HV052 Hudební pedagogika, psychologie a sociologie

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Ondřej Musil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Milena Tomanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ondřej Musil, Ph.D.
Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Musil, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–8:50 učebna 20
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky tří vědních disciplín, které v rámci přípravy budoucích učitelů přinášejí integrující pohled na specifika hudebního vzdělávání. Děje se tak skrze znalost současného systému hudebního vzdělávání i jeho historického kontextu a orientaci v principech sluchového vnímání a psychologických předpokladech hudební tvorby, percepce a hudebnosti. Hudebně-sociologické hledisko je reprezentováno znalostmi předmětu zkoumání, výzkumných metod a výzkumných projektů realizovaných v posledních desetiletích.
Výstupy z učení
Studenti se orientují v problematice hudební pedagogiky, psychologie i sociologie jako vědních disciplín. Chápou jejich význam pro budoucí hudebně-výchovnou práci. Orientují se v současném hudebním vzdělávacím systému a nejnovějších trendech hudební pedagogiky. Kvalifikovaně pracují s nástroji hudební psychologie pro zkvalitňování hudebních schopností a dovedností žáků a rozvoj hudebnosti. Jsou schopni volit adekvátní výzkumné metody pro svoji akademickou i pedagogickou práci a mají přehled o aktuálních trendech v oblasti vědy a výzkumu. Akceptují proměny sociální existence hudby, proměnu jejích funkcí v globalizovaném světě, chápou vliv médií na utváření postojů k hudbě a hudebního vkusu dětí a mládeže a rovněž nezastupitelnou pozitivní roli všeobecné hudební výchovy na základních a středních školách.
Osnova
 • 1. Hudební pedagogika jako obor
 • 2. Vývoj hudební pedagogiky
 • 3. Hudební výchova na ZŠ a SŠ
 • 4. Současné hudební vzdělávání
 • 5. Základy sluchového vnímání
 • 6. Hudební schopnosti, dovednosti, hudební talent a hudebnost
 • 7. Vybraná témata hudební psychologie
 • 8. Hudební sociologie jako obor
 • 9. Základy výzkumné práce
 • 10. Příklady výzkumných projektů hudebně-sociologického zaměření
Literatura
  doporučená literatura
 • POLEDŇÁK, Ivan a Jiří FUKAČ. Hudební pedagogika. [S. l.: s. n. 54, 4. info
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vydání druhé. Praha: Portál, 2015. 230 stran. ISBN 9788026209805. info
 • SEDLÁK, František a Hana VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. Vydání druhé, přepracova. Praha: Karolinum, 2013. 406 stran. ISBN 9788024620602. URL info
 • VÁŇOVÁ, Hana a Jiří SKOPAL. Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice. 2., aktualiz. vyd. V Praze: Karolinum, 2007. 198 s. ISBN 9788024613673. info
 • FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005. 238 s. ISBN 8024609657. info
 • HOLAS, Milan. Hudební pedagogika. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Hudební fakulta, 2004. 125 s. ISBN 807331018X. info
 • BEK, Mikuláš. Konzervatoř Evropy? : k sociologii české hudebnosti. 1. vyd. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2003. 278 s. ISBN 8085917998. info
 • Úvod do sociologie. Edited by Jan Jandourek. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 231 s. ISBN 80-7178-749-3. info
 • FUKAČ, Jiří, Stanislav TESAŘ a Jozef VEREŠ. Hudební pedagogika : koncepce a aplikace hudebně výchovných idejí v minulosti a přítomnosti. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 181 s. ISBN 8021024585. info
 • SAK, Petr. Proměny české mládeže : česká mládež v pohledu sociologických výzkumů. Vydání první. Praha: Petrklíč, 2000. 291 stran. ISBN 8072290428. info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 4., rozš. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 181 s. ISBN 80-85850. info
 • GAVORA, Peter. Výzkumné metody v pedagogice : příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1996. 130 s. ISBN 808593115X. info
 • BEK, Mikuláš. Vybrané problémy hudební sociologie. Vyd. 1. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1993. 95 s. ISBN 8070673184. info
 • SEDLÁK, František. Didaktika hudební výchovy 2 na druhém stupni základní školy : učebnice pro posluchače pedagogických fakult. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 349 s. info
Výukové metody
Přednáška. Analýza dokumentů. Diskuze.
Metody hodnocení
Průběžné on-line testování získaných vědomostí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/HV052