Mimočítanková četba a cíle literární výchovy na základní škole. Ostrava: PdF OU, 2011.
 • ČAPEK, Robert. Líný učitel : cesta pedagogického hrdiny. 1. vydání. Praha: Raabe, 2018. 175 stran. ISBN 9788074963872. info
 • ČAPEK, Robert. Líný učitel : jak učit dobře a efektivně. 1. vydání. Praha: Raabe, 2017. 140 stran. ISBN 9788074963445. info
 • ČAPEK, Robert. Moderní didaktika : lexikon výukových a hodnoticích metod. Vydání 1. Praha: Grada, 2015. 604 stran. ISBN 9788024734507. info
 • ZÍTKOVÁ, Jitka a Naděžda SIEGLOVÁ. Handicap and educating pupils with special needs from the viewpoint of language and literary education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 115 s. ISBN 978-80-210-6281-8. info
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. 322 s. ISBN 9788024718217. info
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 stran. ISBN 8073150395. info
 • BERÁNKOVÁ, Eva. Tvořivá hra jako cesta k pochopení literárního díla. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2002. 106 s. ISBN 8072381822. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní. 1. vyd. Brno: Paido. Edice pedagogické literatury., 2002. 164 s. ISBN 80-85931-99-0. info
 • VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. Vyd. 2., rozš. Praha: Agentura STROM, 1998. 279 s. ISBN 8086106020. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Slohové vyučování. In Slohové vyučování. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. ISBN 80-210-1006-1. info
Výukové metody
Typ výuky: seminář
Metody: aktivní práce studentů s literárními texty, simulace výukových situací, řešení a vytváření modelových příkladů, diskuse nad odbornými otázkami oboru
v jazyce: zážitková metoda, vlastní výuka studentů ve skupinách
Metody hodnocení
Způsob ukončení: zkouška
Požadavky na ukončení předmětu: Zpracování uceleného výukového bloku prezentujícího jazykové a literární učivo libovolného ročníku základní školy.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.