FC1006 Elektřina a magnetismus

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jan Čech, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC1006/Kombi01: So 30. 9. 8:00–11:50 učebna 3, Pá 27. 10. 10:00–13:50 učebna 3, Pá 15. 12. 13:00–16:50 učebna 3, J. Čech
FC1006/Prez01: St 10:00–11:50 učebna 3, J. Čech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání přehledných vědomostí o tématu elektřina a magnetismus na vysokoškolské úrovni. Důraz je kladen na logickou stavbu této vědní disciplíny a na získání znalostí a dovedností, potřebných pro výuku fyziky na základní škole. Z těchto důvodů je do přednášky zařazeno větší množství školních experimentů a zdůrazněn vztah tématu k dennímu životu. Na konci kurzu bude student schopen aplikovat: Vědomosti: Systematický přehled vědomostí s porozuměním o tématu elektřina a magnetismus s důrazem na aplikaci ve vzdělávání. Dovednosti: Dokázat popsat a vysvětlit podstatu příslušných přírodních jevů a jejich technických aplikací. Znát školské jednoduché experimenty a fyzikální podstatu praktických aplikací, zejména se zaměřením na bezpečnost a ekonomičnost užívání elektrických zařízení. Postoje: Osvojit si hodnoty vědecké práce.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět: Základní zákony tematického okruhu Elektřina a magnetismus. Identifikovat principy založené na elektřině a magnetismu u přírodních dějů a technických aplikací. Popsat jednoduché experimenty a vztah probírané látky k praktickým aplikacím. Provádět výpočty jednoduchých aplikačních úloh.
Osnova
 • 1. Elektrický náboj. Intenzita a potenciál elektrického pole. 2. Gaussův zákon. Poissonova rovnice v jednoduchých případech. 3. Vodiče a nevodiče. Kapacita vodiče. Dielektrika. Elektrostatická indukce. 4. Ohmův zákon a Kirchhoffovy zákony. Metody řešení obvodů. 5. Elektrolýza. 6. Vodivost v plynech. 7. Magnetické pole. Lorentzova síla. Biot-Savartův zákon. 8. Magnetizace. Magnetické vlastnosti materiálů. 9. Elektromagnetická indukce a její použití. 10. RLC obvody. Transformátor. 11. Maxwellovy rovnice. 12. Elektromagnetické vlnění.
Literatura
  povinná literatura
 • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika. Translated by Petr Dub - Miroslav Černý - Jiří Komrska - Michal Lenc - Bohum. Druhé přepracované vydán. Brno: VUTIUM. x, 1248. ISBN 9788021441231. 2013. info
  doporučená literatura
 • FUKA, Josef a Bedřich HAVELKA. Elektřina a magnetismus. Vyd. 3., upr. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 656 s. 1979. URL info
 • ZÁHEJSKÝ, Jiří. Elektřina a magnetismus. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. 236 s. ISBN 8024404826. 2002. info
 • LEPIL, Oldřich. Fyzika aktuálně : příručka nejen pro učitele. 1. vyd. Praha: Prometheus. 207 s. ISBN 9788071963813. 2009. info
 • ŠTOLL, Ivan. Elektřina a magnetismus. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství ČVUT. 215 s. ISBN 8001026930. 2003. info
 • LEPIL, Oldřich a Přemysl ŠEDIVÝ. Fyzika pro gymnázia :elektřina a magnetismus. 2. vyd. Praha: Galaxie. 398 s. ISBN 80-85204-20-7. 1993. info
 • PROKEŠ, Vladimír. Cvičení z fyziky. 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP. 83 s. 1967. info
 • HLAVIČKA, Alois, Petr BALÁŽ a Antonín BĚLAŘ. Elektřina a magnetismus. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 318 s. 1965. info
 • PETRŽÍLKA, Václav a Stanislav ŠAFRATA. Elektřina a magnetismus. 1. vyd. Praha: Přírodovědecké vydavatelství. 502 s. 1953. URL info
Výukové metody
přednáška a vlastní studium doporučené literatury
Metody hodnocení
test/písemka a ústní zkouška
Součástí zkoušky může být jednoduchý školský experiment: studující budou prezentovat experimentální práci, spočívající v sestavení, odzkoušení a popsání jednoduchého fyzikálního experimentu vhodného pro školskou praxi.
Informace učitele
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/exprob/exele.html
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/FC1006