FC1010 Kmity a vlny

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/1/0. 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (přednášející)
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC1010/KombiPred01: Pá 1. 3. 16:00–17:50 učebna 3, Pá 15. 3. 12:00–13:50 učebna 3, Pá 12. 4. 11:00–12:50 učebna 3, Pá 19. 4. 15:00–16:50 učebna 3, Pá 26. 4. 17:00–18:50 učebna 3, Pá 10. 5. 15:00–16:50 učebna 3, T. Miléř, P. Sládek
FC1010/PrezPred01: St 9:00–10:50 učebna 3, T. Miléř, P. Sládek
FC1010/PrezSem01: St 8:00–8:50 učebna 3, T. Miléř, P. Sládek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání přehledných vědomostí o tématu kmity a vlny na vysokoškolské úrovni. Důraz je kladen na logickou stavbu této vědní disciplíny a na získání znalostí a dovedností, potřebných pro výuku fyziky na základní škole ( proto je do přednášky zařazeno větší množství jednoduchých pokusů a zdůrazněn vztah probírané látky k praxi, přírodě, domácnosti apod.).
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen aplikovat a diskutovat vědomosti o tématu kmity a vlny včetně logické stavby této vědní disciplíny a na získání znalostí a dovedností, potřebných pro výuku fyziky na základní škole ( proto je do přednášky zařazeno větší množství jednoduchých pokusů a zdůrazněn vztah probírané látky k praxi, přírodě, domácnosti apod.).
Osnova
  • I. Kmity. 1. Harmonické kmity volné, tlumené a nucené. 2. Superpozice dvou harmonických kmitů stejnosměrných a navzájem kolmých. Harmonická analýza kmitů. 3. Spřažené kmity. Příčné kmity struny, podélné kmity tenké tyče. 4. Kmity membrány a desky. II. Vlny. 1. Vznik a podstata postupného vlnění, vlnová rovnice. Energie postupného vlnění. 2. Interference vlnění. Vlnový balík, fázová a grupová rychlost vln. 3. Rovinná vlna, kulová vlna, šíření vln v prostoru. 4. Odraz a lom vlnění na rovinném rozhraní dvou prostředí, ohyb vlnění. 5. Dopplerův jev. 6. Zvuk, základní charakteristiky tónu. Infrazvuk a ultrazvuk. 7. Pohyb zdroje zvuku s nadzvukovou rychlostí, rázová vlna.
Literatura
    povinná literatura
  • SLÁDEK, Petr. Kmity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 86 s. skriptum. ISBN 80-210-3666-4. 2005. info
  • SLÁDEK, Petr. Vlny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 72 s. skriptum. ISBN 80-210-3667-2. 2005. info
    neurčeno
  • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika. 1. vyd. Brno, Praha: Vutium, Prometheus. ISBN 80-214-1868-0. 2001. info
Výukové metody
přednáška a cvičení
Metody hodnocení
Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Ústní části předchází příprava studenta v délce cca 20-30 min, literatura u přípravy není povolena. 3 průběžné písemné testy.
Informace učitele
http://amper.ped.muni.cz/sladek
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/FC1010