FC1016 Fyzikální repetitorium

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Čech, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz představuje rekapitulaci stěžejních částí učiva fyziky. Studenti řeší komplexnějších fyzikálních problémy s cílem získat přehled i dostatečný nadhled pro pochopení širších souvislostí fyzikálních partíí. Výklad využívá poznatků dílčích fyzikálních disciplín, aniž by znovu opakoval detaily. Jeho součástí je rovněž komentář problematiky zkušebních okruhů státní závěrečné zkoušky z fyziky.
Vědomosti: Ucelený přehled vědomostí o tématu Fyzika a technika s důrazem na vztah probírané látky k praxi, přírodě, domácnosti, technickým aplikacím apod.
Dovednosti: Dokázat identifikovat principy přírodních dějů a technických aplikací. Provést dostatečnou aproximaci na bázi základních fyzikálních zákonů a provést následné výpočty jednoduchých aplikačních příkladů. Znát jednoduché pokusy a vztah probírané látky k praktickým aplikacím. Dokázat provádět kvalifikovaný odhad hodnot.
Postoje: Osvojit si hodnoty objektivity a významu vědecké práce.
- vypočítat typické fyzikální úlohy
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- hlouběji integrovat fyzikální ideje, obecné přístupy a širším souvislosti
- vysvětlit a demonstrovat na příkladech a praktickém řešení konkrétních problémových úloh
Osnova
 • Sylabus seminářů (po týdnech či blocích):
 • 1. Fyzikální systém a jeho stav.
 • 2. Vztažné soustavy.
 • 3.–4. Pohybové rovnice a jejich řešení.
 • 5.–6. Periodické děje.
 • 7. Vlnění.
 • 8.–9. Zákony zachování.
 • 10. Termodynamika
 • 11. Pole a jeho popis
 • 12. Struktura látek
Literatura
  povinná literatura
 • FEYNMAN, Richard Phillips, Robert B. LEIGHTON a Matthew SANDS. Feynmanovy přednášky z fyziky : revidované vydání s řešenými příklady. Translated by Ivan Štoll. 2. vyd. Praha: Fragment, 2013. 435 s. ISBN 9788025316443. info
 • LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika : sbírka úloh pro střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1995. 269 s. ISBN 8071960489. info
 • LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika : sbírka úloh pro střední školy. 2. vyd. Praha: Prometheus, 2000. 269 s. ISBN 807196204X. info
 • LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika : sbírka úloh pro střední školy. 3. vyd. Praha: Prometheus, 2003. 269 s. ISBN 807196266X. info
  doporučená literatura
 • LANDAU, L. D. a A. I. KITAJGORODSKIJ. Fyzika pro každého : mechanika/termika. Praha: Horizont, 1975. info
Výukové metody
Přednáška, samostatné referáty studentů, seminární práce
Metody hodnocení
Prezenční studium:
Seminář/cvičení je hodnocen z průběžných úkolů. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
V semináři/cvičení jsou povoleny 3 absence.
Kolokvium: Ústní kolokvium podle osnovy předmětu.

Kombinované studium:
Studenti odevzdávají průběžné úkoly. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
Výuka může probíhat bezkontaktně
Kolokvium: Ústní kolokvium podle osnovy předmětu.

CŽV studium:
Studenti odevzdávají průběžné úkoly. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
Výuka může probíhat bezkontaktně
Kolokvium: Ústní kolokvium podle osnovy předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/FC1016