FC2005 Didaktika fyziky 1

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/2/0. 12 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vzdělávacími cíli předmětu jsou základní vědomosti s porozuměním o všech základních oblastech didaktiky fyziky; dále pak základní reproduktivní dovednosti didaktické transformace fyzikálních poznatků s dovedností práce se vzdělávacími cíli a výukovou technologií. Důraz je kladen mj. na motivační výukové techniky.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:  porozumět vymezení didaktiky fyziky jako disciplíny, která integruje poznatky z fyziky, pedagogiky a pedagogické psychologie  realizovat základní etapy didaktické transformace fyzikálních obsahů  akceptovat didaktiku fyziky jako klíčovou disciplínu profesní přípravy učitele fyziky.
Osnova
 • 1. Úvod – role didaktiky fyziky v přípravě učitele fyziky
 • 2. Fyzikální vzdělávání
 • 3. Vzdělávací cíle ve fyzice
 • 4. Vzdělávací obsahy ve fyzice
 • 5. Vzdělávací technologie ve fyzice
 • 6. Fyzikální experimenty ve fyzice
 • 7. Fyzikální úlohy ve fyzice
 • 8. Fyzikální učebnice
 • 9. ICT ve fyzice
 • 10. Diagnostika a klasifikace ve fyzice
 • 11. Výuka fyziky
 • 12. Aktuální problémy fyzikálního vzdělávání
Literatura
  povinná literatura
 • JANÁS, Josef a Josef TRNA. Konkrétní didaktika fyziky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 93 s. ISBN 80-210-3624-9. info
 • JANÁS, Josef. Kapitoly z didaktiky fyziky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1996. 121, 25. ISBN 8021013346. info
  doporučená literatura
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Oborové didaktiky a pedagogická praxe. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (CD ROM). Brno: MU, 2004. s. 1-3. ISBN 80-210-3474-2. info
 • JANÁS, Josef. Mezipředmětové vztahy a jejich uplatňování ve fyzice a chemii na základní škole. Vyd. 1. V Brně: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1985. 87 s. info
 • KAŠPAR, Emil. Didaktika fyziky : obecné otázky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 355 s. info
 • KAŠPAR, Emil. Kapitoly z didaktiky fyziky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1960. 195 s. info
 • KAŠPAR, Emil. Kapitoly z didaktiky fyziky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963. 201 s. info
 • KAŠPAR, Emil, Jozef JANOVIČ a František BŘEZINA. Problémové vyučování a problémové úlohy ve fyzice. 1. vyd. Praha: SPN, 1982. 364 s. Odborná literatura pro učitele. info
  neurčeno
 • Základy přírodních věd v pokusech. Translated by Vladimír Šimša - Vladimír Roskovec. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 230 s. URL info
 • BROCKMEYEROVÁ, Jitka. Didaktické myšlení a jednání učitele fyziky : cvičení z didaktiky fyziky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 193 s. info
Výukové metody
přednášky a cvičení
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích. Zkouška má část písemnou a ústní. Individuální projekt.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.