CJp512 Vývoj spisovné češtiny

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil. (přednášející)
Garance
Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:50 učebna 37
Předpoklady
CJp020 Základy slavistiky a staroslověnštiny CJp032 Historická mluvnice českého jazyka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se seznámí s funkcí spisovného jazyka, jeho kulturní a civilizační rolí, pochopí tendence k rozšiřování a zužování rozdílů mezi spisovným jazykem a interdialekty. Dokáží vysvětlit hlavní jazykové rysy češtiny v různých fázích jejího vývoje.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kursu bude student schopen: 1. uvést hlavní jazykové rysy češtiny v různých fázích jejího vývoje od počátků do současnosti; 2. charakterizovat různé pravopisné systémy češtiny od nejstarších po současný.
Osnova
 • 1. Zkoumání tzv. vnějších dějin spisovného jazyka českého. 2. Spisovné jazyky na našem území před vznikem česky psané literatury. Latinská a staroslověnská literatura, Kosmova kronika, staroslověnské legendy apod. 3. Čeština ve 12.-13. století. První české texty právní a literární. Grafická realizace prvních českých textů. Úskalí primitivního pravopisu. 4. Vývoj češtiny ve 14. století. Staročeské památky a jejich stylová diferenciace. Slovní zásoba češtiny jako odraz společenské situace. Staročeská syntax. 5. Staročeské slovníky. Klaret a jeho družina. Slovní zásoba v Klaretových slovnících. Jan Hus a jeho přínos pro český jazyk. 6. Vyspělá čeština humanistické epochy, její stylová diferenciace. Syntaktická charakteristika humanistických památek. 7. Gramatické práce 16. století. Náměšťská mluvnice. Jan Blahoslav. Slovníky. 8. Pobělohorské období a problematika jeho hodnocení. Tzv. barokní čeština, barokní literární památky. České gramatiky 17. a 18. století. 9. J. Dobrovský a jeho lingvistické práce. Kodifikace. Práce J. Jungmanna. 10. Kodifikace v období brusičství 19. století. Tzv. Matiční brusy. Vytváření oborových terminologií. 11. Péče o spisovný jazyk koncem 19. století a v 1. polovině 20. století (J. Gebauer, V. Ertl). Pražský lingvistický kroužek, jeho představitelé.
Literatura
  povinná literatura
 • Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. Edited by Dušan Šlosar. Vyd. 3., opr. a dopl. Brno: Host, 2009. 178 s. ISBN 9788072943111. info
 • ŠLOSAR, Dušan a Radoslav VEČERKA. Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 142 s. info
 • CUŘÍN, František. Vývoj spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 180 s. info
 • HAVRÁNEK, Bohuslav: Vývoj spisovného jazyka českého. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979
  doporučená literatura
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (Brno : 1960-1990). Filozofi. Vývoj odborných zájmů o češtinu. Edited by Radoslav Večerka. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1988. 140 s. info
 • U základů pražské jazykovědné školy. Edited by Josef Vachek. Praha: Academia, 1970. info
 • REHDER, Peter (Hrsg.). Einführung in die slavischen Sprachen. WBG, 2012. ISBN 978-3-534-26959-4
 • Sprachenpolitik und Sprachkultur. Beiträge der gemeinsamen Tagung des Vereins zur Förderung sprachwissenschaftlicher Studien e.V.: http://blanke-interlinguistik.de/files/BH_13_2006_Sprachenpolitik.pdf#page=105
 • Die tschechische sprachsituation: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/122209/SpisyFF_264-1986-1_17.pdf?sequence=1
 • Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Edited by Jana Pleskalová - Marie Krčmová - Radoslav Večerka - Petr Karlík. Vydání první. Praha: Academia, 2007. 683 stran. ISBN 9788020015235. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Grafická podoba staré češtiny. Krmíčková, H. et al. (ed.). In Querite primum regnum Dei. Brno: Matice moravská, 2006. s. 171-179, 9 s. ISBN 80-86488-35-7. info
Výukové metody
Přednáška spojená s následnou diskusí o odborných problémech předmětu.
Metody hodnocení
Pro úspěšné zakončení předmětu je třeba: 1. absolvovat písemný test, ve kterém studenti volně formulují odpovědi na otázky. Test je bodovaný; 2. odevzdat seminární práci – referát na zadané téma; 3. prostudovat zadanou odbornou literaturu. Podrobné požadavky jsou zveřejněny v každém semestru, kdy seminář probíhá, ve Studijních materiálech předmětu v ISu, složka Učební materiály.
Informace učitele
http://is.muni.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/CJp512