CJp208 Alternativní metody výuky českého jazyka 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Cjp205 Alternativní metody výuky českého jazyka 1
Předpokladem je absolvování discipliny CJp 205 Alternativní metody výuky českého jazyka 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 26 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/26, pouze zareg.: 0/26
Jiné omezení: Předmět bude vypsán pouze tehdy, zaregistruje-li si jej 10 a více studentů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je: praktické zvládnutí dalších metod kritického myšlení, které rozvíjejí čtenářskou gramotnost v českém jazyce na 2. stupni základní školy; pochopení podmínek pro rozvíjení čtenářské gramotnosti ve škole. Osvojené metody výuky odpovídají požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ. Předmět rozvíjí vědomosti a zejména praktické dovednosti, které studenti získali absolvováním předmětu Alternativní metody výuky českého jazyka I.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: 1. prakticky užívat alternativní metody - cílem metod je rozvíjejí aktivního, efektivního učení, dále rozvoj práce s textem, rozvoj tvořivosti;
2. užívat metody kritického myšlení při výuce českého jazyka, zejména mluvnice a slohu na 2. stupni ZŠ;
3. užívat metody kritického myšlení pro rozvoj čtenářské gramotnosti;
4. argumentovat didaktické výstupy své i svých kolegů při prezentaci vyučovací hodiny.
Osnova
 • 1. Rozvíjení metod evokační fáze vyučovací hodiny.
 • 2. Rozvíjení metod fáze uvědomění.
 • 3. Rozvíjení metod fáze reflexe.
 • 4. Hra jako vyučovací metoda v českém jazyce.
 • 5. Podmínky pro rozvíjení čtenářské gramotnosti ve škole.
 • 6. Čtenářská gramotnost a její složky.
 • 7. Čtení s porozuměním a aktivizace žáka.
 • 8. Metody rozvíjení čtenářských dovedností.
 • 9. Čtení s otázkami.
 • 10. Čtení s předvídáním.
 • 11. Dílna čtení v praxi.
 • 12. Hodnocení žáků.
Literatura
  povinná literatura
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, Praha : VÚP 2004
  doporučená literatura
 • WILDOVÁ, Radka a kol. Čtenářská gramotnost a podpora jejího rozvoje ve škole. Praha: Univerzita Karlova, 2012. 212 s. ISBN 978-80-7290-579-9.
 • KOŠŤÁLOVÁ, Hana a kol. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka [online]. Praha: Česká školní inspekce. 2010. Dostupné z: http://www.csicr.cz/cz/85256-ctenarska-gramotnost-jako-vzdelavaci-cil-pro-kazdeho-zaka
 • KRAMPOLOVÁ, Iveta. Netradiční úlohy, aneb, Čteme s porozuměním. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2002. 143 s. ISBN 80-211-0416-3.
 • ALTMANOVÁ, Jitka a kol. Čtenářská gramotnost ve výuce: metodická příručka. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2011. 65 s. ISBN 978-80-86856-98-8.
 • COTTRELL, Stella. Critical thinking skills : developing effective analysis and argument. 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan, 2011. xiv, 282. ISBN 9780230285293. info
 • INCH, Edward S. a Barbara WARNICK. Critical thinking and communication : the use of reason in argument. 6th ed. Boston: Allyn and Bacon, 2010. xiv, 363. ISBN 9780205672936. info
 • GRECMANOVÁ, Helena. Klima školy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2008. 209 s. ISBN 9788074090103. info
 • GRECMANOVÁ, Helena a Eva URBANOVSKÁ. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. Vydání první. Olomouc: Hanex, 2007. 178 stran. ISBN 9788085783735. info
 • GRECMANOVÁ, Helena, Eva URBANOVSKÁ a Petr NOVOTNÝ. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2000. 160 s. Edukace. ISBN 80-85783-28-2. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Tvořivý sloh. Praha: Victoria Publishing, 1995. 104 s. ISBN 80-7187-037-4. info
  neurčeno
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie. Kritické myšlení jako prostředek rozvoje čtenářské gramotnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 11 s. ISBN 978-80-210-5714-2. info
Výukové metody
seminář, aktivní diskuse studentů nad probíranými tématy, prezentace - aplikace probíraných metod a strategií výuky, domácí příprava
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Studenti během semestru průběžně plní zadané domácí práce. K zápočtu předvedou studenti vlastní prezentaci vyučovací hodiny obsahující aplikaci metod na vybraných tématech učiva českého jazyka. Podrobné požadavky jsou zveřejněny v každém semestru, kdy seminář probíhá, ve Studijních materiálech předmětu v ISu, složka Učební materiály.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.