FC2007 Elektronika

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/1. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lukáš Pawera (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání přehledných vědomostí o tématu elektronika na vysokoškolské úrovni. Důraz je kladen na logickou stavbu této vědní disciplíny a na získání znalostí a dovedností, potřebných pro výuku fyziky na základní škole Z těchto důvodů je do přednášky zařazeno větší množství jednoduchých experimentů a zdůrazněn vztah probírané látky k praxi, přírodě, domácnosti, technickým aplikacím apod.). Cíle: Vědomosti: Ucelený přehled vědomostí o tématu elektronika s důrazem na vztah probírané látky k praxi, přírodě, domácnosti, technickým aplikacím apod. Dovednosti: Dokázat identifikovat principy přírodních dějů a technických aplikací. Provést dostatečnou aproximaci na bázi základních fyzikálních zákonů a provést následné výpočty jednoduchých aplikačních příkladů. Znát jednoduché pokusy a vztah probírané látky k praktickým aplikacím. Dokázat provádět kvalifikovaný odhad hodnot. Postoje: Osvojit si hodnoty objektivity a významu vědecké práce.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:  Základní zákony tematického okruhu Elektronika.  Identifikovat principy založené na elektronických obvodech a technických aplikací.  Popsat a provést jednoduché experimenty a vztah probírané látky k praktickým aplikacím.  Provádět výpočty jednoduchých aplikačních úloh.
Osnova
  • Sylabus přednášek (po týdnech či blocích): 1. Základní pojmy, pasivní a aktivní části elektrického obvodu 2. Zákony a metody řešení elektrických obvodů 3. Základní elektrická měření 4. Fyzikální základy funkce PN přechodu, dioda, bipolární tranzistor 5. Unipolární tranzistor, tyristor, triak, diak 6. Integrované obvody 7. Analogové zpracování signálu 8. Aplikace analogové techniky 9. Základy číslicových obvodů 10. Převodníky A/D a D/A 11. Mikropočítače 12. Automatizace Laboratoře rozvíjejí teoretické vědomosti a zejména praktické dovednosti z přednášek. 1. Základní elektrická měření 2. PN přechod, dioda 3. Bipolární tranzistor 4. Unipolární tranzistor 5. Tyristor, triak, diak 6. Integrované obvody 7. Analogové zpracování signálu 8. Aplikace analogové techniky 9. Základy číslicových obvodů 10. Převodníky A/D a D/A 11. Mikropočítače 12. Automatizace
Literatura
  • RAUNER, Karel. Elektronika :fyzikální a analogová část. 2. upr. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2001. 197 s. ISBN 80-7082-775-0. info
  • ONDRÁČEK, Zdeněk. Elektronika pro fyziky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 95 s. ISBN 8021017414. info
  • ŠÍCHA, Miloš a Milan TICHÝ. Elektronické zpracování signálů : základy analogové, digitální techniky : úvod do architektury mikropočítačů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 146 s. info
  • KLUVANEC, Daniel. Elektronika a výpočtová technika. 1. vyd. Nitra, 1991. 279 s. info
  • BURGER, Ivan a Lubomír HUDEC. Elektronické prvky. 1. vyd. Bratislava: Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1989. 489 s. ISBN 80-05-00120-7. info
  • NEČÁSEK, S., J. JANEČEK a J. RAMBOUSEK. Elektronické a elektroakustické součástky : jejich volby a použití. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985. 440 s. info
  • SCHOMMERS, Adrian. Elektronika tajemství zbavená :objevovat, experimentovat, porozumět. 1. české vyd. Ostrava: HEL, 1998. 112 s. ISBN 80-902059-9-2. info
  • SCHOMMERS, Adrian. Elektronika tajemství zbavená :objevovat, experimentovat, porozumět. 1. české vyd. Ostrava: HEL, 1998. 160 s. ISBN 80-86167-01-1. info
  • RUČKA, Milan a Miroslav ARENDÁŠ. Amatérské elektronické konstrukce a zapojení. 1. vyd. České Budějovice: KOPP, 1993. 101 s. ISBN 80-901342-7-0. info
Výukové metody
přednáška se cvičením
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.