HV011 Úvod do studia hudební výchovy a hudební teorie

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milena Tomanová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HV011/01: Po 13:00–13:50 učebna 36, P. Hala, M. Tomanová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat studentům I. ročníku komplexní pohled na studovaný obor v kontextu ostatních muzikologických disciplin, seznámit je s historií oboru, významnými osobnostmi a základní odbornou literaturou, seznámit studenty se základy hudební sociologie. V části hudební teorie pak jde o doplnění a získání znalostí a dovedností potřebných pro studium dalších hudebně teoretických a hudebně výchovných disciplin, zejm. harmonie, rozboru skladeb, improvizace doprovodů lidových a umělých písní, hlasové výchovy, didaktiky Hv ad., včetně pohotové praktické aplikace.
Výstupy z učení
Student ovládá teoreticky i prakticky: konstrukce řady vyšších harmonických tónů od zadaného tónu, transpozice církevních modů, orientace v durových a mollových stupnicích /vyhledávání charakt.intervalů, půltónů apod./, konstrukce svrchních a spodních intervalů, konstrukce doškálných kvintakordů a jejich obratů na daných tónech nebo podle akordických značek, konstrukce doškálných septakordů a jejich obratů na daných tónech nebo podle akordických značek, kadence v durových a mollových tóninách, italská terminologie.
Osnova
 • 1. Hudební pedagogika a hudební výchova v systému muzikologických disciplin. 2. Historie oboru, významné osobnosti, literatura 3. Předmět hudební sociologie, metody a techniky, výzkumy postojů k hudbě 4. Základy hudební akustiky / zvuk, tón, vlastnosti tónu, vyšší harmonické tóny , principy ladění, vývoj a typy ladění / 5. Tónová soustava /základní tónová řada,tóny zvýšené a snížené, celý tón a půltón, enharmonické tóny, diatonický a chromatický půltón / 6. Notové písmo, značky a zkratky hudebního písma, italská terminologie tempa, výrazu, dynamiky, agogiky 7. Stupnice - vývoj a systém / starověké, středověké církevní mody, dur a moll, chromatické, pentatonické, celotónové, cikánské, Bartókovsko - Messiaenovské mody ad. / 8. Intervaly /systém, názvy, obraty, složené, enharmonické, konsonantní a disonantní, zpěvné a nezpěvné, doškálné a nedoškálné/ 9. Akordy - systém /dle počtu tónů, stavby, pořadí tónů, konsonantní a disonantní, doškálné a nedoškálné/ 10.Kvintakordy /systém, obraty, kvintakordy v tónině dur a moll/ 11.Septakordy /systém, obraty, doškálné a alterované/ 12.Funkce akordů, akordické značky, kadence v tóninách dur a moll
Literatura
  povinná literatura
 • KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice harmonie. 10. upr. vyd. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2002. 178 s. ISBN 80-86385-14-0. info
 • FUKAČ, Jiří. Hudební pedagogika. Koncepce a aplikace hudebně výchovných idejí v minulosti a přítomnosti. 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, 2000. 181 s. nemá. ISBN 80-210-2458-5. info
  doporučená literatura
 • e-learning: http://www.ped.muni.cz/wmus/frame.html
 • GRIGOVÁ, Věra. Všeobecná hudební nauka. 2. upr. vyd. Olomouc: Alda, 2001. 225 s. ISBN 80-85600-46-3. info
 • Slovník české hudební kultury. Edited by Jiří Fukač - Jiří Vysloužil - Petr Macek. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1997. 1035 s. ISBN 80-7058-462-9. info
 • ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. 4. vyd. Praha: Supraphon, 1986. 197 s. info
 • ŠPELDA, Antonín. Hudební akustika : pro posluchače filosofických a pedagogických fakult a Akademií múzických umění. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 351 s. info
  neurčeno
 • CRHA, Bedřich a Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní. 1.vydání, 2003. Masarykova univerzita v Brně, 2003. 115 s. ISBN 80-210-3094-1. info
Výukové metody
teoretická příprava a praktické cvičení
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška. Požadavky ke zkoušce: písemný test - notový papír, tužka, guma : konstrukce řady vyšších harmonických tónů od zadaného tónu, transpozice církevních modů, orientace v durových a mollových stupnicích /vyhledávání charakt.intervalů, půltónů apod./, konstrukce svrchních a spodních intervalů, konstrukce doškálných kvintakordů a jejich obratů na daných tónech nebo podle akordických značek, konstrukce doškálných septakordů a jejich obratů na daných tónech nebo podle akordických značek, kadence v durových a mollových tóninách, italská terminologie. Základní pojmy z hudební sociologie. Test sestává z cca 100 konkrétních bodově ohodnocených kroků, k úspěšnému zvládnutí je třeba dosáhnout nejméně 60 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/HV011