FJ2047 Morfologie francouzštiny 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Jaromír Kadlec, Dr. (přednášející)
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 10:00–11:50 učebna 60
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FJ2047/01: každý lichý čtvrtek 12:00–13:50 učebna 56, J. Kadlec
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška a seminář Morfologie 2 navazuje na Morfologii 1 a představuje další část francouzské gramatiky jako systém. Je věnován další části francouzských slovních druhů se všemi jejich specifiky. V přednášce jsou pojednány teoreticky, seminář umožňuje praktické procvičování a reflexi nad konkrétními příklady. Cílem předmětu je zprostředkování teoretických poznatků z oblasti stavby slov a klasifikace slovních druhů. Důraz je kladen především na shody a rozdíly mezi českým a francouzským jazykem.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu je student schopen: aplikovat v praxi důležité teoretické poznatky z oblasti stavby slov; klasifikovat slovní druhy; analyzovat text a určit v něm jednotlivé slovní druhy; opravit chyby ve větách; rozpoznat shody a rozdíly mezi českým a francouzským jazykem.
Osnova
 • 1. Zájmena samostatná a nesamostatná (osobní, ukazovací, přivlastovací, tázací, vztažná, neurčitá). 2. Zájmenná příslovce "en, y", funkce adverbiální, pronominální. 3. Příslovce. 4. Předložky. 5. Spojky v souvětí souřadném a podřadném. 6. Citoslovce. 7. Sloveso. Slovesné tvary. Přehled časování. Časy a způsoby.
Literatura
  doporučená literatura
 • Hendrich, J., Radina, O., & Tláskal, J. (2001). Francouzská mluvnice. Plzeň: Fraus.
 • Miličková, L. (1999). Exercices de grammaire française. Brno: Masarykova univerzita.
 • Krsková, N. (2009). Shoda příčestí ve francouzštině. Brno: Masarykova univerzita.
 • Sekvent, K. (2012). Slovní druhy a jejich větně-členské funkce ve francouzštině: přehled a cvičení = Les parties du discours et leurs fonctions de membres de la proposition en français: présentation et exercices. Brno: MU.
 • Caquineau-Gündüz, M.-P. (2007). Les 500 exercices de grammaire: niveau B2. Paris: Hachette.
 • Grevisse, M. (2005). Savoir accorder le participe passé: règles, exercices et corrigé. Bruxelles: Duculot.
Výukové metody
Lecture and Seminary
Metody hodnocení
Ukončení: zkouška Písemný test na probranou látku (min. úspěšnost 70 %), ústní zkouška.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FJ2047