De2BP_LAH1 Latina pro historiky

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Student si v kurzu osvojí základy gramatiky latinského jazyka; osvojí si základy techniky překladu z latiny do češtiny; bude schopen dobře vyslovovat latinské výrazy, užívané v moderních jazycích a v historické vědě
Výstupy z učení
Student je po absolvování kurzu schopen:
- správně dle českého úzu vyslovovat latinské hlásky;
- identifikovat v latinském textu slovní druhy a větné členy;
- určitě mluvnické kategorie u základních slovních druhů;
- přeložit z latiny do češtiny jednoduchý text s historickou tématikou a porozumět mu;
- s použitím slovníku přeložit z latiny do češtiny latinská okřídlená slova související se studijním oborem historie;
- číst souvislé různorodé tištěné latinské texty
Osnova
  • 1. Přínos latiny k vývoji evropské civilizace. 2. Správná výslovnost latiny. Názvy latinských pádů a slovních druhů. 3. I. deklinace substantiv a adjektiv 4. II. deklinace substantiv a adjektiv 5) I. slovesná konjugace 6) II.-IV. slovesná konjugace 7) Opakování 8) III. deklinace, část 1 9) III. deklinace, část II 10) Adjektiva III. deklinace 11) Technika latinskéhjo překladu 12) Četba a překlad jednoduchých latinských textů 13) Opakování
Literatura
    doporučená literatura
  • BARTONĚK, Antonín. Latina pro posluchače filozofické fakulty. Brno: Masarykova univerzita, 2001. info
  • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. Vyd. 1. Praha: Leda, 1996. 471 s. ISBN 808592711X. info
  • HAKENOVÁ, Alena. Latina pro gymnázia. 1. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 131 s., [1. info
Výukové metody
Přednášky (1/2 hodiny týdně), cvičení (1/2 hodiny týdně -- gramatika a překlady), individuální domácí příprava
Metody hodnocení
zápočet (písemný test)
Informace učitele
Hlavním cílem je správné užívání latinských vlastních i obecných jmen ve výuce dějepisu a schopnost překladu jednoduššího historického textu s pomocí latinsko-českého slovníku.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.