FJ2010 Morfologie francouzštiny 1

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Jaromír Kadlec, Dr. (přednášející)
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 10:00–11:50 učebna 36
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FJ2010/01: každý lichý čtvrtek 12:00–13:50 učebna 41, J. Kadlec
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška a seminář Morfologie 1 představují francouzskou gramatiku jako systém. Zahrnuje představení jednotlivých slovních druhů ve francouzštině se všemi jejich specifiky. V přednášce jsou pojednány teoreticky, seminář umožňuje praktické procvičování a reflexi nad konkrétními příklady. Důležitou součástí této disciplíny je rovněž aplikace jazykovědné terminologie představené v úvodu do studia francouzského jazyka. Cílem předmětu je zprostředkování teoretických poznatků z oblasti stavby slov a klasifikace slovních druhů. Důraz je kladen především na shody a rozdíly mezi českým a francouzským jazykem.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu jsou studenti schopni: prokázat důležité teoretické znalosti slovní struktury; klasifikovat části řeči; rozlišovat rozdíly mezi češtinou a francouzštinou; rozpoznat příčinu chyb ve větách; aplikovat získané poznatky při četbě, v ústním i písemném projevu.
Osnova
 • 1. Klasifikace slovních druhů podle morfologických, syntaktických a sémantických hledisek. 2. Podstatné jméno, jeho druhy, formy. Jména obecná, vlastní. Rod. Číslo. 3. Členy (určitý, neurčitý, dělivý). 4. Přídavné jméno, tvoření ženského rodu, množného čísla, stupňování, postavení, shoda. 5. Zájmena (osobní, ukazovací, přivlastňovací, tázací, vztažná, neurčitá). 6. Sloveso. Slovesné tvary. Přehled časování. Časy a způsoby.
Literatura
  povinná literatura
 • HENDRICH, J., RADINA, O., TLÁSKAL, J. Francouzská mluvnice. 3.vyd. Plze : Fraus, 2001. 700 s. ISBN 80-7238-064-8.
  doporučená literatura
 • GREVISSE, M. Le bon usage. 12. vyd. Paris : Duculot, 1993. 1768 s. ISBN 2-8011-0588-0.
 • MAUGER, G. Grammaire pratique du français aujourhui. Langue parlée, langue écrite. 2. vyd. Paris : Hachette, 1992. 403 s. ISBN 2-01-002134-7.
 • BAYLON, C., FABRE, P. Grammaire systématique de la langue française. 2. vyd. Paris : Nathan, 1991. 287 s. ISBN 2-09-190838-X.
 • RIEGEL, Martin, Jean-Christophe PELLAT a René RIOUL. Grammaire méthodique du français. 5e éd. Paris: PUF, 2014. xliii, 110. ISBN 9782130627562. info
 • MILIČKOVÁ, Ladislava. Exercices de grammaire française. první. Brno: MU Brno, 1999. 147 s. ISBN 80-210-2084-9. info
  neurčeno
 • MARTINET, A. Eléments de linguistique générale. 3.vyd. Paris: Colin, 1991. 224 s. ISBN 2-200-32208-9.
Výukové metody
Přednáška a seminář.
Metody hodnocení
Přednáška s aktivní účastí (70%). Seminář: Požadavky na ukončení: test (za úspěšný se považuje test s minimálně 70 % správných odpovědí).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/FJ2010