FC3011 Laboratorní cvičení z anorganické chemie

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/2. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Ptáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC3011/OS01: Čt 22. 2. 16:00–19:50 laboratoř 87, Čt 29. 2. 16:00–19:50 laboratoř 87, Čt 7. 3. 16:00–19:50 laboratoř 87, Čt 14. 3. 16:00–19:50 laboratoř 87, Čt 21. 3. 16:00–19:50 laboratoř 87, Čt 28. 3. 16:00–19:50 laboratoř 87, P. Ptáček
FC3011/OS02: St 21. 2. 16:00–19:50 laboratoř 87, St 28. 2. 16:00–19:50 laboratoř 87, St 6. 3. 16:00–19:50 laboratoř 87, St 13. 3. 16:00–19:50 laboratoř 87, St 20. 3. 16:00–19:50 laboratoř 87, St 27. 3. 16:00–19:50 laboratoř 87, P. Ptáček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:

- Spojit teoretické poznatky získané v přednáškách a při samostatném studiu odborné literatury s praktickým ověřením na vybraných pokusech, které charakterizují hlavní chemickou problematiku chemie prvků a jejich anorganických sloučenin.
- Prohloubit a integrovat intelektuální a manuální laboratorní dovednosti a návyky, které posluchači získali v učebním předmětu laboratorní technika.
- Připravovat studenty, budoucí učitele, na školní experimentální práci v anorganické chemii.
- Vést studenty k pečlivé a promyšlené práci v laboratoři, k odpovědné přípravě na ni, přehlednému a systematickému zpracování výsledků.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Spojit teoretické poznatky získané v přednáškách a při samostatném studiu odborné literatury s praktickým ověřením na vybraných pokusech, které charakterizují hlavní chemickou problematiku chemie prvků a jejich anorganických sloučenin. Prakticky použít na laboratorních úlohách z anorganické chemie intelektuální a manuální laboratorní dovednosti a návyky, které posluchači získali v učebním předmětu laboratorní technika. Prakticky zvládat školní experimentální práci v oblasti učiva anorganické chemie. Pečlivě a promyšleně pracovat v laboratoři a přehledně a systematicky zpracovávat a dokumentovat výsledky laboratorní práce.
Osnova
 • Seznam úloh:
 • I. Demonstrační úlohy:
 • 1. Chlor, jeho příprava a vlastnosti.
 • 2. Redukce oxidu olovnatého vodíkem.
 • 3. Samozápalnost bílého fosforu.
 • 4. Chlorečnan draselný, bengálské ohně.
 • 5. Aluminotermie.
 • II. Vlastnosti látek:
 • 6. Elektrolýza vody.
 • 7. Vlastnosti hydroxidu sodného.
 • 8. Vodík a jeho vlastnosti.
 • 9. Kyslík a jeho vlastnosti I.
 • 10. Kyslík a jeho vlastnosti II.
 • 11. Voda, tvrdost vody, důkaz vybraných aniontů.
 • 12. Voda, hydráty, hydratace, dehydratace, solvatace.
 • 13. Oxidačně-redukční (redoxní) reakce peroxidu vodíku.
 • 14. Charakteristické barvení plamene ionty alkalických kovů a kovů alkalických zemin.
 • 15. Elektrolýza vodného roztoku chloridu sodného.
 • 16. Reakce Na, K, Ca s vodou.
 • 17. Hoření hořčíku a reakce hořčíku s vodou.
 • 18. Stanovení molární hmotnost CaCO3.
 • 19. Princip chladicích směsí.
 • 20. Síra a její vlastnosti.
 • 21. Analytické reakce vybraných aniontů.
 • 22. Oxidačně-redukční (redoxní) vlastnosti kovů, reakce mědi s kyselinami.
 • 23. Reakce K2Cr2O7, KMnO4 a Na2SO3.
 • 24. Závislost reakční rychlosti na teplotě a koncentraci reaktantů.
 • 25. Koordinační sloučeniny niklu a mědi.
 • 26. Galvanické pokovování (niklování).
 • III. Příprava látek:
 • 29. Příprava oxidu chromitého.
 • 30. Příprava jodidu olovnatého.
 • 31. Příprava monohydrátu síranu tetraamoměďnatého.
 • 32. Příprava pyroforického olova.
 • 33. Příprava chloridu amonného.
 • 34. Příprava a vlastnosti amoniaku.
 • 35. Příprava kyseliny trihydrogenborité.
 • 36. Příprava oxidu boritého.
 • IV. Krystalizace:
 • 37. Příprava KAl(SO4)2.12H2O a pěstování směsného krystalu K(Al,Cr)(SO4)2.12H2O.
Literatura
  povinná literatura
 • CÍDLOVÁ, Hana. Laboratorní cvičení z anorganické chemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, 60 s. ISBN 8021038764. info
Výukové metody
Typ výuky:
Laboratorní cvičení. Výuka probíhá první polovinu semestru v blocích po 4 vyučovacích hodinách
Metody hodnocení
Kolokvium
- vypracování všech úloh, včetně úvodní hodiny a závěrečného úklidu. Veškeré absence musejí být nahrazeny.
- odevzdání správně vypracovaných protokolů ze všech úloh.
- adekvátní náhradu laboratorního vybavení, které student případnou neopatrnou manipulací zničil.
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/anorglab/anorglabuvod.htm
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/FC3011